Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury :
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury

Zaproszenie do składania ofert na wynajem

2020-09-11 kategoria: inne 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na wynajem:

-  powierzchni usytuowanej na parterze Budynku  DS. 1  „Sabinki” Al. Niepodległości 147 , Warszawa  pod sklep ogólnospożywczy o powierzchni  48,40  m²   (w tym powierzchnia handlowa   -  28,30 m², zaplecze – 4,10 m², magazyn – 16,00 m²).

Pisemne oferty powinny zawierać:

1.       Proponowaną stawkę czynszu netto za najem powierzchni.

Najemca oprócz opłaty czynszowej ponosił będzie koszty opłat eksploatacyjnych tj.:

-          energię elektryczną według wskazań licznika;

-          centralne ogrzewanie naliczane ryczałtowo od m² powierzchni;

-          ryczałt za zużycie ciepłej, zimnej wody oraz ścieków,

-          opłatę za odbiór odpadów komunalnych,

-          opłaty za umieszczenie reklamy.

2.       Proponowany zakres działalności oraz ilość zatrudnionych osób.

3.       Proponowany asortyment.

4.       Koncepcję aranżacji wynajmowanej powierzchni (wszelkie prace projektowe oraz remontowe Najemca wykona na swój koszt, w związku z tym nie są przewidziane zwolnienia z czynszu poza okresem, kiedy Najemca będzie przeprowadzał remont).

5.       Opis firmy wraz z podstawowymi dokumentami.

 

Umowa najmu zawarta zostanie na okres od 01.10.2020 r. do 31.08.2021 r.

Kryteria oceny ofert:

 

1. Proponowana stawka czynszu – 70%, gdzie punkty obliczane są według wzoru:​

C = C₀/Cₓ x 70

C - liczba punktów za proponowaną stawkę czynszu, 

C₀ - proponowana stawka czynszu z badanej oferty,

Cₓ - najwyższa proponowana stawka czynszu ze złożonych ofert.

 

2. ​​Proponowany asortyment (liczba punktów od 0 do 15  przyznawanych przez Komisję).​

 

3. Wizualizacja wynajmowanej powierzchni (liczba punktów od 0 do 15  przyznawanych przez Komisję).

 

Ogłoszenie, a także warunki i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert na wynajem powierzchni mogą być zmienione lub odwołane przez Szkołę Główną Handlową                   w Warszawie przed upływem terminu składania ofert, a informacja o zmianie zostanie niezwłocznie przekazana zainteresowanym.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem powierzchni pod sklep ogólnospożywczy w DS.1 Sabinki”  – w terminie do dnia 18.09.2020  r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162 Warszawa, Budynek „G”, III piętro, pok. 416.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo podpisania umowy z najemcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, bez uwzględniania ofert złożonych przez najemców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaproponowanych przez SGH. Oferta złożona przez najemcę, który odmówił podpisania umowy, zostanie odrzucona.

Szkoła Główna Handlowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbierania ofert udzielane są pod numerami telefonów:

22 564 97 31.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.​

Archiwum