Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury :
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury

Zaproszenie do składania ofert na wynajem

2021-07-08 kategoria: informacja 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

zaprasza do składania ofert na wynajem:

powierzchni pod prowadzenie działalności gospodarczej typu kuchnia bez świadczenia usług gastronomicznych o powierzchni 274,47 m² znajdującego się w budynku „DS. 1 „Sabinki ” SGH                     w Warszawie przy al. Niepodległości 147 na poziomie -1.

Lokal składa się z kilku pomieszczeń przystosowanych do przygotowywania posiłków, bez sali konsumpcyjnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dokonania wizji lokalnej wymienionej powierzchni przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.

Pisemne oferty powinny zawierać:

1. Proponowaną stawkę czynszu netto za najem powierzchni, gdzie minimalna stawka czynszu wynosi

    18,00 zł netto za 1 m².

2. Koncepcję aranżacji wynajmowanej powierzchni (wszelkie prace projektowe oraz remontowe

    Najemca wykona na swój koszt, w związku z tym nie są przewidziane zwolnienia z czynszu poza

    okresem, kiedy Najemca będzie przeprowadzał remont).

3. Opis firmy wraz z podstawowymi dokumentami. 

4. Referencje (co najmniej 5-letni okres prowadzenia tego typu działalności).

 

Najemca oprócz opłaty czynszowej ponosił będzie koszty opłat eksploatacyjnych tj.: 

- energię elektryczną według wskazań licznika;

- centralne ogrzewanie naliczane ryczałtowo od m² powierzchni;

- zużycie ciepłej, zimnej wody oraz ścieków według wskazań licznika,

- opłatę za wentylację,

- opłatę za wywóz odpadów komunalnych, 

- opłaty za umieszczenie reklamy.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.09.2021 r.  do 31.08.2022 r.

Kryterium wyboru oferty:

1. Proponowana stawka czynszu – 100%, gdzie punkty obliczane są według wzoru:​

 

C = C₀/Cₓ x 100

C - liczba punktów za proponowaną stawkę czynszu, 

C₀ - proponowana stawka czynszu z badanej oferty,

Cₓ - najwyższa proponowana stawka czynszu ze złożonych ofert.

Ogłoszenie, a także warunki i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert na wynajem powierzchni mogą być zmienione lub odwołane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przed upływem terminu składania ofert, a informacja o zmianie zostanie niezwłocznie przekazana zainteresowanym.

Oferty należy składać (lub wysłać pocztą) w zaklejonych kopertach w Kancelarii Głównej Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie al. Niepodległości 162 Warszawa (02-554), Budynek „G”, p. 58                     z dopiskiem „Sekretariat Kanclerza - „Oferta na najem powierzchni w bud. DS.1 Sabinki”  – w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo podpisania umowy z najemcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, bez uwzględniania ofert złożonych przez najemców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaproponowanych przez SGH. Oferta złożona przez najemcę, który odmówił podpisania umowy, zostanie odrzucona.

Szkoła Główna Handlowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbierania ofert można uzyskać pod numerami telefonów: 22 564 66 18, 22 564 66 25, 22 564 97 31. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.​

Archiwum