Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Działalność badawcza : Działalność statutowa – Dział Nauki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Działalność badawcza
 

 Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

 

Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przeznaczona jest na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tym na następujące zadania:

  • prowadzenie działalności naukowej;
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nie przekraczającej 500 000 zł;
  • kształcenie w Szkole Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
  • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Szczegółowe informacje o zasadach podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2020 r., znajdują się w:

1.       ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21 z dnia 18 marca 2020 r. z poź.zm. w sprawie Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania środków na prowadzenie działalności naukowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


Wykaz bezpośrednich kosztów prowadzenia działalności naukowej - załącznik nr 2

Zarządzenie Rektora nr 53 z dnia 11 grudnia 2014 r. z późn. zm. - w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności w SGH - teskt ujednolicony

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków na naukę reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych