Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW : Edycja 2
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW
 

 Wyniki dla II edycji konkursu na międzyuczelniane granty badawcze SGH i UEW

 


Szanowni Państwo,

z przyjemnością ogłaszamy wyniki II edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych -SGH i UEW, w którym finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły uzyskując największe poparcie Międzyuczelnianej Komisji Naukowej. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

 

Tytuł badania: Wpływ kapitału relacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw z sektorów wysokich technologii.

Zespół w składzie: 

dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH - kierownik zespołu

dr hab. inż. Maja Zofia Kiba - Janiak, prof. UEW

dr Patryk Dziurski - SGH

dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH

dr Anna Baraniecka - UEW

dr Bartłomiej Jefmański - UEW

 

Tytuł badania: Rozpoznanie praktyk współtworzenia wartości z klientem na wczesnym etapie procesu tworzenia innowacji.

Zespół w składzie: 

dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska- SGH- kierownik zespołu

dr Marzena Cichosz - SGH

dr Tomasz Pilewicz - SGH

dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW

dr Rafał Trzaska - UEW

 

Tytuł badania: Polityka polskich samorządów gminnych w zakresie opodatkowania nieruchomości.

Zespół w składzie: 

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH- kierownik zespołu

dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

dr Elżbieta Malinowska-Misiąg - SGH

prof. dr hab. Leszek Patrzałek - UEW

dr hab. Agnieszka Bem - UEW

dr Jarosław Olejniczak - UEW

mgr Milena Kowalska - UEW

 

 Edycja 2

 
Prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Piotr Wachowiak ogłasza nabór wniosków na II edycji Międzyuczelnianych Grantów Naukowych!
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizują konkurs na dofinansowanie badań w ramach międzyuczelnianych grantów dla swoich pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.
 
Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.
Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.
 
Zespół badawczy: powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.
Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto
 
Okres realizacji projektu: od  23 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2022 r. (w tym rozliczenie)
 
Harmonogram projektu - II edycja
 
​Zadania
Terminy
ETAP REKRUTACYJNY

Złożenie biogramu
(mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach)
23.06 -30.09.2020
Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ ​01.10.2020
ETAP APLIKACYJNY​
Dobór zespołu
Złożenie wniosku o przyznanie grantu
​02.10 - 30.10.2020
OCENA WNIOSKÓW​
​Ocena formalna ​02.11-15.11.2020
​Ocena merytoryczna ​16.11-30.11.2020
​Decyzja i publikacja wyników ​01.12.2020
​Realizacja projektów ​02.01.2021-30.11.2022

 

 
I ETAP REKRUTACYJNY -

 
1. Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:
 
a.    mailowo: dna@sgh.waw.pl
b.    osobiście: do Działu Nauki SGH, budynek G, pok. 61A.

2. W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.
 
3. Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).
 
 II ETAP APLIKACYJNY​ -
 
Należy złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej według wzoru (patrz: dokumenty do pobrania).
 
W przypadku gdy:
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek D, pok. 101.
III OCENA WNIOSKÓW
1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
 
a.    Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
b.    Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.
 
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.
 
3.    Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 
4.    Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.
 
5.    W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:
a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);
 
6.    Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

7.    Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

12.    Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

13.    Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych:

 
Uwaga:
Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.
 
Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek Główny, pok. 61 A
b) w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101