Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Inne stypendia : Stypendia dla pracowników – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Inne stypendia

 

Stypendia dla wykładowców, badaczy i doktorantów są oferowane nie tylko w ramach programu Erasmus+, ale także w ramach umów międzyrządowych, narodowych programów stypendialnych oraz przez liczne fundacje, organizacje pozarządowe i bezpośrednio przez uczelnie. Programy te mają na celu zarówno wsparcie wymiany międzynarodowej pracowników i studentów, jak i wyjazdy indywidualnych pracowników w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych. Szczególnie doktorantom polecamy odwiedzanie stron internetowych poszczególnych krajów i uczelni, którymi są szczególnie zainteresowani. Często można znaleźć tam interesujące oferty stypendialne.

Więcej informacji o źródłach finansowania wyjazdów badawczych znajdziecie Państwo na stronach Działu Obsługi Projektów.

Tych spośród Państwa, którzy mają ściśle określone zainteresowania i wymagania dotyczące wyjazdu zapraszamy do korzystania z Europejskiego portalu dla mobilnych naukowców – EURAXESS.eu oraz z Polskiego portalu dla mobilnych naukowców – EURAXESS.pl, bardzo użytecznych narzędzi przy poszukiwaniu ciekawych tematycznie ofert staży naukowych, pracy, studiów doktoranckich, grantów i stypendiów, propozycji wykładowych oraz źródeł dofinansowania naukowych wyjazdów zagranicznych. W zakładce PRACA & GRANTY oraz w zakładce PARTNERING znajdą Państwo również dostęp do europejskiej bazy z ofertami pracy, grantami i innymi możliwościami poszukiwania współpracy w Europie. Wystarczy założyć bezpłatnie profil, aby poszukiwać ofert i być dostępnym również dla innych osób szukających współpracy.

​Nazwa ​Opis
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja (NAWA) wspierająca wymianę akademicką i współpracę międzynarodową w celu zwiększenia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Oferuje programy dla studentów i kadry naukowej z Polski i z zagranicy (studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych).

British Council

​Brytyjska instytucja wspierająca współpracę kulturalną i edukacyjną.

Oferuje informacje nt. stypendiów i pożyczek na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w Wielkiej Brytanii. Study UK: Discover You.

DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - jedna z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką.

Oferuje stypendia dla polskich studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich z polskich uczelni oraz kursy językowe i podróże grupowe do Niemiec. Posiada kompleksowy system wyszukiwania programów stypendialnych. 
Die Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung ​Fundacja mająca na celu wspieranie kształcenia młodych kadr menadżerskich.

Oferuje programy stypendialne na 4-semestralne studia magisterskie na uniwersytetach w Kolonii i Aachen w dziedzinie ekonomii, inżynierii, nauk przyrodniczych i turystyki połączone z 4-5 miesięczną praktyką.
Alfred Toepfler Stiftung
​Fundacja zajmująca się wspieraniem kształcenia w obszarach integracji europejskiej kultury i sztuki, nauki oraz ochrony środowiska.
 
Oferuje stypendia dla studentów i absolwentów w ww. dziedzinach. 
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie GFPS / Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa
​GFPS - stowarzyszenie trzech, współpracujących ze sobą instytucji z Polski, Niemiec i  Czech, mające na celu wspieranie wymiany naukowej i kulturalnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 
 
Oferuje programy stypendialne wspierające wymianę między Polską a Niemcami oraz między Niemcami a Czechami.
Oferuje również semstralne stypendia na studia w Niemczech dla polskich studentów i doktorantów (przyznawane wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej). 
Copernicus Stipendium

​Organizacja wspierająca studentów z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z Azji Centralnej. 

Oferuje 6-miesięczne stypendia na studia w Berlinie lub Hamburgu, połączone z praktyką oraz specjalny program stypendialny dla  studentów z Polski (fizyka, matematyka, prawo).

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel, Ost- und Südeuropa Oferuje stypendia na studia podyplomowe w Bawarii. 
EURAXESS – Researchers in Motion to unikalna ogólnoeuropejska inicjatywa dostarczania usług informacyjnych oraz wsparcia dla profesjonalnych badaczy. Wspierana przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, wspomaga mobilność naukowców i rozwój kariery, przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy naukowej między Europą i światem.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
FRSE to jedna najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zarządzająca edukacyjnymi programami europejskimi. Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.
 
Oferuje informacje dot. programamów skierowanych do uczniów, studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni, dających możliwość zdobycia wiedzy podstawowej i specjalistycznej, w kraju i zagranicą. ​
Fundusz Stypendialny SCIEX w ramach realizowanego od 2009 roku Funduszu Stypendialnego SCIEX 135 doktorantów i młodych uczonych otrzymało stypendia o wartości ogółem prawie 12 mln franków szwajcarskich na przeprowadzenie innowacyjnych projektów badawczych w najlepszych jednostkach badawczych w Szwajcarii.
 
Program Visegrad 4 Eastern Partnership (V4EaP) został zainicjowany przez państwa V4, w celu wzmocnienia współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej a krajami Partnerstwa Wschodniego. 
 

Program składa się z oddzielnych programów grantowych, ale oferuje także Visegrad Scholarship Program (obejmujący stypendia dla naukowców z krajów EaP do instytucji wyższych V4.

International Education Financial Aid (IEFA)
IEFA jedna z największych baz zawierająca kompeksowe informacje o możliwościach studiowania za granicą.
 
Zawiera informacje nt. stypendiów, grantów i innego rodzaju pomocy finansowej dla studentów i doktorantów zainteresowanych podjęciem studiów za granicą. 
Kosciuszko Foundation
Amerykańska Fundacja mająca na celu promowanie wymiany naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską i USA.
 
Oferuje programy stypendialne i grantowe w Stanach Zjednoczonych, na studia doktoranckie, na prowadzenie badań naukowych i dydaktykę. ​
Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu (IPS) Bundestag razem z  Freien Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin i Technischen Universität Berlin  przyznaje rocznie około 120 stypendiów dla młodych absolwentów z 41 krajów na okres pięć miesięcy.
Narodowy program stypendialny Republiki Słowackiej

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej wspiera studia/ badania/ nauczanie/ mobilność artystyczną studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów w instytucjach szkolnictwa wyższego i organizacji badawczych.

 

Oferuje programy i instrumenty wsparcia - dla studentów międzynarodowych zainteresowanych studiami na Słowacji, a także dla słowackich stypendystów aplikujących na studia za granicą.

Niemieckie Towarzystwo Badawcze (DFG) Głównym zadaniem DFG jest finansowanie najlepszych projektów badawczych wybranych w procesie konkurencyjnym w instytucjach badawczych i szkolnictwa wyższego. Osoby, które spełniają wymagania, mogą w dowolnym momencie przedstawić propozycję finansowania w wybranym przez nich tematie badawczym.
NUFFIC, Holandia

Holenderska agencja ds. umiędzynarodowienia edukacji.

Oferuje stypendia i granty dla studentów i doktorantów na studia w Holandii
Fulbright fellowships
Program Fulbrighta w Polsce administrowany jest przez organizację Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.
 
Oferuje stypendia dla studentów i absolwentów polskich uczelni na studia w USA, stypendia dla doktorantów na prowadzenie badań oraz stypendia dla pracowników naukowych na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni amerykańskiej. ​
Scholarship Positions

Strona internetowa poświęcona możliwościom finansowania studiów za granicą.

Zawiera kompleksowe informacje o grantach i stypendiach dla studentów i doktorantów na studia za granicą, z możliwością wyszukiwania stypendiów dla wybranych krajów i w wybranych dziedzinach.

Scholarship Times zestawienie ofert z całego świata
Studieren und Forschen in Ausland programy stypendialne OeAD dla studentów, doktorantów i badaczy.
Study in Australia

Oficjalna strona rządu Australii, mająca na celu promocję i wspieranie wymiany studenckiej i akademickiej. 

Oferuje szczegółowe informacje o stypendiach i grantach na studia w Australii ​

Study in Taiwan

Oficjalna strona internetowa ministerstwa edukacji Tajwanu dot. możliwości studiowania na Tajwanie.

Zawiera bazę danych stypendiów i grantów na studia na Tajwanie oraz informacje dotyczące programów krótkoterminowych, pobytów badawczych i staży.

Stypendia CEEPUS (Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej)
Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej, którego celem jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich.
 
Program oferuje: stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich; stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”; stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.
Stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS przeznaczone są dla: studentów, studentów doktorantów, pracowników naukowych.​
Stypendia Rządu Nowej Zelandii dla cudzoziemców

Oficjalna strona internetowa zawierająca informacje nt. warunków studiowania w Nowej Zelandii.

Zawiera informacje dot. stypendiów oferowanych przez nowozelandzkie uczelnie dla studentów i doktorantów oraz stypendiów na badania naukowe.

Unicredit & Universities
Fundacja zajmująca się promocją studiów i inicjatyw badawczych w dziedzinach: finanse, ekonomia, prawo, nauki polityczne i nauki społeczne.
 
Oferuje roczne stypendia w dziedzinie finansów, bankowości i ekonomii na studia magisterskie i doktoranckie oraz na badania naukowe. ​
Fully-funded four-year Ph.D. programmes in the social sciences at the European University Institute

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji jest organizacją międzynarodową, założoną przez kraje członkowskie UE. Zajmuje się kształceniem na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzi badania naukowe w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Europy.

Oferuje pełne stypendia na czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomii, prawa, historii i nauk politycznych. 

Royal Society Grants and Awards
Niezależna akademia naukowa Wielkiej Brytanii, mająca na celu promocję osiągnięć naukowych.

Oferuje stypendia i granty na badania naukowe w Wielkiej Brytanii.

French Government Scholarships

Oficjalna strona Narodowej Agencji ds. promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą.  

Oferuje informacje dot. zasad przyznawania stypendiów i grantów na studia we Francji (stypendia rządu francuskiego, stypendia wybranych francuskich uczelni i instytucji).

Visby Programme Scholarships for PhD studies and postdoctoral research

Instytut Szwedzki jest publiczną agencją wspierającą promocję Szwecji za granicą, w tym poprzez wymianę studentów i młodych naukowców.

Oferuje stypendia na studia doktoranckie i prowadzenie badań naukowych w Szwecji dla studentów studiów doktoranckich, młodych naukowców i badaczy, w tym również stypendia w ramach programu Visby dla krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) oraz Rosji.

MojeStypendium.pl
Portal internetowy prowadzony przez Fundację Dobra Sieć.
 
Oferuje informacje o programach stypendialnych stowarzyszeń i fundacji, samorządów, firm i uczelni wyższych.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, której celem jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych. 
 
Oferuje stypendia na kształcenie za granicą dla studentów i doktorantów, m.in. w ramach programu „Studiuj za Granicą”. Oferta Fundacji to także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do wejścia na rynek pracy oraz wakacyjne staże w USA, organizowane we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. ​​