Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury :
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury

Zaproszenie do składania ofert na wynajem

2021-07-09 kategoria: informacja 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

zaprasza do składania ofert na wynajem:

 

 lokalu użytkowego o powierzchni 165,00 m² znajdującego się na parterze  budynku Domu Studenta SGH nr 1 „Sabinki” w Warszawie przy al. Niepodległości 147.

 

Lokal posiada:

-          niezależne wejście od strony al. Niepodległości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

-          możliwość realizowania dostaw towaru od strony dziedzińca Domu Studenta;

-          instalację p. poż. (czujki dymu; DSO);

-          dwie oddzielne toalety (damska i męska);

-          możliwość ulokowania zaplecza kuchennego.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dokonania wizji lokalnej wymienionej powierzchni przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.

Pisemne oferty powinny zawierać:

1.       Proponowaną stawkę czynszu netto za najem powierzchni, gdzie minimalna stawka wynosi:

1) 35,00 zł netto za 1 m²,

2) w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią dot. działalności, która jest

    dominująca w lokalu:

 - 1,00 zł netto za 1 m² w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia danej działalności,

- 20,00 zł netto za 1 m2 w przypadku ograniczeń godzinowych lub powierzchniowych działania.         

  

Najemca oprócz opłaty czynszowej ponosił będzie koszty opłat eksploatacyjnych tj.:

-          energię elektryczną według wskazań licznika;

-          centralne ogrzewanie naliczane ryczałtowo od m² powierzchni;

-          zużycie ciepłej, zimnej wody oraz ścieków według wskazań licznika,

-          opłatę za odbiór odpadów komunalnych,

-          opłaty za umieszczenie reklamy.

2.       Proponowany zakres działalności. – poprzednia działalność w lokalu – lokal gastronomiczny: bar, sala o charakterze klubowym oraz koncertowym z wydzieloną częścią  gastronomiczną                                 z zapleczem.

3.       Koncepcję aranżacji wynajmowanej powierzchni (wszelkie prace projektowe oraz remontowe Najemca wykona na swój koszt, w związku z tym nie są przewidziane zwolnienia z czynszu poza okresem, kiedy Najemca będzie przeprowadzał remont).

4.       Opis firmy wraz z podstawowymi dokumentami.

5.       Referencje (co najmniej 5-letni okres prowadzenia tego typu działalności).

 

Umowa najmu zawarta zostanie na okres 12 miesięcy od dnia 01.09.2021 r.  do 31.08.2022 r.

 

Kryteria oceny ofert:

 

1. Proponowana stawka czynszu – 70%, gdzie punkty obliczane są według wzoru:​

C = C₀/Cₓ x 70

C - liczba punktów za proponowaną stawkę czynszu, 

C₀ - proponowana stawka czynszu z badanej oferty,

Cₓ - najwyższa proponowana stawka czynszu ze złożonych ofert.

 

2. ​​Proponowany asortyment (liczba punktów od 0 do 15  przyznawanych przez Komisję).

 

3. Wizualizacja wynajmowanej powierzchni (liczba punktów od 0 do 15  przyznawanych przez Komisję).

 

Ogłoszenie, a także warunki i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert na wynajem powierzchni mogą być zmienione lub odwołane przez Szkołę Główną Handlową                   w Warszawie przed upływem terminu składania ofert, a informacja o zmianie zostanie niezwłocznie przekazana zainteresowanym.

 

Oferty należy składać (lub wysłać pocztą) w zaklejonych kopertach w Kancelarii Głównej Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie al. Niepodległości 162 Warszawa (02-554), Budynek „G”, p. 58                  z dopiskiem „Sekretariat Kanclerza - „Oferta na najem powierzchni lokalu użytkowego w DS.1 Sabinki”  – w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godz. 12.00.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo podpisania umowy z najemcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, bez uwzględniania ofert złożonych przez najemców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaproponowanych przez SGH. Oferta złożona przez najemcę, który odmówił podpisania umowy, zostanie odrzucona.

Szkoła Główna Handlowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbierania ofert udzielane są pod numerami telefonów:

22 564 97 31, 22 564 66 25.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.​​

Archiwum