Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ewaluacja jakości działalności naukowej (2017-2020) : Ewaluacja jakości działalności naukowej (2017-2020)
Ewaluacja jakości działalności naukowej (2017-2020)
 

 Ewaluacja jakości działalności naukowej (2017-2020)

 
​Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2020 będzie przeprowadzona w trzech obszarach. Podstawowe kryteria ewaluacji to:
 • osiągnięcia naukowe;

 • potencjał naukowy;

 • praktyczne i pozostałe efekty działalności naukowej

I KRYTERIUM - Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej – (publikacje i patenty)  - waga 70 %

Przy ewaluacji poziomu naukowego uwzględniane będą następujące kategorie publikacji i redakcji:

artykuły naukowe:

 • opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych (tylko posiadających indeks CORE) zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 • opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism;
monografie naukowe:
 • wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
 • wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
rozdziały w monografiach naukowych:
 • wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
 • wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
redakcja naukowa:
 • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie czasopism;
 • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie czasopism;

II KRYTERIUM – Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych – waga 10%

 • projekty finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 • projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki;
 • projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
 • usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki;
 • komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

III KRYTERIUM - Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - waga 20%

 • Ocenę przeprowadza się „na podstawie opisów zawierających udowodniony, w szczególności w formie artykułów naukowych, monografii naukowych, raportów, cytowań w innych dokumentach lub publikacjach, związek między najważniejszymi wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa”.


Źródło: Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

 
 
 

 Nowy system ewaluacji wg. MNiSW. Jak oceniani będa badacze i jednostki naukowe?

 

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie.
Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.
Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.
Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów.
A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. 

Ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych) – tak jak to miało miejsce dotychczas

Więcej o nowym systemie ewaluacji:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja