Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Nauki : Międzykolegialne Granty Rektorskie
Dział Nauki
 

 lista przyznanych tematów badawczych w roku 2020

 

​ Poniżej przedstawiamy listę przyznanych grantów na realizację międzykolegialnych zadań badawczych w roku 2020 .

l.p.

​Temat zadania badawczego

​kierownik grantu ​współpracujące jednostki SGH
​1. Energetyka odnawialna - wyzwanie dla krajów CEE ​dr Krzysztof Księżopolski ​KEZ, KNoP, KZiF
​2. Koniunktura gospodarcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ​prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz ​KAE, KNoP
​3. Procesy migracyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) – transformacja od państw emigracji netto do imigracji netto ​dr Paweł Strzelecki ​KAE, KES
​4. Rozwój rynków kapitałowych w regionie CEE ​dr Marek Dietl ​KGŚ, KZiF
​5. Lokalne odpowiedzi na problem smogu w krajach CEE ​dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz ​KGŚ, KNoP
​6. Srebrna gospodarka - szansą rozwoju krajów CEE ​dr Anita Abramowska - Kmon ​KAE, KES
​7. Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów CEE ​dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak ​KAE, KZiF
​8. Systemy wspierania startupów w CEE ​dr Tomasz Pilewicz ​KNoP, KZiF, KGŚ, CPiTT, DOP
​9. Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej ​dr hab. Mariusz Próchniak ​KGŚ, KES
10. Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ​dr hab. Paweł Felis, prof. SGH ​KAE, KNoP, KZiF
​11. Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców ​dr hab Dominik Gajewski, prof. SGH ​KNoP, KES
 
 

 Międzykolegialne Granty Rektorskie

 
Akty prawne regulujące Międzykolegialne Granty Rektorskie​

1. Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r.
2. Zarządzenie Rektora nr 54 z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. 
3. Wniosek o przyznanie międzykolegialnego grantu rektorskiego
 

 Międzykolegialne granty rektorskie w roku 2020 - tematy prac badawczych

 

W roku 2020 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednia związana będzie z przygotowaniem przez SGH raportu nt. „30 lat rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej”, który będzie prezentowany na Forum Ekonomicznym w Krynicy, we wrześniu 2020 r. W związku z powyższym zmianie ulega termin składania wniosków o granty międzykolegialne, a ich odbiór będzie inny niż wynika to z Zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. z póżn. zm.

HARMONOGRAM

1. Termin składania wniosków - do 28 lutego 2020 r.

2. Rostrzygnięcie konkursu - do 10 marca 2020 r.

3. Złożenie opracowań -  do 31 maja 2020 r.


LISTA TEMATÓW

 

  1. Ekoinnowacje w miastach CEE
  2. Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw z CEE
  3. Energetyka odnawialna - wyzwanie dla krajów CEE
  4. Koniunktura gospodarcza w krajach CEE w ujęciu sektorowym
  5. Poziom innowacyjności gospodarek krajów CEE
  6. Procesy migracyjne w krajach CEE - szanse czy zagrożenia?
  7. Rozwój rynków kapitałowych w regionie CEE
  8. Scenariusze rozwoju rolnictwa w krajach CEE
  9. Skutki ekonomiczne i społeczne smogu w krajach CEE
  10. Srebrna gospodarka - szansą rozwoju krajów CEE
  11. Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów CEE
  12. Systemy wspierania startupów w CEE
  13. Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodni
  14. Tendencje w polityce podatkowej w krajach CEE -
  15. Transformacja cyfrowa gospodarek w krajach CEE
  16. Wydajność pracy a wynagrodzenia pracowników krajów CEE na tle pozostałych państw europejskich

   

  Wniosek o przyznanie grantu należy  złożyć w Dziale Nauki do dnia  28 lutego br. Prosimy także o przesłanie wniosków w formacie WORD na adres dna@sgh.waw.pl

      

   

   

   Międzykolegialne granty rektorskie w roku 2019 - tematy prac badawczych

   

  W roku 2019 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys.zł. Tegoroczna edycja związana będzie z przygotowaniem przez SGH raportu nt. „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes”, który będzie prezentowany na Forum Ekonomicznym w Krynicy we wrześniu 2019 r. W związku z tym termin składania wniosków o granty międzykolegialne i ich odbiór będzie inny niż wynika to z zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. z póżn. zm.  Wnioski o  przyznanie grantu należy więc składać  do dnia  15 lutego br., zaś termin złożenia opracowania naukowego upływa z dniem 31 maja br.

  LISTA TEMATÓW:

  1. Inwestycje wobec wyzwań rozwojowych regionów w krajach Europy Środkowo- Wschodniej.
  2. Wyrównywanie luki w poziomie zamożności między Europą Środkowo- Wschodnią a Europą Zachodnią.
  3. Ekologia (ekoinnowacje) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle globalnych wyzwań.
  4. Aktualne trendy w optymalizacji i uszczelnieniu systemów podatkowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
  5. Strategie obsługi rozwoju mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej na tle rozwiązań globalnych.
  6. Wyzwania wynikające ze zmian demograficznych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej.
  7. Systemy opieki zdrowotnej w krajach Europy-Środkowo-Wschodniej. 
  8. Rynki pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalnych wyzwań.
  9. Rola cyfryzacji i nowoczesnych technologii w podnoszeniu innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  10. Systemy wsparcia startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
  11. Społeczna odpowiedzialność biznesu i wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością kulturową i pokoleniową - najlepsze praktyki w krajach   Europy Środkowo-Wschodniej.


  Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 15 lutego br. w formie papierowej i elektronicznej.
  Procedura obiegu kosztorysu grantu międzykolegialnego - POBIERZ

   

   Granty rektorskie w roku 2018

   

  ​ 

  Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ogłasza konkurs na realizację międzykolegialnych grantów rektorskich dla nauczycieli akademickich w roku 2018.

  Tematyka prac badawczych jest następująca:
  1. Ścieżki edukacyjne i rozwój kompetencji zawodowych społeczności polonijnych. 
  2. Nowe trendy w marketingu usług edukacyjnych wraz z oceną efektywności.    
  3. Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH.      
  4. Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce.      
  5. Prognozy zmian w zapotrzebowaniu na zawody ekonomiczne w Polsce i w UE  do 2030 roku.       
  6. Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów  w opinii członków Klubu Partnerów SGH.       
  7. Sposoby pomiaru jakości kształcenia w szkołach publicznych.      
  8. Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych.      
  9. Kapitał intelektualny SGH.  
  10. Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych.
  11. Postrzeganie SGH przez licealistów.


  W roku 2018 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł.
  Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 15 lutego br. w formie papierowej i elektronicznej.

  Procedura obiegu kosztorysu grantu międzykolegialnego - POBIERZ

   

  Lista przyznanych teamtów badawczych w roku 2018

  ​l.p. ​Temat pracy badawczej - ​Kierownik badania Kolegia współpracujące ​
  ​1. ​Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów w opnii członków Klubu Partnerów SGH ​dr Joanna Żukowska ​KNoP, KGŚ
  ​2. ​Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH
  ​dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak
  ​KGŚ, KNoP, KZiF, KES
  ​3. ​Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych
  ​dr Ewa Jastrzębska ​KES, KGŚ, KNoP
  ​4. ​Kapitał intelektualny SGH ​dr hab. prof. SGH Agnieszka Sopińska
  ​KZiF, KNoP
  ​5. ​Scenariusze zmian zapotrzebowania rynku pracy w odniesieniu do absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych
  ​prof. dr hab. Wojciech Paprocki ​KZiF, KES, KNoP
  ​6. ​Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych
  ​dr Sylwester Gregorczyk ​KZiF, KNoP,
  ​7. ​Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce ​dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak
  ​KAE, KES, ORSE
  ​8. ​Postrzeganie SGH przez licealistów ​dr Paweł Kubicki ​KES, KAE