Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Pracownicy : Wyjazdy dydaktyczne dla pracowników
Pracownicy
 

 ERASMUS+ KA103 – Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (KRAJE PROGRAMU)

 

Z wyjazdów Programu KA103 mogą korzystać nauczyciele akademiccy. 

Celem wyjazdu dydaktycznego (STA) jest wzmocnienie kompetencji/podniesienie kwalifikacji nauczycieli akademickich SGH poprzez:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej ( w wymiarze minimum 8 godzin) oraz dodatkowo
  • przeprowadzenie wizyty monitoringowej w uczelni partnerskiej polegającej m.in. na spotkaniu ze studentami SGH przebywającymi  w uczelni partnerskiej na wymianie oraz zapoznanie się z procesem dydaktycznym i metodyką kształcenia w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w Programie KA103, SGH wypłaca ze środków Programu zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania ( Wsparcie indywidualne) określone  zgodnie z krajem docelowym, według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej ( minimum 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych); dopuszcza się uwzględnienie po jednym dniu z przeznaczeniem na dojazd i powrót poza okresem pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej.


 

 TEACHING ASSIGNMENTS

 

​​Kwalifikacja na wyjazdy prowadzona jest w trybie konkursowym i ma charakter otwarty.

Na potrzeby naboru, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która działa w trybie ciągłym. Komisja kwalifikuje do wyjazdu pracowników uwzględniając dostępne środki i liczbę mejsc dostępnych na danej zagranicznej uczelni partnerskiej ogłoszoną w naborze.


 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

​1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji mobilności  dotyczącej  nauczania/ szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym przypadku umowy na wyjazd w celu realizacji mobilności dotyczącej  nauczania / szkolenia.

4. W celu realizacji nauczania / szkolenia i zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych.        

W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w programie mobilności.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem uczelni partnerskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 
 
 

 dokumenty do pobrania – obowiązujące we wszystkich projektach

 

​​Podstawą oceny aplikacji jest wypełnienie formularza on-line:

Zgłosze​nie na wyjazd dydaktyczny (Erasmus+KA103)​

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany pracownik wypełnia:

W trakcie mobilności pracownik uzyskuje podpis na:

Po zakończeniu mobilności:

Informacja o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych:

 

 Dane kontaktowe

 

​Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl
Centrum Współpracy Międzynarodowej. 
pok. 14, bud. A
tel. +22 564 92 17