Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Otwartej Edukacji : Centrum Otwartej Edukacji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Otwartej Edukacji
 

 Centrum Otwartej Edukacji

 

Centrum Otwartej Edukacji jest jednostką odpowiedzialną za rozwój i organizację nowych form i metod kształcenia, prowadzenie kursów dokształcających, organizację procesów edukacji ekonomicznej w ramach koncepcji uczenia się przez całe życie oraz organizację procesu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni.

 

 KSZTAŁCENIE W FORMACH ZDALNYCH

 

W nawiązaniu do ZARZĄDZENIA REKTORA NR 69 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 Centrum Otwartej Edukacji (COE, e-sgh) oraz Centrum Technologii Informatycznych (CTII, Helpdesk www.sgh.waw.pl/cti) przygotowało ofertę wsparcia realizacji procesu kształcenia w formach zdalnych.

1. APLIKACJA MICROSOFT TEAMS

Tworzenie zespołów przedmiotowych w MS Teams

CTII przygotowało zespoły przedmiotowe w MS Teams (początek nazwy 20201) na podstawie zamkniętego etapu zapisów studentów w systemie dziekanatowym. Mogą Państwo również samodzielnie dopisywać osoby do zespołów.

Szczegóły dotyczące instalacji aplikacji i wymagań sprzętowych oraz bieżące komunikaty znajdują się na stronie www.sgh.waw.pl/cti

Instrukcja i materiały szkoleniowe

Warsztaty MS Teams

Pracownicy CTII i COE zapraszają na cykl spotkań pt. Warsztaty Teams. Spotkania odbywać się będą we wtorki i środy o godz. 10:00 w aplikacji Teams, w zespole o takiej samej nazwie. Jeśli nie są Państwo jeszcze jego członkami, należy wybrać opcję „Dołącz do zespołu lub utwórz zespół” w aplikacji, a następnie w polu „Dołącz do zespołu, wpisując kod” podać kod: 4to8ck3.

Kontakt:


2. STACJONARNE SALE TEAMS ROOMS

Sale Teams Rooms to specjalnie wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć z siedziby Uczelni z wykorzystaniem oddzielnej aplikacji MS Teams Rooms oraz innych narzędzi multimedialnych. 

Do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem MS Teams Rooms została przystosowana sala 110/G.

Rezerwacja sali

Rezerwacja Sali wymaga podjęcia poniższych działań:

  • Krok 1 - Rezerwacja Sali w Dziale Organizacji Dydaktyki poprzez zgłoszenie mailem na adres dod@sgh.waw.pl co najmniej na 3 dni przez datą planowanego spotkania.
    Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji powinien być niezwłocznie wykonany Krok 2.

  • Krok 2 - Rezerwacja Sali w aplikacji MS Teams poprzez dołączenie do planowanego spotkania użytkownika „MS Teams Room 110G” co najmniej na 3 dni przez datą planowanego spotkania.
Dokonanie rezerwacji w aplikacji skutkuje wysłaniem systemowego maila do DOD celem potwierdzenia rezerwacji. Dokonanie potwierdzenia przez DOD warunkuje techniczną możliwość skorzystania z Teams Room.
W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu - e-sgh@sgh.waw.pl, coe@sgh.waw.pl, dod@sgh.waw.pl

Instrukcja i materiały szkoleniowe

Kontakt

Centrum Otwartej Edukacji: e-sgh@sgh.waw.pl


3. SYSTEM E-SGH

Niezbędnik e-sgh

Jest to aplikacja do tworzenia autorskich stron edukacyjnych, pozwalająca na samodzielne zarządzanie przedmiotami (m.in. zamieszczanie materiałów dydaktycznych, ogłoszeń, prowadzenie dyskusji na forum, przeprowadzanie testów).

Osoby, które jeszcze nie korzystają z Niezbędnika, mogą założyć konto dydaktyczne na stronie:
https://www.e-sgh.pl/niezbednik/rejestracja.php

Szczegółowa instrukcja, jak korzystać z Niezbędnika e-sgh, znajduje się na stronie:
https://www.e-sgh.pl/niezbednik/Niezbednik_Instrukcja.pdf

Platforma e-learningowa e-sgh

Wykładowcy, którzy już prowadzą zajęcia typu e-learning lub blended learning na platformie www.e-sgh.pl mogą wykorzystać opracowane wcześniej materiały jako wsparcie w realizacji zajęć tradycyjnych.

Kontakt

Centrum Otwartej Edukacji: e-sgh@sgh.waw.pl

KSZTAŁCENIE W FORMACH ZDALNYCH

W nawiązaniu do ZARZĄDZENIA REKTORA NR 69 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 Centrum Otwartej Edukacji (COE, e-sgh) oraz Centrum Technologii Informatycznych (CTII, Helpdesk www.sgh.waw.pl/cti) przygotowało ofertę wsparcia realizacji procesu kształcenia w formach zdalnych.

więcej

Wakacje z SGH dla dzieci i młodzieży

​Centrum Otwartej Edukacji serdecznie zaprasza na kolejny cykl zajęć pod nazwą Wakacje z SGH. Zajęcia kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (7-15 lat), które pragną rozwijać swoje zainteresowania m.in. z zakresu nowych technologii, biznesu, kultury. Tym razem jednak spotkania odbywać się będą nie w murach naszej uczelni, a w przestrzeni wirtualnej. Oznacza to, że mogą w nich wziąć udział uczestnicy z całej Polski i nie tylko. Wakacje z SGH trwają od 6 do 31 lipca br. Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego umieszczonego na stronie www, gdzie znajdują się także szczegółowe informacje dotyczące programu zajęć. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Metodyczne spotkanie online. Praktyczne warsztaty

Serdecznie zapraszamy na drugie Metodyczne spotkanie online mające charakter praktycznych warsztatów z wykorzystania narzędzi systemu e-sgh, w tym Niezbędnika e-sgh, także w kontekście weryfikacji wiedzy w trakcie procesu kształcenia. Spotkanie poprowadzą Pracownicy COE – metodycznie i programistycznie odpowiedzialni za wdrażanie narzędzi systemu e-sgh.

więcej

Metodyczne spotkania online

Wychodząc naprzeciw potrzebom kadry dydaktycznej SGH Centrum Otwartej Edukacji (COE) proponuje Metodyczne spotkania online, podczas których zostaną nie tylko przedstawione formy i metody zaliczania zajęć stosowane w nauczaniu online, ale również zachęcimy Państwa do wypracowania na ostatnie dwa miesiące roku akademickiego takich form prowadzenia zajęć, które pozwolą zastosować alternatywne sposoby zaliczenia przedmiotów.

więcej

Kształcenie na odległość

W związku z zwieszeniem zajęć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w odpowiedzi na zagrożenia epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Zespół COE deklaruje wsparcie w zakresie uruchomienia w formie zdalnej przedmiotów dotychczas realizowanych stacjonarnie.

więcej

Efektywność kształcenia zdalnego

Efektywność procesów e-edukacyjnych może być opisywana w wielu wymiarach. Do najważniejszych należą niewątpliwie wymiar dydaktyczny oraz wymiar finansowy. Pierwszy z nich określany jest najczęściej za pomocą rezultatów uzyskiwanych przez studentów zdobywających wiedzę w trybie nauczania online. Jednakże wartości bezwzględne (czyli zestawienie ocen) mówią jedynie o tym jak skuteczne jest nauczanie, nie pozwalają natomiast stwierdzić, w jakim stopniu zastosowane metody i środki przekazu wiedzy zmieniają efektywność procesów dydaktycznych. Taką informację może dać jedynie porównanie wyników nauczania w systemie tradycyjnym oraz w środowisku wirtualnym. Zakres ponoszonych nakładów finansowych to kolejne pytanie, na które muszą udzielić odpowiedzi organizatorzy procesów e-edukacyjnych w uczelniach. I dotyczy on nie tylko środków wydatkowanych na zapewnienie oraz utrzymanie infrastruktury technicznej dla wirtualnego środowiska nauczania, ale przede wszystkim kosztów opracowania materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzeń za prowadzenie wirtualnych zajęć. Uzyskanie odpowiedniego poziomu efektywności, zarówno dydaktycznej, jak i finansowej, stanowi warunek niezbędny dla skutecznego rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym.

więcej

Metodyka tworzenia treści e-learningowych

Znajomość podstaw metodycznych związanych z przygotowaniem treści dydaktycznych na potrzeby e-edukacji to jeden z najistotniejszych warunków, jakie należy spełnić planując wdrożenie i prowadzenie nauczania w tej formie. Wymaganie to powinno być respektowane zarówno wtedy, gdy kształcenie prowadzone będzie wyłącznie w trybie online (bez bezpośrednich spotkań z nauczycielem i z innymi uczestnikami szkolenia) jak też wówczas, gdy wykorzystane zostaną tylko niektóre elementy rozwiązań e-edukacyjnych pełniąc rolę wspomagającą w stosunku do tradycyjnych procesów kształcenia.

więcej

Metodyka prowadzenia wirtualnych zajęć

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie online różnią się w zasadniczy sposób od tradycyjnych spotkań w sali wykładowej, czy w laboratorium. Wymagają one także znacznie bardziej dokładnego zaplanowania i przygotowania. Dotyczy to w szczególności wszelkich form aktywności uczących się (uczniów, studentów), które powinny być zróżnicowane tak pod względem formy, jak i ilości, a także w miarę możliwości dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań, w jakich przebiega proces nauczania.

więcej

Środki przekazu treści w kształceniu na odległość

Efektywne wykorzystanie możliwości edukacyjnych jakie niesie e-learning zależy nie tylko od właściwie zaplanowanej struktury treści i korespondujących z nią aktywności w ramach wirtualnych zajęć. Istotnym czynnikiem, bardzo zyskującym na znaczeniu - zwłaszcza w ostatnich latach - jest forma przekazu tychże treści. Co więcej, wzbogacanie materiałów dydaktycznych, udostępnianych uczącym się - przekazem audio lub wideo - pozwala także uwzględnić różne preferencje i style pracy związane z uczeniem się. Różnorodność wykorzystanych środków może się również wyrażać stosowaniem graficznych form prezentacji treści, takich jak: ilustracje, tabele, wykresy oraz animacje. Zachowanie należytych proporcji pozwoli uatrakcyjnić proces uczenia się, a tym samym zwiększyć motywację oraz zaangażowanie uczestników tego procesu.

więcej

Ewaluacja w e-learningu

Ewaluacja jest procesem, który powinien towarzyszyć każdemu ważnemu przedsięwzięciu na wszystkich jego etapach, choć w każdym z nich pełni inną rolę. Ewaluacja ex ante, czyli poprzedzająca planowane działania, łączona jest często z analizą potrzeb lub prognozowaniem - dlatego może jej towarzyszyć analiza SWOT lub badania metodą Delphi. Jej zadaniem jest umożliwienie lepszego zaprojektowania podejmowanych działań. Kolejne fazy ewaluacji - w kontekście czasu realizacji projektu - dotyczą jego trwania (tzw. ewaluacja mid-term) i analizy działań po ich zakończeniu, co bywa często określane jako ewaluacja ex post. Można także opisywać ewaluację w kategoriach ról, jakie pełni wobec realizowanego przedsięwzięcia - wówczas wskazuje się na ewaluację formatywną (kształtującą) oraz podsumowującą. Wyniki pierwszej z nich mają służyć zmianom w trakcie realizacji danego projektu, aby usprawnić podejmowane działania i w efekcie uzyskać ich większą skuteczność. Natomiast ewaluacja podsumowująca, przeprowadzana po zakończeniu projektu, służy doskonaleniu podejmowanych działań przy powtórnej ich realizacji.

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Dyrektor działu