Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Pomocy Użytkownikom | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Informatyczne - Zakres obowiązków biura
 

 Zadania zespołów

 
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych koordynuje procesy związane ze wsparciem użytkowników w zakresie rozwiązań informatycznych.
Do zadań Zespołu Wsparcia Rozwiązań Informatycznych w szczególności należy: 
1) obsługa procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników (helpdesk), tj.: 
a) zarządzanie zgłoszeniami i rozwiązywanie problemów w zakresie rozwiązań informatycznych, 
b) pomoc w konfiguracji oprogramowania, 
c) szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów, 
d) informowanie użytkowników o zmianach dotyczących systemów komputerowych, 
e) publikowanie i aktualizowanie informacji o dostępnym dla użytkowników oprogramowaniu; 
2) działania rozwojowe, tj.: 
a) wdrażanie aplikacji, 
b) zarządzanie zmianą z perspektywy użytkownika systemów, 
c) wsparcie procesów integracji i aktualizacji aplikacji, 
d) projektowanie założeń do usprawnień aplikacji; 
3) koordynacja zakupów w zakresie oprogramowania i sprzętu dostępnego dla ogółu użytkowników,
4) koordynacja napraw sprzętu komputerowego, biurowego i gospodarczego SGH;
5) prowadzenie elektronicznych aukcji w zakresie wyprzedaży używanego mienia ruchomego SGH.

Zespół Infrastruktury Informatycznej i Technicznej administruje infrastrukturą informatyczną Uczelni, tj. jej utrzymaniem,
bezpieczeństwem i rozbudową oraz nieruchomościami Uczelni, w tym infrastrukturą techniczną.
Do zadań Centrum realizowanych przez Zespół Infrastruktury Informatycznej i Technicznej w szczególności należy
1) administrowanie siecią, serwerami oraz systemami hostowanymi lokalnie i zasobami chmurowymi; 
2) instalacja, serwisowanie i administracja stacjami roboczymi należącymi do SGH; 
3) tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej; 
4) obsługa zgłoszeń i rozwiązywanie problemów w zakresie sieci LAN, serwerów i systemów informatycznych Uczelni,
5) prowadzenie ewidencji nieruchomości, wypisów oraz wyrysów dla nieruchomości własnych i zarządzanych przez Uczelnię;
6) prowadzenie książek obiektów (budynków Uczelni) oraz ewidencji usterek z zastosowaniem systemu informatycznego;
7) zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie nieruchomości Uczelni w należytym stanie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zastosowaniem rozwiązań informatycznych;
8) wynajem pomieszczeń i powierzchni w budynkach należących do Uczelni;
9) opiniowanie dokumentacji technicznej ze względu na jej zgodność z umowami oraz przepisami obowiązującego prawa.

Zespół Rozwoju Oprogramowania realizuje prace programistyczne w zakresie funkcjonowania, integracji i rozwoju systemów informatycznych o charakterze ogólnouczelnianym. 
Do zadań Zespołu Rozwoju Oprogramowania należy w szczególności: 
1) przygotowanie założeń projektowych do systemów informatycznych; 
2) tworzenie oprogramowania; 
3) dokumentowanie wdrażanych systemów informatycznych; 
4) obsługa zgłoszeń i rozwiązywanie problemów w zakresie wytworzonych i wdrożonych systemów informatycznych. 

Zespół Instalacji Niskoprądowych zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji niskoprądowych. 
Do zadań Zespołu Instalacji Niskoprądowych w szczególności należy: 
1) obsługa i konfiguracja central telefonicznych; 
2) obsługa telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym rozliczanie faktur, współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi, optymalizacja kosztów; 
2a) techniczne wsparcie wykorzystania urządzeń audiowizualnych podczas zajęć dydaktycznych, uroczystości akademickich i innych wydarzeń;​
2b) koordynacja napraw sprzętu audiowizualnego;
3) bieżące utrzymanie, konserwacja i rozbudowa systemów: 
a) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 
b) dozoru wizyjnego (CCTV), 
c) kontroli dostępu (KD); 
4) opiniowanie planów i projektów oraz udział w odbiorach: 
a) systemów zarządzania budynkami (BMS), 
b) systemów alarmu przeciwpożarowego (SAP), 
c) okablowania zintegrowanej sieci teleinformatycznej; 
5) zapewnienie spójności i kompatybilności technicznej systemów informatycznych. 

Zespół Bezpieczeństwa Informacji podejmuje działania związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa procesów realizowanych z udziałem systemów informatycznych SGH. 
Do zadań Zespołu Bezpieczeństwa Informacji w szczególności należy:
1) badanie stanu bezpieczeństwa procesów wspieranych przez systemy informatyczne; 
2) weryfikowanie zgodności działania systemów informatycznych z procedurami określonymi w regulacjach wewnętrznych i zewnętrznych; 
3) przedstawianie rekomendacji zmian w procesach prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne Uczelni; 
4) koordynowanie realizacji zewnętrznych audytów i analiz z zakresu bezpieczeństwa informacji; 
5) realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych.