Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Związek Nauczycielstwa Polskiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zakres obowiązków biura
 

 Cel działania organizacji

 
Zgodnie ze Statutem Związku Nauczycielstwa Polskiego celem ZNP jest:
 
·        obrona godności, praw i interesów Członków ZNP,
·        aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej,
·        dążenie do powszechnej dostępności do oświaty i szkolnictwa wyższego na wszystkich ich etapach i stopniach,
·        dążenie do zapewnienia warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki,
·        tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju,
·        obrona publicznego charakteru oświaty i szkolnictwa wyższego,
·        wpływanie na kształt polityki społecznej i gospodarczej prowadzonej przez organy władzy rządowej i jednostki samorządu terytorialnego,
·        wpływanie na kształt aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki,
·        poprawa warunków życia i pracy Członków ZNP,
·        udzielanie Członkom ZNP i ich rodzinom pomocy materialnej,
·        udzielanie Członkom ZNP pomocy prawnej,
·        przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wsród Członków ZNP,
·        pogłebianie wiedzy Członków ZNP,
·        rozwijanie działalności oświatowej, kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej i sportowej,
·        inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim oraz historia ZNP,
·        udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów naukowych i oświatowych o tematyce związkowej i oświatowej w kraju i za granicą,
·        prowadzenie szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, domów nauczyciela, placówek wypoczynkowo-leczniczych, sanatoriów, domów pomocy społecznej, działalności hotelarsko-gastronomicznej, wydawnictw, pedagogicznych i Związkowych.
 
Pozostałe punkty jak w Statucie