Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Erasmus : Erasmus – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 LLP Erasmus 2007 – 2013 [projekt zakończony]

 

Program LLP Erasmus został dnia 1 stycznia 2014 r. zastąpiony programem ERASMUS+, który będzie działał w latach 2014 – 2020.

Osoby zainteresowane zasadami, zakresem i udziałem w Programie Erasmus+ zapraszamy na strony: 

Informacje ogólne o programie LLP ERASMUS:​

Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • kraje Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia (możliwość finansowania z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS),
 • Szwajcaria,
 • kraj kandydujący: Turcja.

Udział w programie

Instytucje uprawnione:

 • szkoły wyższe oraz instytuty PAN-owskie prowadzące studia doktoranckie - instytucje te mogą prowadzić działania związane z mobilnością (Działania typu "Mobilność"); warunkiem udziału w programie i ubiegania się o fundusze jest uzyskanie przez instytucję Karty Uczelni Erasmusa;
 • instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich - instytucje te są uprawnione jedynie do ubiegania się o fundusze na prowadzenie działań związanych z organizacją praktyk w ramach konsorcjów z uczelniami (Działania typu "Mobilność");
 • instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego - instytucje te mogą ubiegać się jedynie o fundusze na prowadzenie Intensywnych kursów językowych Erasmusa (Kursy językowe Erasmusa EILC; Projekty typu EILC).

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę do Komisji Europejskiej. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa uprawnia szkołę wyższą do udziału w programie, ale nie oznacza przyznania funduszy. Wnioski o środki finansowe na konkretne działania przewidziane w programie uczelnie składają co roku w osobnym trybie (zob. niżej).

Uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);
 • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach Erasmusa.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy "integracyjne" itp.

Ubieganie się o fundusze

Wnioski o przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus składają instytucje, a nie indywidualni beneficjenci.

Studenci i pracownicy szkół wyższych zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swoich macierzystych uczelni.

O fundusze na dofinansowanie działań związanych z mobilnością (tj. wyjazdów studentów, wyjazdów pracowników uczelni, organizacji wymiany) oraz projektów typu "Kurs intensywny" uczelnie wnioskują do Narodowej Agencji.

 

źródło: FRSE