Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) : Wyjazdy w celach szkoleniowych – STT KA107
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107)
 

 Erasmus+ KA107 Wyjazdy w celach szkoleniowych (Kraje Partnerskie)

 

​Z wyjazdów Programu KA107 do krajów partnerskich w celach szkoleniowych mogą korzystać nauczyciele akademiccy jak i pracownicy SGH niebędący nauczycielami.

Celem wyjazdu szkoleniowego  (STT) jest wzmacnianie kompetencji/podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniu związanym z charakterem pracy wykonywanej w SGH.

 Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w Programi KA107, SGH wypłaca:

  • ​zryczałtowane dofinansowanie kosztow utrzymania ( wsparcie indywidualne) na 5 dni roboczych pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej oraz na 2 dni podroży w wysokości określonej w umowie z FRSE oraz

  • dofinansowanie kosztów podróży,obliczone wedlug kalkulatora odległości dostępnego na stronie internetowej:             https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.htm  i stawek dofinansowania kosztów          określonych przez Komisję Europejską.

Nabór konkursowy na wyjazdy w ramach Programu KA107 ogłaszany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej raz w roku.

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds.Współpracy z Zagranicą, CWM może ogłosić ddodatkowy nabór.


 

 STAFF TRAINING

 

​NABÓR APLIKACJI NA WYJAZD​Y SZKOLENIOWE (STT) NABÓR 2021
– termin składania aplikacji upływa 20 września 2021 r.


 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji mobilności  dotyczącej  nauczania/ szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym przypadku umowy na wyjazd w celu realizacji mobilności dotyczącej  nauczania / szkolenia.

4. W celu realizacji nauczania / szkolenia i zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych.        

W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w programie mobilności.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem uczelni partnerskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

W związku z realizacją projektu z krajami nie będącymi krajami członkowskimi UE, dokładne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych będą zawarte w indywidualnych umowach finansowych Erasmus+ z pracownikami realizującymi mobilności.

 
 
 
 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

​​Podstawą oceny aplikacji jest wypełnienie Formularza on-line

Termin złożenia aplikacji upływa 20 października 2021 r.

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany pracownik wypełnia:

W trakcie mobilności pracownik powinien uzyskać podpisy na Certificate of Attendance, Erasmus+ KA107 STT

Po zakończeniu mobilności:

  • ​​Obowiązkowa ankieta stypendysty Erasmus+  w Mobility Tool (link wysyłany do Beneficjenta po zakończeniu mobilności na adres mailowy w domenie SGH; prosimy o sprawdzenie również folderu spam)​
 

FAQ for outgoing staff mobilities within Erasmus+ KA107

 

 Dane kontaktowe

 

​​Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej
pok. 14, bud. A
tel. +22 564 92 17