Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW : Edycja 3
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW
 

 III EDYCJA KONKURSU NA MIĘDZYUCZELNIANE GRANTY BADAWCZE SGH-UEW

 


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłaszają nabór wniosków do III edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze.

Konkurs skierowany jest  do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych obu Uczelni. Zapraszamy do udziału w konkursie!!!!!!Cel projektu: 
wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.
Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.
 
Zespół badawczy: 
powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.
Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto
 
Okres realizacji projektu: od  2 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. (w tym rozliczenie)


Harmonogram projektu, III edycja:


​Zadania
Terminy
ETAP REKRUTACYJNY

Złożenie biogramu
(mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach SGH lub UEW)
23.06-30.09.2021​
Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ 01.10.2021
ETAP APLIKACYJNY​
Dobór zespołu
Złożenie wniosku o przyznanie grantu
​02.10 - 30.10.2021
OCENA WNIOSKÓW​
​Ocena formalna ​02.11-15.11.2021
​Ocena merytoryczna ​16.11-30.11.2021
​Decyzja i publikacja wyników ​01.12.2021
​Realizacja projektów ​02.01.2022-30.11.2023​

 

 I ETAP REKRUTACYJNY -

 1. Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:
 
 a.    mailowo: dna@sgh.waw.pl 
 b.    osobiście: Dział Nauki SGH, budynek G, pok. 61A.

 2. W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie  wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.
 
 3. Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wspólnie z zespołem opracować  wniosek   o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).
 
 II ETAP APLIKACYJNY​ -
 
Należy złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej według wzoru (patrz: dokumenty do pobrania).
 
W przypadku gdy:
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek D, pok. 101.
III OCENA WNIOSKÓW
 1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
 
  • Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
  • Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.
 
 2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.
3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.
5.    W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:
a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);
6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.
7. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.
8. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.
9. Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych:

Uwaga:
Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.
 
Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek Główny, pok. 61 A
b) w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101

W razie pytań zapraszamy do kontaktu dna@sgh.waw.pl


 
 
 

 dokumnty do pobrania