Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW : Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW
 

 III EDYCJA KONKURSU NA MIĘDZYUCZELNIANE GRANTY BADAWCZE SGH-UEW

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłaszają nabór wniosków do III edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze.

Konkurs skierowany jest  do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych obu Uczelni. Zapraszamy do udziału w konkursie!!!!!!

Cel projektu: 
wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.
Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.
 
Zespół badawczy: 
powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.
Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto

Szczegóły projektu, w tym harmonogram znajdują się w zakładce Edycja 3


 

 Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW

 


SGH i UE łączą siły w realizacji projektów naukowych

 
Rektor SGH prof. Marek Rocki oraz Rektor UEW prof. Andrzej Kaleta podpisali umowę ramową i zgodnie zadeklarowali wolę współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, które stanowią podstawę  rozwoju naukowego kadry akademickiej w obu uczelniach. 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizują konkurs na dofinansowanie badań w ramach międzyuczelnianych grantów dla swoich pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych, rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH i UEW oraz podjęcie przyszłych działań służących realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 
Projekt międzyuczelnianych grantów jest  wspaniałą okazją do nawiązania długotrwałej współpracy między przedstawicielami akademickimi dwóch uczelni oraz wymiany doświadczeń.
 

Aby ubiegać się o grant, należy stworzyć  zespół w celu wspólnego prowadzenia badania naukowego, składającego się z co najmniej czterech, ale nie więcej niż dziesięciu, nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH i UEW, przy czym udział pracowników jednej z uczelni nie może stanowić mniej niż 40%.

W nawiązaniu współpracy pomogą specjalnie przygotowane biogramy uczestników chętnych do wzięcia udziału w konkursie, publikowane na stronach dedykowanych inicjatywie.
Na realizację jednego projektu badawczego przewidziany jest grant w wysokości do 24 tys. brutto.
 
 

 II edycja - Międzyuczelniane granty badawcze SGH-UEW

 Prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Piotr Wachowiak ogłasza nabór wniosków na II edycji Międzyuczelnianych Grantów Naukowych!
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizują konkurs na dofinansowanie badań w ramach międzyuczelnianych grantów dla swoich pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.
 
Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.
Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.
 
Zespół badawczy: powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.
Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto
 
Okres realizacji projektu: od  23 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2022 r. (w tym rozliczenie)
 
Harmonogram projektu - II edycja
 
​Zadania
Terminy
ETAP REKRUTACYJNY

Złożenie biogramu
(mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach)
23.06 -30.09.2020
Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ ​01.10.2020

ETAP APLIKACYJNY​

Dobór zespołu
Złożenie wniosku o przyznanie grantu

​02.10 - 30.10.2020
OCENA WNIOSKÓW​
​Ocena formalna ​02.11-15.11.2020
​Ocena merytoryczna ​16.11-30.11.2020
​Decyzja i publikacja wyników ​01.12.2020
​Realizacja projektów ​02.01.2021-30.11.2022
 

I ETAP REKRUTACYJNY -

1. Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:
 
a.    mailowo: dna@sgh.waw.pl
b.    osobiście: do Działu Nauki SGH, budynek G, pok. 61A.

2. W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.
 
3. Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).
 
 II ETAP APLIKACYJNY​ -
 
Należy złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej według wzoru (patrz: dokumenty do pobrania).
 
W przypadku gdy:
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek D, pok. 101.

III OCENA WNIOSKÓW

1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:

 
a.    Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
b.    Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.
 
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.
 
3.    Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 
4.    Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.
 
5.    W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:
a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);
 
6.    Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

7.    Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

12.    Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

13.    Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych:


Uwaga:
Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.
 
Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek Główny, pok. 61 A
b) w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101

 

 

 I edycja - wyniki konkursu na międzyuczelniane granty badawcze SGH-UEW

 

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy wyniki I edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW, w którym finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły badawcze, uzyskując najwyższą  liczbę punktów. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

  • Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami "Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa" odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa
Zespół w składzie:

dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH - kierownik zespołu
prof. dr hab. Jerzy Menkes - SGH
dr hab. Falkowski Krzysztof, prof. SGH
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska - UEW
dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW
 
  • Przejrzystość informacyjna emitentów a zmiany regulacyjne na rynku Catalyst

Zespół w składzie:

dr Marek Pauka, UEW - kierownik zespołu
dr inż. Dominika Hadro - UEW
dr Kamil Gemra - SGH
dr Szymon Okoń - SGH
  • Ekspozycja na ryzyko społeczne a zaufanie do instytucji publicznych i wiedza o zabezpieczeniu społecznym

zespół w składzie:

dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH - kierownik zespołu

dr Sonia Buchholtz - SGH
dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska - UEW
dr Radosław Kurach - UEW

 
 
 

 Dokumenty do pobrania

 
 

 harmonogram projektu - I edycja

 

         

​​​ZADANIA

TERMINY

ETAP REKRUTACYJNY


Złożenie biogramu
(mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach)

​30.09 - 31.10.2019
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH/UWE​ 04.11.2019
Dobór zespołu​ 04.11-25.11.2019
 
ETAP APLIKACYJNY
Złożenie wniosku o przyznanie grantu (tylko osobiście we wskazanych lokalizacjach)
​25.11.2019-02.01.2020

ETAP OCENY WNIOSKÓW

Ocena formalna​ 03.01-16.01.2020
Ocena merytoryczna​ 17.01-06.02.2020
Publikacja wyników​ do 31.01.2020 do 10.02.2020
Realizacja projektów​ ​10.02.2020-31.12.2020  30.06.2021 r.
 

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – Dział Nauki, budynek Główny pok. 61A
b) w przypadku UEW – Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101
W razie pytań zapraszamy do kontaktu dna@sgh.waw.pl