Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wyjazdy na studia

 

W ramach programu Erasmus+ (KA103: mobilności z krajami programu oraz KA107: mobilności z krajami partnerskimi) studenci mogą  wyjeżdżać na studia do uczelni zagranicznych biorących udział w programie.

 

Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące.

 

Zasady aplikowania – aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+, należy:

 
 • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;

 •  

 • studiować na uczelni, która bierze udział w programie (ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego), w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów oraz posiada umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

 

Studenci powinni starać się o wyjazd na swojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów w SGH odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Informacje dot. zasad i kryteriów kwalifikacji do programów wymiany.

 

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża.

 

Kraje, do których można wyjechać w ramach programu Erasmus+ to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia (FYROM), Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Od r. a. 2014/2015 Szwajcaria nie uczestniczy w programie Erasmus+; wyjazdy do szwajcarskich uczelni partnerskich realizowane są na mocy umów bilateralnych. Możliwe jest natomiast uzyskanie dofinansowania pobytu przez rząd szwajcarski – informacji na ten temat udzielają uczelnie partnerskie w Szwajcarii. 

 

Doktoranci

 

Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich, podobnie jak studenci I i II poziomu studiów, mogą uczestniczyć w mobilnościach programu Erasmus+:

 

 

Aby móc uczestniczyć w tych mobilnościach powinni oni spełniać takie same warunki jak studenci I i II poziomu. W przypadku kwalifikacji na studia, proces selekcji doktorantów odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, a nie poprzez system online.

 

Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich zgłaszają chęć wzięcia udziału w wymianie z uczelniami, z którymi SGH podpisała stosowne umowy, bezpośrednio do CPM, w trakcie trwania procesu kwalifikacji dla studentów studiów I i II stopnia.

 

Studenci studiów doktoranckich zainteresowani aplikowaniem o wyjazdy na studia powinni – w okresie trwania kwalifikacji dla studentów I i II stopnia:

 • udokumentować znajomość języka wykładowego uczelni zagranicznej (test kompetencyjny SGH/ujednolicony test CNJO, uznawane certyfikaty, ukończenie studiów w języku obcym lub certyfikat CNJO ukończenia lektoratu z języka obcego na wymaganym poziomie biegłości), 

 •  

 • złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej, zaakceptowany wcześniej przez kierownika studium doktoranckiego, list motywacyjny (zaadresowany do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą zawierający uzasadnienie wyboru uczelni, o wyjazd do których się ubiegają, plan swojego pobytu, informację o tematyce pracy doktorskiej)

 •  

 • złożyć CV w języku angielskim.

 

 Pożyczki dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą

 

System pożyczek programu Erasmus+ umożliwia studentom zdobycie środków na podjęcie i ukończenie studiów drugiego stopnia (magisterskich) za granicą. Banki i agencje będą udzielać studentom pożyczek na korzystniejszych warunkach: oprocentowanie będzie niższe niż na rynku, a rozpoczęcie spłaty nastąpi w okresie do dwóch lat od chwili ukończenia studiów, tak aby absolwenci mogli zacząć spłacać kredyt, kiedy już będą pracować.

System pożyczek studenckich zostanie stworzony we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i stopniowo obejmie wszystkie kraje uczestniczące w programie Erasmus+ . System będzie funkcjonować przez kilka pierwszych lat realizacji programu.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę studencką mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjackie/inżynierskie),

 •  

 • zostali przyjęci na studia drugiego stopnia (magisterskie) na uczelni w innym kraju programu, posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego,

 •  

 • zamieszkują w jednym z krajów programu.

Studia drugiego stopnia, na które ubiegający się student został przyjęty, muszą prowadzić do uzyskania dyplomu (tytułu zawodowego studiów drugiego stopnia).

Uwaga! System pożyczek nie dotyczy studentów zakwalifikowanych na wyjazdy w programie Erasmus+ na studia i/lub praktykę w celu zrealizowania części programu kształcenia za granicą. Pożyczka odnosi się do pełnych studiów drugiego stopnia podjętych indywidualnie za granicą.

Jaka może być wysokość pożyczki?

Do 12 tys. euro w przypadku rocznego programu studiów drugiego stopnia i do 18 tys. euro w przypadku dwuletniego programu studiów drugiego stopnia. Wysokość pożyczki będzie ustalana indywidualnie.

Gdzie złożyć wniosek?

KE poinformowała, że pierwszym bankiem, z którym została podpisana umowa w celu udzielania pożyczek dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą jest bank MicroBank w Hiszpanii. Od 15 czerwca 2015 r. wnioski o pożyczkę do tego banku będą mogli składać studenci hiszpańscy realizujący studia magisterskie w jednym z 33 krajów uczestniczących w programie Erasmus+ jak również studenci z krajów programu Erasmus+, którzy będą realizować program studiów magisterskich w Hiszpanii.Dodatkowe informacje oraz formularze aplikacyjne są dostępne na stronie ogólnej banku i na stronie banku dotyczącej pożyczek w programie Erasmus+. Informacje dotyczące systemu pożyczek, na bieżąco aktualizowane, są dostępne na stronie Komisji Europejskiej

Gdy tylko do systemu pożyczek dołączą kolejne banki, aktualna lista tych instytucji zostanie opublikowana.

Często zadawane pytania dotyczące pożyczek dla studentów (w jęz. angielskim)

 
 
 

 WYjazdy na studia - linki