Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) : Wyjazdy w celach dydaktycznych – STA KA107
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107)
 

 ERASMUS+ KA107 Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (KRAJE partnerskie)

 

​ 

Z wyjazdów tego typu (tzw. Teaching Assignments) do krajów partnerskich mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne w ramach danego projektu. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą zatwierdzić indywidualny plan pracy pracownika.

Czas trwania wyjazdu: od 5 dni do 2 miesięcy. SGH przyznaje dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 5 dni (+ maks. 2 dni na podróż). We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie  pobytu). Jeżeli  mobilność  trwa  dłużej  niż  jeden  tydzień,  minimalna  liczba  godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być  proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia.


 

 TEACHING ASSIGNMENTS 2019

 
 ​NABÓR APLIKACJI NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE (STA) 
15 LISTOPADA 2019 DO 16 GRUDNIA 2019 [termin przedłużony]

W ramach naboru dostępne są miejsca z projektów 2018-2020 oraz 2019-2021. W pierwszej kolejności przyznawane będą miejsca z projektu 2018-2020.

Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu pracownika w celach dydaktycznych (STA) – zgłoszenie online [po zalogowaniu na konto w domenie SGH]. Prosimy o wypełnienie formularza online, na podstawie którego zostanie dokonana ocena zgłoszenia. Po uzyskaniu akceptacji CWM, zakwalifikowany pracownik będzie zobowiązany do złożenia Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement Erasmus+ KA107 STA oraz pozostałych dokumentów wyjazdowych zgodnie z informacjami na stronie CWM.

Przypominamy, że ostateczną decyzję o przyjęciu pracownika podejmuje uczelnia partnerska.

Decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ na realizację mobilności będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą i uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia przyjęcia przez uczelnię partnerską oraz pozytywnego zaopiniowania pod względem zgodności z wymogami Erasmus+.

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
 

​1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji mobilności  dotyczącej  nauczania/ szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym przypadku umowy na wyjazd w celu realizacji mobilności dotyczącej  nauczania / szkolenia.

4. W celu realizacji nauczania / szkolenia i zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych.        

W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w programie mobilności.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem uczelni partnerskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

W związku z realizacją projektu z krajami nie będącymi krajami członkowskimi UE, dokładne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych będą zawarte w indywidualnych umowach finansowych Erasmus+ z pracownikami realizującymi mobilności.

 

 
 
 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione na komputerze i wydrukowane dwustronnie, jeśli mają więcej niż 1 stronę.

Podstawą oceny aplikacji jest złożenie Z​głoszenie krótkoterminowego wyjazdu pracownika w celach dydaktycznych, Erasmus+ KA107 STA [po zalogowaniu na konto w domenie SGH].

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany pracownik wypełnia:

W trakcie mobilności pracownik uzyskuje podpisy na Certificate of Attendance, Erasmus+ KA107 STA.

Po zakończeniu mobilności:

 

FAQ – staff mobilities within Erasmus+ KA107

 

 

 Dane kontaktowe

 

​​Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej
pok. 14 bud. A

tel. +22 564 92 17