Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW : Edycja 3
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW
 

 III EDYCJA - WYNIKI KONKURSU NA MIĘDZYUCZELNIANE GRANTY BADAWCZE SGH-UEW

 
 
 
Szanowni Państwo,

z przyjemnością ogłaszamy wyniki III edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW, w którym finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły badawcze uzyskując największe poparcie Międzyuczelnianej Komisji Naukowej. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

  • ​​Rola jakości zarządzania publicznego w ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych dzięki emisji green bonds (zielonych obligacji) na świecie

Zespół  w składzie:

dr Hanna Kociemska, UEW – kierownik zespołu

dr Sylwia Frydrych, SGH

dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH

dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

dr hab. Paweł Rokita, prof. UEW

dr Radosław Pietrzyk, prof. UEW

dr Krzysztof Biegun, UEW

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW

  • ​Quo vadis, Azjo? Wyzwania rozwojowe Azji Wschodniej w XXI wieku

Zespół  w składzie:

dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW – kierownik zespołu

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, UEW

prof. dr hab. Jerzy Menkes, SGH

dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH

dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH

  • Macierzyństwo w okresie aktywności zawodowej a luka emerytalna kobiet (motherhood pension gap)

Zespół  w składzie:

dr hab. Ilona Kwiecień, prof. UEW – kierownik zespołu

dr Ewa Cichowicz, SGH

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, SGH

dr Anna Jędrzychowska, UEW

dr Ewa Poprawska, UEW

 

 III EDYCJA KONKURSU NA MIĘDZYUCZELNIANE GRANTY BADAWCZE SGH-UEW

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłaszają nabór wniosków do III edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze.

Konkurs skierowany jest  do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych obu Uczelni. Zapraszamy do udziału w konkursie!!!!!!

Cel projektu: 
wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.
Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.
 
Zespół badawczy: 
powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.
Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto
 
Okres realizacji projektu: od  2 lutego 2022 r. do 30 listopada 2023 r. (w tym rozliczenie)

Harmonogram projektu, III edycja:


​Zadania
Terminy
ETAP REKRUTACYJNY

Złożenie biogramu
(mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach SGH lub UEW)
23.06-29.10.2021​
Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ 03.11.2021
ETAP APLIKACYJNY​
Dobór zespołu
Złożenie wniosku o przyznanie grantu
​04.11 - 30.11.2021
OCENA WNIOSKÓW​
​Ocena formalna ​01.12 - 17.12.2021
​Ocena merytoryczna ​17.12.21 - 14.01.2022
​Decyzja i publikacja wyników ​17.01.2022
​Realizacja projektów 02.02.2022 - 30.11.2023​

 

 I ETAP REKRUTACYJNY 
1. Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:
  • mailowo: dna@sgh.waw.pl 
  • ​osobiście: Dział Nauki SGH, budynek G, pok. 61A.
2. ​W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie  wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.

3. Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wspólnie z zespołem opracować  wniosek   o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).
 
 II ETAP APLIKACYJNY​ 
 
Należy złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej według wzoru (patrz: dokumenty do pobrania).
 
W przypadku gdy:
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek D, pok. 101.
III OCENA WNIOSKÓW
1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
  •  Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
  • Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.
3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.
5.    W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:
a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);
6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.
7. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.
8. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.
9. Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych:

Uwaga:
Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.
 
Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek Główny, pok. 61 A
b) w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101

W razie pytań zapraszamy do kontaktu dna@sgh.waw.pl


 
 
 

 dokumnty do pobrania