Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników :
Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników
 

 Erasmus+ KA103 – Wyjazdy w celach szkoleniowych (Kraje Programu)

 

Działanie to (tzw. Staff Training) zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i pracowników niedydaktycznych  instytucji szkolnictwa wyższego w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing) / okresów obserwacji / szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.

Organizacją przyjmującą musi być:

 • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego lub

 • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Szkolenie nie może być realizowane w: instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,  placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju praktykanta.

Ponadto:

 • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;

 • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji;

 • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;

 • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;

 • w jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT);

 • jeżeli podróż na szkolenie odbywa się samochodem, którym podróżuje kilku uczestników, to zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie.

Czas trwania wyjazdu, na który przyznane będą środki na wsparcie indywidualne w ramach programu wynosi od 2 do 5 dni, z wyłączeniem czasu podróży.


 

 Staff training 2020 – 2022

 

​Nabór zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe będzie odbywał się  na zasadzie ciągłej, do momentu wykorzystania środków. 

Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą. 

W odniesieniu do pracowników administracyjnych wymagana będzie zgoda Kanclerza.

Dokumenty należy składać w Centrum Wspólpracy Międzynarodowej:

UWAGA – w związku z faktem, iż od r.a. 2014/15 Szwajcaria nie uczestniczy w programie Erasmus+ nie będzie przyznawane dofinansowanie wyjazdów w celach szkoleniowych realizowanych w tym kraju.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE:

 • Pracownik zakwalifikowany na wyjazd podpisuje z SGH umowę określającą warunki wyjazdu i składa ją w CWM, nie później niż na 2 tygodnie przez planowanym terminem wyjazdu. Do umowy należy obowiązkowo dołączyć zaproszenie z instytucji przyjmującej (list lub faks na papierze firmowym) potwierdzające termin pobytu.

 • Warunkiem rozliczenia wyjazdu będzie złożenie dokumentu potwierdzającego pobyt i realizację programu, sporządzonego przez instytucję przyjmującą oraz dokumentów podróży (biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego oraz rachunków hotelowych, jeśli wypłaty dokonano w formie diet), sprawozdania merytorycznego, przygotowanego zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie, oraz obowiązkowej ankiety online w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta).

 • Szczegółowe informacje dotyczące powyższych wyjazdów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej CWM.

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

​1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji mobilności  dotyczącej  nauczania/ szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym przypadku umowy na wyjazd w celu realizacji mobilności dotyczącej  nauczania / szkolenia.

4. W celu realizacji nauczania / szkolenia i zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych.        

W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w programie mobilności.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem uczelni partnerskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 
 
 

 dokumenty do pobrania – obowiązujące we wszystkich projektach

 

​​Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione na komputerze i wydrukowane dwustronnie, jeśli mają więcej niż 1 stronę.

Podstawą oceny aplikacji jest złożenie Zgłoszenia krótkoterminowego wyjazdu szkoleniowego (STT) w ramach Erasmus+

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany pracownik wypełnia:

W trakcie mobilności pracownik powinien uzyskać podpis na:

Po zakończeniu mobilności:

Informacja o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych​

 
 

IMOTION Erasmus Staff Training – platforma zawierająca informacje o szkoleniach organizowanych w ramach programu Erasmus+ dla pracowników uczelni wyższych

 

 Dane kontaktowe

 
Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl
Centrum Programów Międzynarodowych,
pok. 14, bud. A
tel. +22 564 92 17