Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Nauki : Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat
Dział Nauki
 

 Wyniki I edycji konkursu - międzyuczelniane granty badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat

 Szanowni Państwo,

ogłaszamy wyniki I edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat, w którym decyzją Międzyuczelnianej Komisji Naukowej finansowanie otrzymuje 5 międzyuczelnianych zespołów, spośród 30 złożonych wniosków.

Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

1. Tytuł: Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w estymacji premii za ryzyko na globalnych rynkach akcji 
 
Zespół w składzie:
dr hab. Adam Zaremba – UEP – Kierownik badania naukowego
prof. dr hab. Adam Szyszka – SGH
dr Aleksander Mercik – UEW
dr Przemysław Konieczka – SGH
dr Szymon Okoń – SGH
mgr Daniel Ciuprak – Szkoła Doktorska UEW
mgr Łukasz Kołodziejczyk – Szkoła Doktorska SGH
mgr Tomasz Kaczmarek – Szkoła Doktorska UEP

2. ​Tytuł: Projektowanie innowacyjnych produktów żywnościowych w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców
 
Zespół w składzie:
dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP – Kierownik badania naukowego
prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos – UEW
prof. dr hab. inż. Stanisław Popek – UEK
dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska – UEK
dr hab. Tomasz Sawoszczuk – UEK
dr hab. inż. Bogdan Pachołek – UEP
dr Agnieszka Piekara – UEW
dr inż. Sylwia Sady – UEP

3. Tytuł: Zmiany otwartości gospodarek w dobie ogólnoświatowych kryzysów ekonomicznych oraz ich konsekwencje mezo- i makroekonomiczne 

Zespół w składzie:
dr Marta Wajda-Lichy – UEK – Kierownik badania naukowego
dr hab. Jan  Acedański – UEKat
dr hab. Marek A. Dąbrowski – UEK
dr hab. Łukasz Jabłoński – UEK
dr Anna Matysek-Jędrych – UEP
dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska – UEP
dr hab. Julia Włodarczyk – UEKat
mgr Martyna Bieleń – Szkoła Doktorska UEKat

4. Tytuł: Sektor LendTech i zjawisko wykluczenia kredytowego w dobie zrównoważonych finansów – zależności, konsekwencje, rekomendacje 

Zespół w składzie:
dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP – Kierownik badania naukowego
dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW 
dr Anna Warchlewska – UEP
mgr Filip Kliber – UEP
dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH
dr Łukasz Gębski – SGH
dr Ewa Cichowicz – SGH
mgr Jakub Kubiczek – Szkoła Doktorska UEKat

5. Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw społecznych w warunkach gospodarki 4.0 – determinanty, znaczenie, wyzwania 

Zespół w składzie:
dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP – Kierownik badania naukowego
dr hab. Izabella Steinerowska-Streb – UEKat
dr Norbert Laurisz – UEK
dr Agnieszka Pacut – UEK
dr Martyna Wronka-Pośpiech – UEKat
dr Agnieszka Żur – UEK


Lista rankingowa pozostałych projektów (kolejność według liczby uzyskanych punktów):

6. Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rynków finansowych 

7. Znaczenie przywództwa w budowaniu odporności organizacyjnej. Perspektywa przedsiębiorstw sektora energetycznego 

8. Wykorzystanie uczenia maszynowego w zarządzaniu jakością usług hotelarskich

9. Green Airports. Proekologiczne działania portów lotniczych w Europie - istota, uwarunkowania i znaczenie 

10. Wielowymiarowa analiza zróżnicowania krajów i regionów Unii Europejskiej w erze starzenia się populacji 

11. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju. Od indeksu ryzyka do oceny poziomu dojrzałości

12. Alfabetyzacja i zachowania finansowe oraz odporność finansowa osób indywidualnych - analiza komparatywna wybranych krajów OECD 

13. Regionalna integracja gospodarcza w Afryce i Azji. W poszukiwaniu nowego modelu integracji 

14. Model kompetencji przyszłości na potrzeby zrównoważonego rozwoju w gospodarce cyfrowej 

15. Ekoinnowacje a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Polsce 

16. Wizja Miasta 2030 – wyzwania i rekomendacje dla polityki rozwoju miast w Polsce 

17. Renty dożywotnie w zabezpieczeniu ekonomicznym starości 

18. Efektywność świadczenia usługi rehabilitacji pocovidowej w sanatoriach jako przejaw odporności organizacji ochrony zdrowia​

19. Popyt na zrównoważone budownictwo mieszkaniowe- determinanty skłonności do zapłaty za zielone charakterystyki nieruchomości 

20. Odporność gospodarek regionalnych na szoki wywołane pandemią COVID-19 z perspektywy Polski 

21. Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych a zmiany w użytkowaniu przestrzeni miast 

22. Ekologizacja systemów podatkowych w krajach OECD – analiza wielodyscyplinarna i wieloperspektywiczna 

23. Jakimi konsumentami energii są młodzi dorośli Polacy? Jakościowe i ilościowe badania postaw studentów uczelni ekonomicznych 

24. Tworzenie i dystrybucja wartości dodanej w branży przetwórstwa owoców na przykładzie producentów wina i cydru w Polsce 

25. Modelowanie ryzyka systemowego z uwzględnieniem wpływu czynników ESG 

26. Wpływ cech osobowości na postrzeganie barier we wdrażaniu innowacji cyfrowych 

27. Strategie ESG (Environmental, Social, Governance) w polskim sektorze bankowym w kontekście skutków pandemii COVID-19 i transformacji technologicznej sektora 

28. Ewolucja rachunkowości w kontekście teorii, praktyki i dydaktyki w warunkach pracy zdalnej z perspektywy pokoleń X, Y, Z 

29. Doskonalenie metod i narzędzi identyfikacji i porównywania informacji niefinansowych oraz ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa 

30. Zielona Przedsiębiorczość i zrównoważona konsumpcja pokolenia Z w realizacji zrównoważonego rozwoju​


 

 Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat

 

Prorektor ds. nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH ogłasza nabór wniosków na I. Edycję Międzyuczelnianych Grantów Naukowych!

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKat) przystępują do współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

 

Cel projektu


Celem podejmowanych przez zespoły badań naukowych jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych; rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.


Efektem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość punktów 200.

 

Zespół badawczy

 

Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób.


Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W bieżącej edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Okres realizacji projektu

 

I. Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat będzie realizowana od 20 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. (w tym rozliczenie projektu)

 

 ​ Harmonogram realizacji projektu – I. Edycja

 

Etapy realizacji grantów badawczych
Terminy realizacji
I. ETAP REKRUTACYJNY​​
Złożenie biogramów 20.12.2021–31.01.2022
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat 01.02.2022
​II. ETAP APLIKACYJNY
Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o przyznanie grantu ​02.02.2022–2​8.02.2022
​​III. OCENA WNIOSKÓW​​
Ocena formalna 01.0​3.2022–15.03.2022
Poprawa wniosku po ocenie formalnej 16.03.2022–31.03.2022
​Ocena merytoryczna
01.04.2022–15.04.2022
​Decyzja i publikacja wyników 18.04.2022–22.04.2022​ 
​Realizacja projektów badawczych 25.04.2022–24.04.2024
​Ostateczny termin rozliczenia finansowego projektów 30.11.2024
 
 

I. ETAP REKRUTACYJNY

 
1 .Uzupełniony biogram należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznejosobiście do Działu Nauki SGH, budynek G, pok. 61A lub na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl

​2. ​Publikacja wszystkich biogramów odbywa się na stronach internetowych uczelni partnerskich.
 

II. ETAP APLIKACYJNY

1.W oparciu o opublikowane biogramy nauczycieli akademickich i uczestników Szkół Doktorskich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, należy wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc zespół z zachowaniem zasad dotyczących składu osobowego. Każdy zespół spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego. Kierownikiem badania może zostać tylko nauczyciel akademicki.

2. Zespół wspólnie opracowuje wniosek o przyznanie grantu zgodnie ze wzorem Wniosku o przyznanie grantu na badania naukowe (Wzór.pdf​) 

Uwaga: Zespół badawczy w danej edycji konkursu może ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzow​ym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

3. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy:

 
  • ​kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl
​​
III. OCENA WNIOSKÓW
 
1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:

· Ocena formalna jest dokonywana przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.

·​ Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

2. Ocena formalna wniosku dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu aplikacyjnego. W razie stwierdzenia braków formalnych uczelnia, w której złożony został wniosek wzywa kierownika badania do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony we wskazanym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

5. W ocenie wstępnej punkty przyznawane w następujących kategoriach:

a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),

b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),

c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),

d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),

e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 do 2 pkt),

f) racjonalność zakładanych wydatków (w skali od 0 do 2 pkt),

g) udział uczestników Szkół Doktorskich w zespole (w skali od 0 do 1 pkt). 

6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

7. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu, przy czym każda z Uczelni musi być reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela uczelni partnerskiej. Głosowanie odbywa się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

8. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

9. Wyniki konkursu w formie publikacji listy rankingowej, która zostanie utworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów będą publikowane na:​

 · stronie internetowej SGH – www.administracja.sgh.waw.pl/pl/dna
· stronie internetowej UEK – www.granty.uek.krakow.pl
· stronie internetowej UEP – www.ue.poznan.pl/badania-naukowe.pl

· stronie internetowej UEKat – https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biurodoskonalosci-naukowej.html​

 

 
 
 
 

 
 
 

 dokumenty