Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury :
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury

Zaproszenie do składania ofert na wynajem

2021-07-05 kategoria: informacja 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

zaprasza do składania ofert na wynajem:

lokalu użytkowego o powierzchni 122,00 m2 znajdującego się w budynku Domu Studenckiego nr 1 „Sabinki" w Warszawie przy al. Niepodległości 147 (z oddzielnym wejściem do lokalu).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dokonania wizji lokalnej wymienionej powierzchni przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.

Pisemne oferty powinny zawierać:

1.     Proponowaną stawkę czynszu netto za najem powierzchni, gdzie minimalna stawka wynosi

      80,00 zł netto za 1 m².

2.     Proponowany zakres działalności – poprzednia działalność w lokalu – apteka.

3.      Koncepcję aranżacji wynajmowanej powierzchni (wszelkie prace projektowe oraz remontowe

      Najemca wykona na swój koszt, w związku z tym nie są przewidziane zwolnienia z czynszu poza

      okresem, kiedy Najemca będzie przeprowadzał remont).

4.      Opis firmy wraz z podstawowymi dokumentami.

5.     Referencje (co najmniej 5-letni okres prowadzenia tego typu działalności).

Najemca oprócz opłaty czynszowej ponosił będzie koszty opłat eksploatacyjnych tj.:

- centralne ogrzewanie naliczane ryczałtowo od m2 powierzchni,

- zużycie ciepłej, zimnej wody oraz ścieków według wskazań licznika,

- ryczałt za zimną wodę,

- opłatę za wywóz odpadów komunalnych,

- opłaty za umieszczenie reklamy.

Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej, usług telefonicznych przyszły najemca będzie regulował we własnym zakresie, na podstawie zawartych umów z zakładami świadczącymi dane usługi.

Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat od dnia podpisania.

Kryteria oceny ofert:

1.     Proponowana stawka czynszu - 70%, gdzie punkty obliczane są według wzoru:

C = C0/Cx x 70

C - liczba punktów za proponowaną stawkę czynszu, Co - proponowana stawka czynszu z badanej oferty, Cx - najwyższa proponowana stawka czynszu ze złożonych ofert.

2.     Proponowany zakres działalności (liczba punktów od 0 do 15 przyznawanych przez Komisję).

3.     Aranżacja wynajmowanej powierzchni (liczba punktów od 0 do 15 przyznawanych przez Komisję).

Ogłoszenie, a także warunki i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert na wynajem powierzchni mogą być zmienione lub odwołane przez Szkołę Główną Handlową             w Warszawie przed upływem terminu składania ofert, a informacja o zmianie zostanie niezwłocznie przekazana zainteresowanym.

Oferty należy składać (lub wysłać pocztą) w zaklejonych kopertach w Kancelarii Głównej Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie al. Niepodległości 162 Warszawa (02-554), Budynek „G”, p. 58 z dopiskiem „Sekretariat Kanclerza - „Oferta na najem powierzchni lokalu użytkowego w DS.1 Sabinki”  – w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godz. 12.00.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo podpisania umowy z najemcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, bez uwzględniania ofert złożonych przez najemców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaproponowanych przez SGH. Oferta złożona przez najemcę, który odmówił podpisania umowy, zostanie odrzucona.

Szkoła Główna Handlowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbierania ofert udzielane są pod numerami telefonów: 22 564 66 25, 22 564 97 31.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.​

Archiwum