Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kodeks Etyki : Harmonogram prac nad Kodeksem etyki
Kodeks Etyki
 

 Harmonogram prac nad Kodeksem etyki

 

Prace na przygotowaniem Kodeksu etyki dla pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  przebiegały w 6 etapach, które poniżej zostały szczegółowo opisane:

I etap: Warsztaty dla pracowników poświęcone wyłonieniu katalogu najważniejszych wartości dla SGH


I warsztat - 1 luty 2018
II warsztat - 7 luty 2018
III warsztat - 5 kwietnia 2018

II etap: Pierwsza ankieta dotycząca wyboru kluczowych wartości SGH


Ankieta online w okresie 16-30 kwietnia 2018. Ankietę wypełniło 313 pracowników. Po dokonaniu analizy liczebności wskazań poszczególnych wartości, z podanych w ankiecie 15 wartości, wyłoniono 5 kluczowych (od najważniejszej):  

 Profesjonalizm; Współpraca; Uczciwość; Szacunek; Prawda
 

Wyłonione wartości ekspercko zdefiniowano, odwołując się przy ich wyjaśnianiu do innych wartości wskazywanych przez pracowników, nie uznanych za kluczowe.

III etap: Druga ankieta dotycząca funkcjonowania wybranych kluczowych wartości w codziennej pracy w SGH


Ankieta online w okresie 24 maja-10 czerwca 2018.
Ankieta służyła zidentyfikowaniu sytuacji z codziennej pracy pracowników SGH, w których wyłonione kluczowe wartości były lub powinny być szczególnie przestrzegane.
 
IV etap: Prace eksperckie zespołu nad przygotowaniem projektu Kodeksu Etyki  dla pracowników SGH


Na tym etapie prac przełożono wartości na standardy postępowania pracowników SGH oraz dobre przykłady postępowania, odwołując się do sytuacji wskazywanych przez respondentów w drugiej ankiecie. Opracowano koncepcję Kodeksu (część merytoryczną i wdrożeniową) przesłaną następnie grafikowi do wizualizacji.
Spotkania robocze Zespołu odbywały się w okresie grudzień 2017- listopad 2018

V etap: Zewnętrzna recenzja Kodeku Etyki SGH (prof. Ryszard Wiśniewski – UMK)

VI etap: Przyjęcie Kodeksu etyki pracowników SGH Uchwałą nr 332 Senatu SGH z dnia 19 grudnia 2018 r.    

 
 
 

 wyniki ankiety "kluczowe wartości sgh"

 
Ankietę dotyczącą kluczowych wartości SGH (dostępną online dla wszystkich pracowników w dniach 16-30 kwietnia br.) wypełniło 313 pracowników. W rankingu utworzonym na podstawie wyników głosowania, powtarzały się niektóre wartości (np. wartością najczęściej wskazywaną zarówno na drugim jak i trzecim miejscu był profesjonalizm).
Po dokonaniu analizy liczebności wskazań poszczególnych wartości, z  podanych w ankiecie 15 wartości, co najmniej 100 wskazań otrzymały:
 • Profesjonalizm – 168 głosów
 • Jakość – 166
 • Współpraca – 156
 • Uczciwość – 128 
 • Szacunek – 118
 • Prawda – 115
 • Rozwój – 100
Uznając, że wartość profesjonalizm jest szerszą kategorią niż jakość, za kluczowe wartości SGH uznano (w kolejności od najważniejszej):
 
 
 • Profesjonalizm rozumiemy jako zapewnienie wysokiej jakości, odpowiedzialne działanie i ciągły rozwój.
 • Współpraca to budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę.
 • Uczciwość oznacza transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami i przekonaniami.
 • Szacunek to życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności.
 • Prawda wiąże się ze szczerym i odważnym postępowaniem oraz zachowywaniem obiektywizmu.

 

  • wartości: oszczędność, innowacyjność, elastyczność, nonkonformizm, oryginalność i nowatorstwo, kreatywność, obowiązkowość i rzetelność, wspieranie w rozwoju, aplikacyjny charakter nauki oraz zmniejszenie biurokracji zawierają się w profesjonalizmie;
  • równouprawnienie i równe płace, równe traktowanie, różnorodność, antymobbing, empatia, tradycja, patriotyzm, chrześcijaństwo wpisują się w wartość szacunek;
  • bezinteresowność, brak nepotyzmu zawierają się w uczciwości;
  • spolegliwość, wspólny cel, dobre relacje, przyjaźń, lojalność wobec społeczeństwa i kreowanie wspólnoty, zaangażowanie w życie uczelni – we współpracy;
  • jak  wskazano w ankiecie, wartość wolność wiąże się z prawdą.
Warto podkreślić, że wybrane wartości uwzględniają wartości Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN, a także podpisaną przez SGH Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.
 
Odpowiadając na szczegółowe uwagi zgłoszone w ankiecie, chcielibyśmy zauważyć, że w wyłonionych kluczowych wartościach mieszczą się te zaproponowane w ankiecie przez niektórych z respondentów:
 
Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim za cenne komentarze, a przede wszystkim – za udział we wspólnym wyłanianiu kluczowych wartości naszej uczelni.
 
W przygotowywanym kodeksie etyki będziemy pokazywać jak wybrane kluczowe wartości, w ich szerokim rozumieniu, powinny wpływać na nasze codzienne postępowanie.
 
 
Już teraz zapraszamy do uczestniczenia w kolejnych etapach budowania kodeksu etyki pracowników SGH.

Zespół ds. Kodeksu Etyki