Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Czasopisma

 
​Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” . Wysokość środków przyznanych poszczególnym wnioskodawcom zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem z uwagi na konieczność weryfikacji zachowania przez przedsiębiorców warunków kumulacji pomocy określonych w art. 3 ust. 2 i art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), tzn. całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 € w okresie trzech lat podatkowych.  


Program "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Celem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, umożliwiających wejście polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg naukowy. Dlatego do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt dotyczący czasopisma, które nie jest ujęte w żadnej z międzynarodowych baz czasopism naukowych o największym zasięgu. Wydawcy nie mogą zatem zgłaszać do programu czasopism ujętych w następujących bazach: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index oraz Emerging Sources Citation Index.

Przypisanie dyscyplin do czasopism będzie służyło usprawnieniu procesu ewaluacji jakości działalności naukowej. W związku z tym, że artykuły naukowe będą zdecydowanie najczęściej zgłaszanymi do ewaluacji osiągnięciami, przyjęta zostanie zasada, zgodnie z którą artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną. Jednocześnie, nie zostanie ograniczona możliwość uwzględnienia w ewaluacji artykułu opublikowanego w czasopiśmie, do którego ewaluowana dyscyplina nie jest przypisana (o ile osiągnięcie będzie związane tematycznie z badaniami prowadzonymi w tej dyscyplinie!).