Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW : Edycja 1
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW
 

 I EDYCJA - WYNIKI KONKURSU NA MIĘDZYUCZELNIANE GRANTY BADAWCZE SGH-UEW

 
Szanowni Państwo,

Ogłaszamy wyniki I edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW, w którym finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły badawcze, uzyskując najwyższą  liczbę punktów. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

  • Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami "Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa" odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa
Zespół w składzie:

dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH - kierownik zespołu
prof. dr hab. Jerzy Menkes - SGH
dr hab. Falkowski Krzysztof, prof. SGH
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska - UEW
dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW
 
  • Przejrzystość informacyjna emitentów a zmiany regulacyjne na rynku Catalyst

Zespół w składzie:

dr Marek Pauka, UEW - kierownik zespołu
dr inż. Dominika Hadro - UEW
dr Kamil Gemra - SGH
dr Szymon Okoń - SGH
  • Ekspozycja na ryzyko społeczne a zaufanie do instytucji publicznych i wiedza o zabezpieczeniu społecznym

zespół w składzie:

dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH - kierownik zespołu

dr Sonia Buchholtz - SGH
dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska - UEW
dr Radosław Kurach - UEW​

 

 I edycja - Szczegóły projektu

 
​​

Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych, badań pilotażowych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.

Zespół badawczy: powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.

Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto

Liczba przyznanych grantów w I edycji: trzy

Okres realizacji projektu: od 2 lutego 2020 do 31 grudnia 2020 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

I Etap - rekrutacyjny:

1. Przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:

  • e-mailowo: dna@sgh.waw.pl
  • osobiście: do Działu Nauki, budynek G, pok. 61A;

2. W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego;

3. Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (Wniosek o przyznanie grantu).

II Etap - aplikacyjny

4. Złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej. W przypadku gdy:

a) kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek G, pok. 61A.

b) kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek D, pok. 61

III Etap - ocena wniosków
5. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:

a) ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.

b) ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

6. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony

7. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony

8. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

9. W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:

a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),

b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),

c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),

d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt), mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),

e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),

f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),

g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt); zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt); 

10. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

11. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

12. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

13. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej SGH – www.administracja.sgh.waw.pl/pl/dna oraz na stronie internetowej UEW.​


 
 
 

 I edycja - Harmonogram projektu

 

​​​ZADANIA

TERMINY

ETAP REKRUTACYJNY


Złożenie biogramu
(mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach)

​30.09 - 31.10.2019
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH/UWE​ ​04.11.2019
Dobór zespołu​ ​04.11-25.11.2019
 
ETAP APLIKACYJNY
Złożenie wniosku o przyznanie grantu (tylko osobiście we wskazanych lokalizacjach)
​25.11.2019-02.01.2020

​ETAP OCENY WNIOSKÓW​

Ocena formalna​ 03.01-16.01.2020
Ocena merytoryczna​ 17.01-06.02.2020
Publikacja wyników​ do 31.01.2020 do 10.02.2020
Realizacja projektów​ ​10.02.2020-31.12.2020  30.06.2021 r.
 

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – Dział Nauki, budynek Główny pok. 61A
b) w przypadku UEW – Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101
W razie pytań zapraszamy do kontaktu dna@sgh.waw.pl