Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Nagrody i stypendia : Inne nagrody i stypendia
Nagrody i stypendia
 

 Inne nagrody i stypendia

 
Termin - wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca.  Okres realizacji: 36 miesięcy.
 
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Lista nagrodzonych stypendystów SGH

rok 2020  
dr Jakub Mućk

rok 2019   
dr Ewa Gałecka-Burdziak

rok 2018   
dr Lucas Augusto Van der Velde

rok 2015   
dr hab. Jakub Growiec, prof SGH
dr hab. Łukasz Delong, prof SGH

rok 2014 
dr hab. Anna Baranowska-Rataj, prof SGH
dr Łukasz Woźny

rok 2013

dr Katrzyna Pisarska

rok 2012

dr hab. Growiec Jakub, prof SGH

rok 2011

dr hab.Łukasz Delong, prof. SGH

dr Michał Jakubczyk 

rok 2010

dr Małgorzata Knauff

Termin składania aplikacji do 31.10  Okres realizacji: 12 miesięcy

Stypendia skierowane są dla wybitnych młodych uczonych, którzy wyróżniają się znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, oraz:
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku

Lista nagrodzonych stypendystów SGH 

rok 2014

dr Ewa Gałecka-Burdziak 

rok 2013

dr Tymon Słoczyński

rok 2011

dr Anna Baranowska-Rataj

dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH

rok 2010

dr hab Łukasz Delong, prof. SGH

 

Nagrody Banku Handlowego w Warszawie

XXI edcycja, nagrodę otrzymał prof. Marcin Kolasa za zbiór artykułów dotyczących cykli koniunkturalnych, konwergencji i polityki makroostrożnościowej opublikowanych w renomowanych czasopismach ekonomicznych z tzw. listy filadelfijskiej”

XX edycja, nagrodę otrzymał dr Tomasz Berent za pracę pt.” Ogólna teoria dźwigni finansowej” XIX edycja 20.11.2013 r. nagrodę otrzymał dr hab. prof. SGH Jakub Growiec za pracę pt. "Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji"                     

XVIII edycja, nagrodę otrzymał dr hab. prof. SGH Michał Brzoza - Brzezina za pracę pt. "Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne"
 
XIV edycja, nagrodę otrzymał dr Cezary Wójcik za książkę "Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji"

XII edycja, nagrodę otrzymał dr Andrzej Rzońca za pracę "Nie-keynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej: teoria i badania wybranych krajów Europy Środkowej"

Iedycja, nagrodę otrzymał prof. Adam Noga z SGH za pracę "Dominacja a efektywna konkurencja"
 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów
Termin składania wniosków: 31 stycznia

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną przyznawane są za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Nagrody Premiera przyznawane są corocznie w następującej wysokości:
 • wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 – w wysokości 50 000 zł każda; 
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 – w wysokości 125 000 zł każda;
 • osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:
 • nagroda pierwsza – 125 000 zł
 • nagroda druga – 100 000 zł
 • nagroda trzecia – 75 000 zł.

Nagrody Premiera dla SGH 

rok 2015

dr hab. Marcin Kolasa- wyróżnienie za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukoweg doktora habilitowanego za rok 2014 

Nagrody Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

rok 2016

dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias - I nagroda za pracę habilitacyjną „Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka”,

dr hab. Małgorzata Pawłowska - wyróżnienie za pracę habilitacyjną „Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne”,

rok 2014 

Oskar Kowalewski – I nagroda; praca habilitacyjna pt. „Bankowość międzynarodowa. Próba nowego podejścia” 

Jakub Growiec – wyróżnienie; praca habilitacyjna pt. „Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji” 

Paweł Smaga – wyróżnienie; praca doktorska pt. „Zaangażowanie banku centralnego w dbałość o stabilność finansową w Unii Europejskiej”

Piotr Bańbuła – wyróżnienie; praca doktorska „Testowanie hipotez kształtowania się oczekiwań na polskim rynku walutowym” 

rok 2012

Paweł Niedziółka – II nagroda; praca habilitacyjna pt. „Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

rok 2010      

Mariusz Próchniak – wyróżnienie; praca doktorska pt. „Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005” – Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej

 
Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Termin składnia wniosków do 7 października

Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Patronat nad konkursem sprawuje Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: magisterskich i doktorskich
 • Konkurs rozstrzyga Komisja Konkur­sowa powołana przez Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Prze­wod­niczący Komisji Konkur­sowej może, za zgodą Komisji, powołać recen­zen­tów spoza Komisji Konkur­sowej, dla doko­na­nia oceny zgłos­zonych prac.
 • Orga­ni­za­cyjną obsługę dzi­ałal­ności Komisji Konkur­sowej zapew­nia Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

Nagrody IPiSP dla SGH 

rok 2014
Mateusz Guzikowski – nagroda II stopnia za rozprawę “Interakcje pomiędzy instytucjami rynku pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” promotor: prof. dr hab. Wojciech Pacho, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

rok 2013
Ewa Gałecka-Burdziak – nagroda III stopnia za rozprawę „Mechanisms of labour market matching of job seekers and vacancies” (“O mechanizmach łączenia osób poszukujących pracy oraz wakatów”) promotor: prof. dr hab. Marek Góra, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

rok 2010
Dariusz Turek – nagroda I stopnia za pracę doktorską „Kul­tur­owe i ety­czne czyn­niki zarządza­nia przed­siębiorstwem a postawy i zachowa­nia pra­cown­ików” pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imierz Makowski, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,         Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie,

rok 2009
Paweł Kubicki – wyróżnienie za prace doktorską „Prze­ci­wdzi­ałanie wyk­lucze­niu społecznemu w lokalnej poli­tyce społecznej” pro­mo­tor: dr hab. Piotr Błę­dowski, prof. SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Insty­tut Gospo­darstwa Społecznego; Szkoła Główna Hand­lowa w Warszawie

rok 2008     
Marcin Kawiński – wyróżnienie za pracę doktorską Ubez­pieczenia pub­liczne i pry­watne a skuteczność i efek­ty­wność w poli­tyce społecznej“pro­mo­tor: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie