Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury :
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury

Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni

2019-08-20 kategoria: informacja 

Dział Zarządzania Nieruchomościami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 155,00 m² (w tym 109 m²  – parter, 46 m²  – piwnica) znajdującego się w budynku „W” przy ul. Wiśniowej 41 w Warszawie.

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

1.       Proponowaną stawkę czynszu netto za najem powierzchni.

Najemca oprócz opłaty czynszowej ponosił będzie koszty opłat eksploatacyjnych tj.:

-          energię elektryczną według wskazań licznika;

-          centralne ogrzewanie naliczane ryczałtowo od m² powierzchni;

-          zużycie ciepłej, zimnej wody oraz ścieków według wskazań licznika,

-          gaz – na podstawie faktur dostarczonych przez dostawcę,

-          opłaty za umieszczenie reklamy,

-     opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Istnieje możliwość obniżenia wysokości stawki czynszu za najem w czasie miesięcy wakacyjnych oraz ferii zimowych.

2.       Proponowany zakres działalności.

3.       Koncepcję aranżacji wynajmowanej powierzchni (wszelkie prace projektowe oraz remontowe Najemca wykona na swój koszt, w związku z tym nie są przewidziane zwolnienia z czynszu poza okresem, kiedy Najemca będzie przeprowadzał remont).

4.       Opis firmy wraz z podstawowymi dokumentami.

 

Umowa najmu zawarta zostanie na okres 2 lat od dnia jej podpisania.

Kryteria oceny ofert:

 

1. Proponowana stawka czynszu – 70%, gdzie punkty obliczane są według wzoru:​

C = C₀/Cₓ x 70

C - liczba punktów za proponowaną stawkę czynszu, 

C₀ - proponowana stawka czynszu z badanej oferty,

Cₓ - najwyższa proponowana stawka czynszu ze złożonych ofert.

 

2. ​​Proponowany zakres działalności (liczba punktów od 0 do 15  przyznawanych przez Komisję).​

 

3. Wizualizacja wynajmowanej powierzchni (liczba punktów od 0 do 15  przyznawanych przez Komisję).

 

Ogłoszenie, a także warunki i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert na wynajem powierzchni mogą być zmienione lub odwołane przez Szkołę Główną Handlową                   w Warszawie przed upływem terminu składania ofert, a informacja o zmianie zostanie niezwłocznie przekazana zainteresowanym.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem powierzchni lokalu użytkowego Bud. W.  ” – w terminie do dnia 27.08.2019 r.  r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162 Warszawa, Budynek „G”,     III piętro, pok. 416.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo podpisania umowy z najemcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, bez uwzględniania ofert złożonych przez najemców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaproponowanych przez SGH. Oferta złożona przez najemcę, który odmówił podpisania umowy, zostanie odrzucona.

Szkoła Główna Handlowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbierania ofert udzielane są pod numerem telefonu 22 564 97 31.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.​

 ​

Archiwum