Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wyjazdy dydaktyczne dla pracowników :
Wyjazdy dydaktyczne dla pracowników
 

 ERASMUS+ (KA103) Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (KRAJE PROGRAMU)

 

​Z wyjazdów tego typu (tzw. Teaching Assignments) mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Czas trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. SGH przyznaje dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 5 dni. W mobilności pomiędzy krajami programu co najmniej 2 dni muszą być dniami kolejno następującymi po sobie. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie  pobytu). Jeżeli  mobilność trwa dłużej niż 1 tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być  proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia.

TEACHING ASSIGNMENTS 2016 – 2018

 

 Teaching Assignments 2016 – 2018

 
 

​​Nabór dokumentów zgłoszeniowych na wyjazdy dydaktyczne odbywa się w trybie ciągłym. Dokumenty należy składać w Centrum Programów Międzynarodowych [pok. 14, bud. A]. Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą w oparciu o złożone dokumenty: 

 

UWAGA – w związku z faktem, iż od r. a. 2014/15 Szwajcaria nie uczestniczy w programie Erasmus+ nie będzie przyznawane dofinansowanie wyjazdów w celach dydaktycznych realizowanych w tym kraju.

  • Obowiązkowa ankieta stypendysty Erasmus+ w Mobility Tool (link wysyłany do Beneficjenta po zakończeniu mobilności na adres email w domenie SGH; prosimy o sprawdzanie również folderu Spam)

  • Lista uczelni partnerskich w Europie – w programie Erasmus+ nie biorą udziału uczelnie ze Szwajcarii, Gruzji, Rosji i Ukrainy. Informacje o zakresie umowy można znaleźć przy danej uczelni partnerskiej.

 

 
WAŻNE: Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) uzgodniony i podpisany przez Beneficjenta, Koordynatora Programu Erasmus+ (CPM) oraz kierownika jednostki na uczelni macierzystej, w której pracuje osoba zainteresowana wyjazdem, oraz przedstawiciela zagranicznej uczelni przyjmującej. Mobility Agreement musi określać zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa/konspektu oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo. Na etapie kwalifikacji pracownik może złożyć skan dokumentu lub faks.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE:

  • Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd podpisuje z SGH umowę określającą warunki wyjazdu i składa ją  w CPM, nie później niż na 2 tygodnie przez planowanym terminem wyjazdu. Do umowy należy obowiązkowo dołączyć zaproszenie z uczelni przyjmującej (list lub fax na papierze firmowym) potwierdzające termin pobytu, liczbę godzin planowanych zajęć dydaktycznych dla studentów (nie mniej niż 8 godzin tygodniowo) i ich tematykę.

  •  

  • Warunkiem rozliczenia wyjazdu będzie złożenie dokumentu potwierdzającego pobyt i realizację programu, sporządzonego przez uczelnię przyjmującą oraz dokumentów podróży (biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego oraz rachunków hotelowych, jeśli wypłaty dokonano w formie diet), sprawozdania merytorycznego, przygotowanego zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie, oraz ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta).

  •  
  • Wykaz uczelni, z którymi SGH podpisała umowy o wymianie pracowników dostępny jest na stronie CPM. Możliwe jest podpisanie dodatkowych umów, o ile Kandydat uzyskał zgodę wskazanej przez siebie uczelni zagranicznej.

  •  
  • Pracownik SGH może korzystać z finansowania wyjazdów  z programie Erasmus + KA1-HE  maksymalnie 2 razy w roku.

 
 
 

 dokumenty do pobrania 2016 – 2018

 
 

 Dane kontaktowe

 

​Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl
Centrum Programów Międzynarodowych,
pok. 14, bud. A
tel. +22 564 92 17