Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Audytu Wewnętrznego - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii jest jednostką odpowiedzialną za:
 • wspieranie organizacji badań nad przedsiębiorczością realizowanych przez jednostki podstawowe Uczelni;
 • komercjalizację wyników badań i transfer technologii oraz tworzenie uczelnianego systemu zarządzania własnością intelektualną;
 • kształcenie ekonomiczne nauczycieli systemu oświaty.
 
Centrum realizuje swoje zadania w szczególności:
 1. w obszarze badań nad przedsiębiorczością poprzez:
  • współpracę z jednostkami podstawowymi Uczelni i Działem Nauki w zakresie synchronizacji badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących przedsiębiorczości,
  • prowadzenie analiz dotyczących projektów studenckich i doktoranckich z zakresu przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikowania innowacyjnych pomysłów o wysokim potencjale rozwoju,
  • rozwijanie sieci współpracy z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość w Polsce i na świecie,
  • gromadzenie i udostępnianie studentom, absolwentom oraz pracownikom SGH informacji dotyczących rynku usług dla nowo powstałych przedsiębiorstw i tworzonych projektów biznesowych,
  • monitorowanie rynku w zakresie dostępności środków finansowych (publicznych i niepublicznych) oraz programów wspierania przedsiębiorczości,
  • prowadzenie bazy danych o inicjatywach przedsiębiorczych podejmowanych przez studentów SGH,
  • współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi przedsiębiorczość społeczności SGH,
  • popularyzację wyników analiz rynkowych i badań naukowych rozwijających wiedzę o rynku start-upów,
  • organizowanie i promowanie wśród studentów oferty wizyt studyjnych;

 2. w obszarze komercjalizacji wyników badań i transferu technologii poprzez:
  • tworzenie projektów rozwiązań prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej, udostępniania praw z patentów oraz umów licencyjnych w celu wsparcia pracowników naukowo-dydaktycznych SGH,
  • wsparcie komercjalizacji dóbr intelektualnych poprzez udzielenie odpłatnej licencji lub przeniesienie praw autorskich,
  • wsparcie tworzenia lub przystępowania do spółki celowej w celu komercjalizacji dóbr intelektualnych,
  • identyfikowanie konkretnych dóbr intelektualnych (w tym we współpracy z Działem Nauki) w celach komercjalizacji,
  • przygotowywanie umów w zakresie korzystania z majątku Uczelni dla celów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych,
  • prowadzenie ewidencji komercjalizowanych dóbr,
  • wsparcie tworzenia oferty produktów naukowych (rezultatów prac badawczych) dla otoczenia SGH,
  • współpracę z podmiotami ze środowiska gospodarczego oraz pozyskiwanie inwestorów do wspólnych projektów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uczelni,
  • pozyskiwanie partnerów zainteresowanych wykorzystaniem dobra intelektualnego do prac rozwojowych, usług naukowo-badawczych, innowacji oraz badań, wykonywanych przez pracowników Uczelni;

 3. w zakresie kształcenia ekonomicznego nauczycieli systemu oświaty poprzez
  • organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli w dziedzinie nauk ekonomicznych i efektywnego nauczania przedmiotów ekonomicznych
  • prowadzenie certyfikowanych cykli programów edukacji ekonomicznej dla nauczycieli,
  • współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój profesjonalny nauczycieli,
  • współpracę z firmami i instytucjami (wraz z Centrum Współpracy z Biznesem) w celu pozyskiwania i realizacji projektów grantowych na rzecz edukacji ekonomicznej nauczycieli.

W zakresie transferu technologii Centrum działa w oparciu o odrębny Regulamin.pdfregulamin uchwalony przez Senat SGH.

 
Zadania ramowe Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii zawiera §48 Zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 27 września 2016r.
​​