Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Organizacje międzynarodowe : Organizacje międzynarodowe – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 ORGANIZACJE PARTNERSKIE I SIECI WSPÓŁPRACY

 
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) jest członkiem prestiżowych międzynarodowych sieci i organizacji, które wpływają na tworzenie światowego obszaru badań i szkolnictwa wyższego.
 

 SIECI WSPÓŁPRACY

 
PIM.png
PIM (Partnership in International Management)

elitarny program , w którym uczestniczą tylko zaproszone i rekomendowane uczelnie, obecnie PIM ma 66 członków. Są to uczelnie wiodące w regionie, oferujące programy magisterskie w zarządzaniu oraz realizujące wymianę studencką w skali globalnej (głównie w ramach programów MBA). U podstaw stworzenia PIM leżało przekonanie, że internacjonalizacja studiów  w wymiarze globalnym przynosi  olbrzymie, wielowymiarowe korzyści studentom i pracownikom naukowym. Korzyści te ujawniają się w sferze wymiany naukowej i doświadczeń dydaktycznych. Możliwość studiowania w obcym kraju na istotne znaczenie dla rozwoju intelektualnego studentów i wyrabianiu ich wrażliwości międzykulturowej. PIM stawia sobie również za zadanie rozwijanie wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Od roku 2001 SGH jest pełnoprawnym członkiem PIM i jedyną polską uczelnią należącą do sieci.
 
 
 CEMS-logoLD.jpg
CEMS (The Global Alliance in Management Education)

strategiczny alians 32 czołowych szkół biznesu i 67 partnerów korporacyjnych oraz 6 partnerów społecznych. Sieć została założona przez uczelnie europejskie w roku 1988, przez lata rozwinęła się i stała się aliansem globalnym, obecnie zrzeszającym także uczelnie pozaeuropejskie. W 1998 roku SGH, jako jedyna uczelnia w Polsce, uzyskała status pełnoprawnego członka CEMS, a studenci SGH nabyli prawo do uzyskiwania dyplomów CEMS. W ramach sieci realizowany jest wspólny program dydaktyczny na poziomie magisterskim z zakresu zarządzania – CEMS Master’s In International Management. Przynależność do sieci daje SGH szanse na współpracę akademicką i wymianę studencką z wieloma najlepszymi uczelniami zagranicznymi na całym świecie.
 
edamba.jpgEDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration)

sieć współpracy uniwersytetów europejskich, której celem jest promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy europejskimi programami doktorskimi poprzez zarządzanie siecią wymiany informacji, wymiany studentów doktorantów oraz promowaniem badań. Udział w projektach realizowanych przez sieć EDAMBA pozwala zapoznać się z najlepszymi praktykami w tym obszarze, przyczyniając się do podnoszenia jakości oferowanych programów. Organizuje Letnią Akademię  EDAMBA jest zarządzana przez EIASM - European Institute for Advanced Studies in Management.  EDAMBA organizuje szkoły letnie i konkursy dla doktorantów (konkursy prac doktorskich w obszarze zarządzania i business administration) oraz seminaria tematyczne.
 
eucen-logo-v6 (2).jpg
EUCEN
(European Universities Continuing Education Network)
 
sieć uczelni europejskich, które mają prawo do przyznawania najwyższego stopnia naukowego w swoim kraju.  Należy do niej 178 członków z 35 krajów.  Celem sieci jest wspieranie życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego Europy poprzez promowanie i rozwój lifelong learning na uczelniach w Europie i poza nią oraz wspieranie wpływu uniwersytetów na rozwój wiedzy i zasad z zakresu lifelong learning.

Jednym z działań EUCEN jest koordynowanie projektów finansowanych przez UE oraz organizowanie międzynarodowych konferencji EUCEN, w 2014 taka konferencja miała miejsce na SGH.

          

BUP-logga-transp (1).gif BUP (Baltic University Programme)

sieć około 225 uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego w całym regionie   Morza Bałtyckiego. Sieć jest koordynowana przez Sekretariat Programu Uniwersytetu Bałtyckiego będący częścią Uppsali Centrum Zrównoważonego Rozwoju (CSD) Uppsala University w Uppsali, Szwecja. SGH, która w latach 90-tych była członkiem sieci, reaktywowała swój udział podpisują umowę o przystąpienia do BUP w lipcu 2016r.

Program koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem jest wspieranie kluczowej roli, jaką uczelnie odgrywają w demokratycznym, pokojowym i trwałym rozwoju. Osiąga się to poprzez rozwijanie kursów/wykładów uniwersyteckich i poprzez udział w projektach we współpracy z władzami, gminami itp.

 

 •  CESEENET (Central and South-East European PhD Network)

 

 

 ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

 
 •  AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) – ​​ogólnoświatowe stowarzyszenie uczelni ekonomicz​nych przyznające prestiżową akredytację AACSB. Łaczy świat nauki, studentów i biznesu, aby razem tworzyć następne pokolenie przywódców. Powstało w 1916 r. jako amerykańska instytucja przyznająca akredytacje dla szkół biznesu, potem rozwinąła swoją działalność na cały świat. Obecnie posiada 1600 członków i ponad 800 akredytowanych szkół biznesu z całego świata.

 • EUA (European University Association) – powstało w marcu 2001 roku w wyniku połączenia CRE (Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich) i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Europejskich.  Należą do niego zarówno poszczególne uczelnie, jak też krajowe konferencje rektorów akademickich. Jest opiniotwórczym stowarzyszeniem uniwersytetów europejskich (ok. 850 członków z 47 krajów). Powstanie EUA bezpośrednio wiąże się z realizacją procesu bolońskiego. Właśnie ta organizacja jest jedną z najważniejszych instytucji wspierających realizację procesu bolońskiego, obok m. in. Komisji Europejskiej i Rady Europy. Obecnie Stowarzyszenie jest głównym partnerem organów Unii Europejskiej w sprawach szkolnictwa akademickiego i w pewnym sensie nawet wyprzedza proces integracji, gdyż do EUA należą także uczelnie i organizacje spoza Unii. Ogólnie rzecz biorąc, EUA wspiera działalność edukacyjną i badawczą. Jako pan-europejska platforma dla uniwersytetów, EUA jest kluczowym partnerem dla decydentów na poziomie europejskim w coraz szerszej gamie dziedzin publicznej debaty.

  Kluczowe priorytety dla uczelni i dla EUA to:

  – ​​​Budowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach procesu bolońskiego

  – Badania i innowacje

  – Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i badań

  – Poprawa jakości europejskich uczelni

  – Zarządzanie, autonomia i finansowanie.

 • ​​​​EFMD (The Management Development Network)​ – międzynarodowa sieć uczelni, firm, organizacji publicznych z ponad 80 krajów świata. EFMD tworzy forum dla wymiany informacji, badań, dyskusji nad innowacjami i najlepszymi rozwiązaniami dot. rozwoju zarządzania. EFMD jest uznaną w skali światowej organizacją akredytującą jakość szkól biznesu i programów zarządzania w szkolnictwie wyższym. Najbardziej znaną akredytacją dla szkół, mającą obecnie uznanie globalne jest EQUIS; EFMD przyznaje również akredytację EPAS (Programme Accreditation System). W chwili obecnej EQUIS jest znakiem jakości dla uczelni biznesowych, o akredytacje te starają się również uczelnie pozaeuropejskie, zainteresowane współpracą w Europie. Akredytacja ta porównywalna jest z akredytacją AACSB. W chwili obecnej większość czołowych szkół oczekuje od potencjalnych partnerów posiadanie EQUIS lub AACSB. SGH jest członkiem od roku 2001. EFMD organizuje coroczną konferencje Dziekanów/Dyrektorów, szereg sieci współpracy, seminariów i konferencji tematycznych, skierowanych do poszczególnych grup zawodowych (np. szefowie biur karier, współpracy z biznesem,współpracy międzynarodowej) oraz o charakterze naukowym (networks and activities targeted towards Deans, MBA, Executive Education, Undergraduate, Masters, Doctoral, International Relations / External Relations, Research, Public Sector, Entrepreneurship, Responsible Leadership (CSR / Sustainability), Management education in Africa, the Middle East and North Africa (MENA) and Asia plus a host of advisory seminars covering key issues for Business Schools; also have publications, research, international projects, case writing, doctoral research awards and more). 

 • CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies) – międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju zarządzania założone w 1993 roku w celu przyśpieszenia wzrostu jakości zarządzania w centralnej i wschodniej Europie. CEEMAN stał się globalną siecią instytucji zainteresowanych wzrostem jakości edukacji i innowacji z dziedziny zarządzania. Obecnie organizacja skupia ponad 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych w 50 krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Azji. Celem działalności jest m.in. zapewnienie sieci wymiany doświadczeń oraz miejsca spotkań różnych organizacji zajmujących się rozwojem biznesu i zarządzania z Europy Centralnej i Wschodniej w celu wspierania i ułatwiania współpracy i wymiany doświadczeń; stworzenie platformy dialogu, promocja globalnej konkurencyjności i odpowiedzialności społecznej. CEEMAN organizuje konferencje międzynarodowe; programy edukacyjne wspierające nauczanie, zarządzanie i przywództwo w szkołach zarządzania; uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych; opracowuje publikacje; wydaje międzynarodową akredytację jakości szkół biznesu International Quality Accreditation IQA (Międzynarodowa Akredytacja Jakości, o którą starać się mogą szkoły biznesu i inne instytucje zajmujące się rozwojem zarządzania funkcjonujące w dynamicznie rozwijających się środowiskach Europy Środkowej i Wschodniej). SGH jest członkiem CEEMAN od roku 1996, z kilkuletnią przerwą. W roku 2011 SGH uzyskała akredytację CEEMAN – IQA na okres 7 lat, a następnie przedłużenie na następne 7 lat. CEEMAN prowadzi dobrze oceniona przez uczestników (również z SGH) IMTA –International Management Teachers Academy czy też Case Writing Competition.

 • GBSN (Global Business School Network) – założona w 2003 roku przez Bank Światowy Global Business School Network jest niezależną organizacją non-profit z siedzibą w Waszyngtonie. Celem sieci jest umożliwienie szkołom biznesu współpracy w różnych obszarach związanych z sektorem szkolnictwa wyższego oraz głęboki wpływ na zrównoważony rozwój na całym świecie - poprzez edukację, badania i zaangażowanie społeczności.
  GBSN skupia ponad 100 czołowych szkół biznesu działających na rzecz wzmocnienia kształcenia liderów i menedżerów i wsparcia w tym zakresie uczelni z krajów rozwijających się.
  GBSN oferuje uczelniom członkowskim różnorodne platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Zapewnia międzynarodową promocję inicjatyw i działań podejmowanych w ramach sieci oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów i inicjowanie nowych projektów. Organizuje liczne spotkania, konferencje, seminaria, webinaria, z których korzystać mogą pracownicy uczelni wchodzących w skład sieci, zatem obecnie również pracownicy SGH.
  Wszyscy pracownicy Uczelni członkowskich sieci, w tym SGH, mają dostęp do internetowego portalu GBSN. Portal zawiera różne interesujące funkcje, zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić Państwu udział w programach oferowanych przez GBSN, wydarzeniach i możliwość kontaktowania się z innymi partnerami na całym świecie - członkami GBSN.

 • EADI (European Association of Development Research and Training) – stowarzyszenie zrzeszające instytuty i ośrodki zajmujące się rozwojem. Tworzy największą sieć współpracy takich ośrodków w skali Europy.
  Działania EADI obejmują wymianę wiedzy i doświadczeń dot. badań nad rozwojem i praktycznych doświadczeń w tym zakresie. Najważniejszym wydarzeniem EADI jest konferencja ogólna poświęcona rozwojowy, która jest organizowana raz na trzy lata. Na spotkaniach tych można usłyszeć znanych, ekonomistów i poznać najnowsze wyniki prowadzonych przez nich badań. Regularnie 2 razy do roku odbywają się spotkania dyrektorów Instytutów i Centrów rozwoju. Organizowane są w różnych ośrodkach będących członkami EADI (organizowałam takie spotkania w 1994 i 2004). Towarzyszą im seminaria naukowe, na których przedstawia się wyniki prowadzonych badań, co daje możliwość poznania badaczy nie będących członkami EADI, a zajmujących się problematyką rozwoju.

 • CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys) – organizacja powstała w 1960 r. zrzeszającą zdecydowaną większość ekonomistów i instytucji zajmujących się badaniami koniunktury metodą testu w obszarach badawczych takich jak: przemysł, budownictwo, handel, usługi, konsumenci. Jej głównym zadaniem jest koordynacja badań wśród ośrodków posługujących się metodą testu koniunktury, wymiana doświadczeń, doskonalenie metodologii oraz inicjowanie tych badań w krajach, które jeszcze tego typu badań nie prowadzą.

 • PRME (Principles for Responsible Management Education) – platforma zrzeszajaca dobrowolnie szkoły biznesu i instytucje związane z edukacją z zakresu zarządzania. Organizacja, która przystapiła do PRME wyraża przekonanie, że instytucje akademickie, poprzez zintegrowanie wartości uniwersalnych do nauczania i badań, mogą przyczynić się do budowy bardziej stabilnego i zintegrowanego światowego rynku i pomóc w budowaniu dobrobytu i dobrze rozwijającej się społeczności. Uczelnie należące przygotowują raport o wdrażaniu CSR w dydaktykę i naukę oraz przestrzegają 6 zasad podanych poniżej. SGH również przystąpiła do PRME i wymaga od członków przygotowania raportu SIP (co dwa lata).
  ​W 2019 r. przewodniczącym komitetu sterującego tej organizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (PRME CEE Chapter) wybrany został dr Mikołaj Pindelski z Katedry Teorii Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Inne org​anizacje:
 • EAPS (European Association for Population Studies) powstała w 1983 roku, to naukowa organizacja non-profit,  promująca badania nad kwestiami demograficznymi. Jako stowarzyszenie naukowe poszczególnych członków i instytucji powiązanych EAPS (z 23 krajów europejskich)  jest wiodącym międzynarodowym i interdyscyplinarnym forum badań poświęconych populacji, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. EAPS organizuje Europejską Konferencję Ludności (Intermediate European Population Conference - EPC), która odbywa się co dwa lata, a także inne działania.

 • PECSA (Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej) – podejmowane przez nią działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, socjologii i antropologii.  PECSA należy do międzynarodowej sieci European Community Studies Association – ECSA, która została powołana przez Komisję Europejską w celu promowania integracji europejskiej jako kierunku nauczania. Sieć ECSA obejmuje swoim zasięgiem geograficznym (stan na koniec lipca 2013 r.) krajowe oddziały w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w 32 państwach trzecich, wśród których znajdują się organizacje m.in. z USA, Kanady, Japonii, Korei Południowej, Wenezueli, Brazylii, Szwajcarii i Maroka.

 • SAR Network (Scholars at Risk Network) – sieć uniwersytetów, jednostek badawczych i edukacyjnych, która we współpracy z innymi instytucjami oraz osobami bądź ich grupami ma na celu ochronę fundamentalnego prawa człowieka dotyczącego wolności twórczej działalności członków globalnej społeczności akademickiej, a w jej obrębie także niezależnych naukowców, intelektualistów, pisarzy, artystów i innych osób zaangażowanych w odkrywanie, rozwój i wzmacnianie różnego rodzaju idei. Do kluczowych działań należy: wspieranie pracowników naukowych stojących w obliczu ryzyka osobistych prześladowań i uniemożliwiania działalności badawczej oraz narażonych na szykanowanie w postaci przymusowej zmiany miejsc zamieszkania, dyskryminacji, cenzury, zastraszenia i przemocy; gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o działaniach i celach sieci, a także poprzez uczestnictwo w inicjatywach nakierowanych na promowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia ataków na członków społeczności akademickiej, a ponadto, poprzez zachęcanie jej przedstawicieli do przystępowania do sieci i wspieranie wysiłków, których celem jest wsparcie prześladowanych pracowników naukowych w znalezieniu tymczasowego zatrudnienia w placówkach akademickich i inne formy ich wsparcia.

 • SUERF (The European Money and Finance Forum) – niezależne, non-profit stowarzyszenie banków centralnych, organów nadzorczych, instytucji finansowych, instytucji akademickich i praktyków sektora finansowego, jedno z najważniejszych europejskich stowarzyszeń naukowych ekonomistów. Misją stowarzyszenia jest „stworzenie aktywnej sieci między zawodowymi ekonomistami, praktykami finansowymi i akademikami dla prowadzenia analiz i wzajemnego zrozumienia kwestii monetarnych i finansowych. Cel ten jest osiągany poprzez międzynarodową aktywność skoncentrowaną na kolokwiach, seminariach, wykładach, publikacjach i sponsorowaniu badań”.