Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Inwestycji i Remontów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Audytu Wewnętrznego - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
Dział Rekrutacji jest jednostką odpowiedzialną za całokształt zadań związanych z przygotowaniem oraz obsługą procesu rekrutacji studentów na studia pierwszego i drugiego stopnia.

Do zadań Działu w szczególności należy:

1. Realizacja procesu rekrutacyjnego dla osób rekrutujących się na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz dla cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym:

​a) administrowanie internetowymi aplikacjami rekrutacyjnymi dla kandydatów,
​b) testowanie i akceptacja systemów rekrutacyjnych pod względem zgodności z procedurami rekrutacyjnymi i warunkami przyjęć na studia,
c) organizowanie informacyjnego punktu rekrutacyjnego, opracowywanie zadań i zasad pracy punktu (nadzór i kontrola pracy),
d) weryfikacja poprawności danych kandydatów w systemach rekrutacyjnych, 
e) obsługa informacyjna kandydatów: osobista, telefoniczna oraz za pomocą poczty elektronicznej,
f) przyjmowanie dokumentów, przygotowanie i weryfikacja poprawności zawartości teczek dokumentów kandydatów przyjętych na studia,
g) protokolarne przekazywanie właściwym dziekanatom założonych i opatrzonych numerami albumów teczek dokumentów osobowych
kandydatów przyjętych na studia, wymiana z dziekanatami informacji istotnych w procesie rekrutacji i obsłudze kandydatów na studia,
h) przekazywanie danych z systemów rekrutacyjnych do systemów obsługi dydaktyki,
i) obsługa administracyjna komisji rekrutacyjnej oraz odwoławczej komisji rekrutacyjnej,
j) administrowanie zwrotem i archiwizacją dokumentów osób nieprzyjętych na studia oraz w ramach trybu odwoławczego.

2. Nawiązywanie współpracy z organizacjami rekrutującymi na rynkach zagranicznych, w tym przygotowywanie umów dotyczących zasad tej współpracy.

3. Sporządzanie statystyk i analiz dotyczących rekrutacji.

4. Przygotowywanie analiz istotnych dla procesu rekrutacji.

5. Przedstawianie rekomendacji władzom Uczelni w zakresie modelu rekrutacji oraz zasad przyjęć studentów na studia.

6. Przedstawianie władzom Uczelni propozycji wysokości opłat rekrutacyjnych, propozycji wysokości opłat za studia związanych ze studiami odpłatnymi oraz opinii dotyczących limitów przyjęć na poszczególne stopnie i formy studiów.

7. Podejmowanie innych działań w trybie uzgodnionym z władzami Uczelni w celu zapewnienia wysokiego standardu rekrutacji.

8. Informowanie władz Uczelni o zjawiskach obserwowanych w otoczeniu 
zewnętrznym SGH, o zachowaniach kandydatów, ich postawach wobec Uczelni, a także o sygnalizowanych przez nich problemach, istotnych dla rozwoju programów kształcenia.

9. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej kandydatów – opracowywanie raportów statystycznych z procesów rekrutacji.