Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rozwój kadry naukowej : ORCID
Rozwój kadry naukowej
 

 Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 5 grudnia 2019 r.

 
Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji przez osoby prowadzące działalność naukową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązku posiadania numeru elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID - Pobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora - oświadczenie o posiadanym numerze elektronicznego identyfikatora ORCID (format doc. - Pobierz


link do logowania w PBN - https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login
 

 ORCID

 

 

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów, który jest standardem w światowej nauce. Jest cyfrowym identyfikatorem służącym do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Służy do jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego dorobku poprzez osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych.

 

ORCID powstał w 2010 roku, jako odpowiedź na potrzebę precyzyjnego łączenia osoby badacza z właściwymi mu pracami naukowymi. Strukturę numeru ORCID stanowi 16 cyfr, podzielonych na 4 części,

np. orcid.org/0000-0003-0423-1810. Numery przechowywane są w centralnym rejestrze identyfikatorów. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji.

Więcej informacji na temat inicjatywy oraz pełną listę 700 instytucji współpracujących z ORCID można znaleźć na stronie https://orcid.org/

Z projektu założeń do tzw. ustawy 2.0 wynika, że będzie to podstawowa baza danych dla określania wskaźników parametrycznych działalności naukowej.

Rejestracja: https://orcid.org/registerKorzyści ze stosowania ORCID

Jednoznaczna identyfikacja autora, bez względu na:

 • powtarzalność imion i nazwisk dla różnych osób
 • zmianę nazwiska
 • zmienioną kolejność imienia i nazwiska w wyniku błędu lub różnic kulturowych
 • niekonsekwentne stosowanie skrótów imion
 • różnice w zapisie znaków diakrytycznych
 • błędy typograficzne
 • zmiany miejsca pracy i afiliacji

Możliwość zastosowania w liczących się bazach bibliograficznych, repozytoriach i serwisach takich jak Web of Science, Scopus, PBNWiększa widoczność i łatwość upowszechniania publikacji w Sieci

Możliwość zgromadzenia wszystkich publikacji w jednym miejscu

Kto może założyć ORCiD?

 • pracownicy naukowi i dydaktyczni
 • doktoranci
 • studenci
 • wszyscy zainteresowani nauką

Przydatne linki:

Jak założyć konto: https://www.youtube.com/watch?v=SU5Jss0T4G0&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z Web of Science: https://www.youtube.com/watch?v=RHyY3c6gceQ&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z profilem w bazie Scopus: https://www.youtube.com/watch?v=7rfHQl_GzKE&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z kontem użytkownika PBN: https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/lib/exe/fetch.php/numer_orcid_w_pbn.pdf

 

 MNISW zaleca powiązanie ORCID z PBN i POL-on

 
Każda osoba posiadająca konto w systemie PBN może zalogować się do nowej aplikacji i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania swojego konta z numerem ORCID.
 
1. Zaloguj się / zarejestruj na portalu PBN (https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/landing#)
2. W prawym górnym rogu z rozwijanego menu (trójkąt przy nazwisku) wybierz "Twoje konto"
3. Zjedź na dół strony
4. Pod wyrazem POL-on wpisz nr PESEL i kliknij "podłącz identyfikator POL-on"
5. Kliknij "Stwórz lub podłącz swój ORCID ID"
6. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do ORCID - zaloguj się
7. Potwierdź kliknięciem autoryzację dla PBN
 

Powiązanie konta PBN z osobą w bazie autorów systemu POL-on
https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/opis_klasycznej_aplikacji/pbn_r/powiazanie_konta_z_polon


USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zgodnie z projektem rozporządzenia do nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ORCiD został wskazany jako obowiązkowy element w procesie oceny parametrycznej (Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (§ 2. 1), kadra naukowa została zobligowana do posiadania unikalnego elektronicznego identyfikatora naukowca. Identyfikatorem tym ma być ORCiD. Ma on też być obowiązkowym elementem w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Art. 343. 1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:
1) imiona i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową.
 
 
 

 Ważne informacje !!!!

 
Instrukcja -
Jak prawidłowo połączyć ze sobą ORCID-PBN-POL-on?


 
ZMIANA ZASAD WPROWADZANIA NR ORCID

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. 

Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak:

 • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,
 • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
 • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora – co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
 • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.


Zapraszamy wszystkich uzytkowników do skorzystania z instruktażowego filmiku dostępnego na kanale YouTube OPI PIB