Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) : Wyjazdy w celach szkoleniowych – STT KA107
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107)
 

 Erasmus+ KA107 Wyjazdy w celach szkoleniowych (Kraje Partnerskie)

 

​Działanie to (tzw. Staff Training) z krajami partnerskimi zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i pracowników niedydaktycznych instytucji szkolnictwa wyższego w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing) / okresów obserwacji / szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.

Organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego, z którą SGH ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ KA107.

Czas trwania wyjazdu: od 5 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. SGH przyznaje dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 5 dni.

 

 STAFF TRAINING 2018-2020

 

​NABÓR DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH NA WYJAZDY SZKOLENIOWE/DYDAKTYCZNE STA/STT ODBYWA SIĘ OD 22 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO 20 LISTOPADA 2018 R.

Dokumenty należy składać w CPM, w pokoju 14, w budynku A, u P. Katarzyny Torchalskiej-Kasiak.

Ostateczną decyzję o przyjęciu pracownika podejmuje uczelnia partnerska.

Decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą i uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia przyjęcia przez uczelnię partnerską oraz pozytywnego zaopiniowania pod względem zgodności z wymogami Erasmus+.

Wysokość stawek:

 

 STAFF TRAINING 2017/2019 ZAKOŃCZONY

 

Nabór dokumentów zgłoszeniowych na wyjazdy szkoleniowe/dydaktyczne (STT/STA) zakończył się.

Wyniki 4 kwalifikacji  na wyjazdy dydaktyczne (STA)/szkoleniowe (STT) w ramach projektu Erasmus+ KA107 2016 i 2017

Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą w oparciu o złożone dokumenty. W odniesieniu do pracowników administracyjnych wymagana będzie zgoda Kanclerza.

Nabory zakończone:

Lista uczelni biorących udział w projekcie KA107 2017, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE - nabór zakończony
 
 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji mobilności  dotyczącej  nauczania/ szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym przypadku umowy na wyjazd w celu realizacji mobilności dotyczącej  nauczania / szkolenia.

4. W celu realizacji nauczania / szkolenia i zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych.        

W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w programie mobilności.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem uczelni partnerskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

W związku z realizacją projektu z krajami nie będącymi krajami członkowskimi UE, dokładne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych będą zawarte w indywidualnych umowach finansowych Erasmus+ z pracownikami realizującymi mobilności.

 
 
 
 

 DOKUMENTY DO POBRANIA - 2020/2022

 

​​Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione na komputerze i wydrukowane dwustronnie, jeśli mają więcej niż 1 stronę.

Podstawą oceny aplikacji jest złożenie Zgłoszenia krótkoterminowego wyjazdu szkoleniowego (STT) w ramach Erasmus+

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany pracownik wypełnia:

W trakcie mobilności pracownik powinien uzyskać podpisy na Certificate of Attendance, Erasmus+ KA107 STT

Po zakończeniu mobilności:

 
 

FAQ for outgoing staff mobilities within Erasmus+ KA107

 

 Dane kontaktowe

 

​​Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej
pok. 14, bud. A
tel. +22 564 92 17