Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
O nas : O nas – Centrum Otwartej Edukacji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
O nas
 

 Zadania Centrum Otwartej Edukacji

 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym SGH Centrum Otwartej Edukacji jest jednostką odpowiedzialną za rozwój i organizację nowych form i metod kształcenia, prowadzenie kursów dokształcających, organizację procesów edukacji ekonomicznej w ramach koncepcji uczenia się przez całe życie oraz organizację procesu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni.

Do zadań jednostki w szczególności należy:
 1. koordynowanie i rozwijanie oferty dydaktycznej Uczelni z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w tym,
  • ​tworzenie standardów jakości dla wprowadzanych form dydaktycznych,
  • prowadzenie platformy nauczania i uczenia się przez Internet,
  • przygotowywanie i opracowywanie narzędzi i metod dydaktycznych,
  • wspieranie indywidualnych inicjatyw oraz koordynacja ofert dydaktycznych pracowników,
  • tworzenie multimedialnej bazy podręczników i innych materiałów dydaktycznych oraz administrowanie nią;
 2. rozwijanie metodyki kształcenia, w tym metod i środków dydaktycznych; 
 3. organizowanie  kursów przygotowawczych do sprawdzianu kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia w SGH w języku polskim oraz organizowanie szkoły językowej (kursów przygotowawczych z języków angielskiego i polskiego) dla cudzoziemców;​
 4. organizowanie i realizacja kursów dokształcających;
 5. planowanie i organizacja procesu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni, w tym:
  • wsparcie nauczycieli w zakresie stosowania metod i środków dydaktycznych oraz w doskonaleniu warsztatu dydaktycznego,
  • planowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych Uczelni w tym obszarze;
 6. współpraca z Działem BHP w zakresie organizacji i prowadzenia szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na studiach poszczególnych stopni oraz prowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych SGH;
 7. organizacja procesów edukacji ekonomicznej w ramach koncepcji uczenia się przez całe życie, w tym administrowanie uruchomionymi projektami, prowadzenie rozliczeń z ich uczestnikami oraz wydawanie stosownych świadectw;
 8. inicjowanie i organizowanie projektów specjalnych w obszarach: edukacji ekonomicznej, nowoczesnych form i metod kształcenia oraz doskonalenia kompetencji dydaktycznych;
 9. organizowanie prac badawczych w zakresie metod i form kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technologii;
 10. prowadzenie redakcji dwumiesięcznika „e-mentor” oraz wydawanie i udostępnianie innych publikacji dotyczących programów, metod i form kształcenia oraz edukacji ekonomicznej;
 11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się rozwojem programów, metod i form kształcenia oraz edukacją ekonomiczną.

Zadania Centrum realizowane są w ścisłej współpracy z jednostkami naukowo-dydaktycznymi SGH.

Szczegółowe zadania ramowe Centrum Otwartej Edukacji zawiera § 73 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013 r. z póź​n. zm.​​

​​