Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kursy intensywne - IP : Kursy intensywne – Erasmus | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 ​Kursy intensywne (Intensive Programmes - IP)

 

Kurs intensywny programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez grupę nauczycieli akademickich z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów. Projekt typu "Kurs intensywny" powinien być przygotowany co najmniej przez 3 uczelnie/ instytucje z co najmniej 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus, przy czym co najmniej jedna z uczelni musi być zlokalizowana w kraju członkowskim UE. Większa liczba uczelni/ instytucji partnerskich reprezentująca większą liczbę krajów uczestniczących w programie zapewnia większy wymiar europejski projektu i zwiększa jego szanse na pozytywną ocenę. W kursie powinno uczestniczyć od 10 do 60 studentów.

Kurs intensywny nie musi odbywać się w uczelni koordynującej, może być zorganizowany w innej uczelni partnerskiej, a nawet w innym kraju. Jednak i wtedy uczelnia koordynująca pozostaje odpowiedzialna za realizację inicjatywy, prawidłowe wykorzystanie fuduszy i składanie sprawozdania do Narodowej Agencji.

Kurs powinien mieć pełne poparcie odpowiedniego wydziału uczelni, w której się odbywa; nauczyciele i studenci z tej uczelni muszą mieć możliwość udziału w kursie.

Kurs intensywny może trwać minimum 10 kolejnych dni roboczych, maksimum 6 tygodni. Może to być działanie jednorazowe, zorganizowane tylko w jednym roku, bądź powtarzane przez kilka lat (maksymalnie przez 3 kolejne lata). W przypadku projektów dwu- lub trzy-letnich należy pamiętać, że każdego roku kurs powinien być skierowany do innej grupy studentów lub dotyczyć innych (ale pokrewnych) zagadnień. Kurs może być zorganizowany w okresie od 1 września danego roku do 31 sierpnia kolejnego roku.

Fundusze przyznane na realizację kursu intensywnego mogą być wykorzystane na:

 • podróż i utrzymanie uczestniczących w kursie nauczycieli i studentów z uczelni partnerskich, przybyłych z innej miejscowości lub z innego kraju (w stosunku do miejsca organizacji kursu);
 • organizację kursu - koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursu.

Jedna z uczelni, wchodzących w skład konsorcjum, pełni funkcję koordynatora projektu. Zarówno uczelnia koordynująca, jak i inne uczelnie biorące udział w projekcie muszą posiadać ważną Kartę Uczelni Erasmusa.

Koordynator projektu w imieniu całego konsorcjum składa do NARODOWEJ AGENCJI w swoim kraju wniosek o dofinansowanie kursu intensywnego. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany i zapadnie decyzja o jego finansowaniu, NA podpisze umowę finansową z uczelnią-koordynatorem projektu. Koordynator projektu będzie zobowiązany do:

 • kierowania pracami projektu zgodnie z opracowanym planem działania i w ścisłej współpracy ze wszystkimi instytucjami partnerskimi;
 • zarządzania finansami projektu zgodnie z zasadami sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczelni partnerskich;
 • sporządzania merytorycznych i finansowych sprawozdań określonych w podpisanej z NA umowie;
 • rozliczenia się z Narodową Agencją z wykorzystania otrzymanych funduszy w imieniu całego konsorcjum.

Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie projektów typu kurs intensywny, dla roku 2010/2011, upłynie 12 marca 2010 r. 

Każdego roku Komisja Europejska ogłasza w dokumentach "Przewodnik dla wnioskodawców" (Guide for applicants) i "Zaproszenie do składania wniosków" (General Call for Proposals) przedstawia informacje o zasadach ubiegania się o dofinansowanie i priorytety dla poszczególnych programów. Opracowując koncepcję projektu uczelnia powinna zapoznać się z zasadami i priorytetami, jakie będą obowiązywały w programie w danym roku.

Projekt powinien:

 • mieć jasno zdefiniowany, konkretny i realistyczny cel;
 • konkretnie przedstawiony plan pracy obejmujący cały czas trwania ze szczególnym uwzględnieniem roku pierwszego;
 • jasno określoną rolę poszczególnych uczelni i innych uczestniczących instytucji;
 • zdefiniowane metody wspólnej pracy oraz jej efekty (preferencyjnie są traktowane inicjatywy prowadzące do powstania nowych materiałów dydaktycznych).

Dodatkowo warto pamiętać, że szansę pozytywnej oceny kursu intensywnego zwiększa:

 • racjonalny stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, który powinien gwarantować aktywny udział w zajęciach (proponowana proporcja: 1 nauczyciel na 5 studentów);
 • zintegrowanie kursu intensywnego z programem studiów uczestniczących studentów; szczególny priorytet otrzymywać będą te kursy, które zostaną w pełni zaliczone studentom przez uczelnię macierzystą (np. jako specjalistyczne zajęcia fakultatywne);
 • zapewnienie oceny kursu przez jego uczestników (na przykład poprzez ankietę wypełnianą przez uczestniczących studentów i nauczycieli);
 • tematyka kursu, która nie wymaga od studentów dłuższego (niż zaproponowany czas trwania kursu) okresu pobytu w uczelni partnerskiej za granicą;
 • przyczynianie się kursu do propagowania wiedzy w dziedzinach, w których szybko następuje postęp i w dziedzinach nowych;
  element "wspólnego opracowywania programów nauczania".

źródło: FRSE