Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Nauki : Rada doskonałości naukowej
Dział Nauki
 

 Rada doskonałości naukowej - komunikat MNiSW

 

Komunikat nr 23/2020 – w sprawie przejęcia zadań Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez Radę Doskonałości Naukowej

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 179 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669  
z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstąpiła w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Oznacza to, że od wskazanej daty wszystkie sprawy, których organem właściwym do rozpatrzenia była Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, w związku z zakończeniem działalności tego organu, są i będą prowadzone przez Radę Doskonałości Naukowej. 
 
 

 Członkowie Zespołów RDN w podziale na poszczególne dyscypliny

 
 

 Rada doskonałości naukowej

 

Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Do głównych zadań Rady Doskonałości Naukowej należą:

  1. Wprowadzanie określonych danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
  2. Współdziałanie w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z podmiotami habilitującymi.
  3. Wyznaczanie podmiotów doktoryzujących oraz habilitujących do przeprowadzenia postępowań o awans naukowy w ustawowo określonych przypadkach.
  4. Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania tytułu profesora.
  5. Występowanie, jako organ II instancji, w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  6. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami doktoryzującymi oraz habilitującymi.
  7. Wznawianie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  8. Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
  9. Zgłaszanie kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniających wnioski składane przez uczelnie akademickie w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
  10. Wydawanie opinii w ustawowo określonych sprawach.