Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Pracownicy : Wyjazdy dydaktyczne dla pracowników
Pracownicy
 

 ERASMUS+ KA103 – Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (KRAJE PROGRAMU)

 

Z wyjazdów tego typu (tzw. Teaching Assignments) mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Czas trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. SGH przyznaje dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 5 dni. W mobilności pomiędzy krajami programu co najmniej 2 dni muszą być dniami kolejno następującymi po sobie. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie  pobytu). Jeżeli  mobilność trwa dłużej niż 1 tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być  proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia. 

 

 TEACHING ASSIGNMENTS 2020 – 2022

 

​​Nabór dokumentów zgłoszeniowych na wyjazdy dydaktyczne odbywa się w trybie ciągłym. 

Przed złożeniem dokumentów (pok. 14, bud. A) prosimy o kontakt e-mailowy. 

Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą w oparciu o złożone dokumenty [dostępne w sekcji "Dokumenty do pobrania"].

  • Obowiązkowa ankieta stypendysty Erasmus+ w Mobility Tool (link wysyłany do Beneficjenta po zakończeniu mobilności na adres email w domenie SGH; prosimy o sprawdzanie również folderu Spam)

  • Lista uczelni partnerskich w Europie – w programie Erasmus+ nie biorą udziału uczelnie ze Szwajcarii, Gruzji, Rosji i Ukrainy. Informacje o zakresie umowy można znaleźć przy danej uczelni partnerskiej. 

WAŻNE: Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) uzgodniony i podpisany przez Beneficjenta, Koordynatora Programu Erasmus+ (CWM) oraz kierownika jednostki na uczelni macierzystej, w której pracuje osoba zainteresowana wyjazdem, oraz przedstawiciela zagranicznej uczelni przyjmującej. Mobility Agreement musi określać zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa/konspektu oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo. Na etapie kwalifikacji pracownik może złożyć skan dokumentu lub faks.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE:

  • Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd podpisuje z SGH umowę określającą warunki wyjazdu i składa ją  w CWM, nie później niż na 2 tygodnie przez planowanym terminem wyjazdu. Do umowy należy obowiązkowo dołączyć zaproszenie z uczelni przyjmującej (list lub fax na papierze firmowym) potwierdzające termin pobytu, liczbę godzin planowanych zajęć dydaktycznych dla studentów (nie mniej niż 8 godzin tygodniowo) i ich tematykę.

  • Warunkiem rozliczenia wyjazdu będzie złożenie dokumentu potwierdzającego pobyt i realizację programu, sporządzonego przez uczelnię przyjmującą oraz dokumentów podróży (biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego oraz rachunków hotelowych, jeśli wypłaty dokonano w formie diet), sprawozdania merytorycznego, przygotowanego zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie, oraz ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta).

  • Wykaz uczelni, z którymi SGH podpisała umowy o wymianie pracowników dostępny jest na stronie CWM. Możliwe jest podpisanie dodatkowych umów, o ile Kandydat uzyskał zgodę wskazanej przez siebie uczelni zagranicznej.

  • Pracownik SGH może korzystać z finansowania wyjazdów  z programie Erasmus + KA103  maksymalnie 2 razy w roku akademickim 9nie więcej niż 4 razy w ramach danego projektu).

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

​1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji mobilności  dotyczącej  nauczania/ szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym przypadku umowy na wyjazd w celu realizacji mobilności dotyczącej  nauczania / szkolenia.

4. W celu realizacji nauczania / szkolenia i zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych.        

W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w programie mobilności.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem uczelni partnerskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 
 
 

 dokumenty do pobrania – obowiązujące we wszystkich projektach

 

​​Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione na komputerze i wydrukowane dwustronnie, jeśli mają więcej niż 1 stronę.

 
 
 

Podstawą oceny aplikacji jest złożenie

Zgłoszenia krótkoterminowego wyjazdu pracownika naukowo-dydaktycznego (STA) w ramach Erasmus+

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany pracownik wypełnia:

W trakcie mobilności pracownik uzyskuje podpis na:

Po zakończeniu mobilności:

Informacja o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych

 

 Dane kontaktowe

 

​Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl
Centrum Programów Międzynarodowych,
pok. 14, bud. A
tel. +22 564 92 17