Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Nauki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Nauki - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
Dział Nauki jest jednostką odpowiedzialną za sprawy związane z analizą działalności naukowej prowadzonej przez jednostki podstawowe Uczelni, przygotowaniem i koordynacją informacji i sprawozdawczości z działalności naukowej.   Do zadań Działu w szczególności należy:
 
1) analiza i udział w przygotowaniu planów i sprawozdań dotyczących badań naukowych realizowanych w ramach działalności statutowej oraz badań młodych naukowców, w tym:  
a) nadzór nad przygotowywaniem wniosków jednostek do właściwych ministerstw o dofinansowanie działalności statutowej i badań młodych naukowców oraz koordynacja obsługi pozostałej działalności naukowej służącej potrzebom badań naukowych, finansowanej ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
b) sporządzenie planu badań naukowych realizowanych w ramach działalności statutowej oraz badań młodych naukowców,  
c) weryfikacja pod względem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach badań statutowych i badań młodych naukowców na etapie wnioskowania i realizacji;
1a)współpraca z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w zakresie synchronizacji badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących przedsiębiorczości;  
 
2) gromadzenie i analiza danych jednostek SGH w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz przygotowywanie zestawień i analiz działalności naukowo-badawczej dla władz Uczelni oraz innych jednostek;
2a) współpraca z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w zakresie identyfikowania  konkretnych dóbr intelektualnych w celu komercjalizacji;  
 
3) przygotowywanie zestawień i analiz związanych z kategoryzacją i pozycją Uczelni oraz jej jednostek        w rankingach;  
4) gromadzenie i analiza informacji dotyczących krajowych i międzynarodowych wyników badań i osiągnięć naukowych;  
5) zbieranie informacji o publikacjach naukowych pracowników Uczelni –na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek oraz sprawozdań indywidualnych, a także sporządzanie i rozpowszechnianie zestawień wyróżniających się publikacji pracowników Uczelni;  
6) prowadzenie i monitorowanie rejestru czasopism naukowych wydawanych w Uczelni, a także przygotowywanie – na podstawie informacji z rejestru –analiz i sprawozdań dla potrzeb Uczelni oraz odbiorców zewnętrznych; 
7) koordynacja i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej oceny działalności naukowej jednostek oraz całej Uczelni, w tym w systemie POL-on;  
8) przygotowanie materiałów do Informatora Nauki Polskiej;  
9) pośredniczenie i pomoc w kontaktach z instytucjami naukowymi i badawczymi;  
10) aktywne poszukiwanie informacji dotyczących możliwości rozwoju działalności naukowo-badawczej i ich upowszechnianie wewnątrz Uczelni wspólnie z Działem Promocji i Rekrutacji oraz Działem Obsługi Projektów  
11) obsługa administracyjna rektorskich grantów naukowych;  
12) przygotowywanie materiałów dotyczących nagród dla nauczycieli akademickich, w tym nagród Rektora i Ministra;  
13) realizowanie zadań administracyjnych związanych z rozwojem kadr naukowych, w szczególności w zakresie:
a)  prowadzenia spraw związanych z wypłacaniem stypendiów habilitacyjnych,
b) prowadzenia spraw związanych ze stypendiami naukowymi dla wybitnych młodych naukowców finansowanymi przez MNiSW;  
14)  udział w organizowaniu uroczystości wręczania dyplomów doktora i doktora habilitowanego;
14a) zapewnienie jednostkom podstawowym wsparcia organizacyjnego przy realizacji konferencji naukowych;
15)  prowadzenie spraw związanych z krajowymi stażami naukowymi pracowników;
16) techniczna obsługa, we współpracy z Działem Organizacji i Legislacji, komisji senackich, uczelnianych i rektorskich związanych z działalnością naukowo-badawczą i nagrodami dla nauczycieli    
 

 

Szczegółowe zadania ramowe Działu Nauki zawiera § 62 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013 r. z późń.zm.