Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
W toku studiów : W toku studiów – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Nauki Języków Obcych - Oferta - W toku studiów
 

 oferta dydaktyczna dla studentów sgh

 

Prezentacja ofert V semestru

 
Wybiórczo przedstawiamy Państwu opisy przedmiotów oferty V semestru CNJO na rok akademicki 2013/2014. 
 
„Być na bieżąco” – prezentacje i dyskusje na temat najciekawszych aktualnych wydarzeń z dziedziny gospodarki, spraw społecznych i polityki na podstawie multimedialnych materiałów w języku niemieckim (Auf dem Laufenden sein. Wirtschaftliche, soziale und politische Probleme in der heutigen Welt. Präsentationen und Diskussionen anhand der aktuellen multimedialen Inhalte in der deutschen Sprache) ECTS 3.0
 
Autor oferty: mgr Justyna Mader, mgr Ewa Michalik
 
Zajęcia polegają na przedstawianiu i omawianiu z grupą najciekawszych, aktualnych zagadnień z dziedziny gospodarki, polityki i życia społecznego w Niemczech i Europie, jak również w innych częściach świata. Zagadnienia prezentowane są głównie w formie niemieckojęzycznych reportaży telewizyjnych lub radiowych oraz artykułów prasowych.
 
 
Niemiecki w pracy (Deutsch am Arbeitsplatz) ECTS 3.0
 
Autor oferty: mgr Agnieszka Kamińska
 
Zajęcia mają na celu przygotowanie i wytrenowanie praktycznego zastosowania języka w kontekście pracy. Obejmują następujące zagadnienia: 1) Techniki prezentacji, 2) Moderacja i prowadzenie dyskusji, 3) Prowadzenie rozmów telefonicznych, 4) Korespondencja mailowa w firmie. Ważnym elementem warsztatów jest cykl pracy z kamerą (techniki autoprezentacji oraz prezentacji tematycznej) oraz indywidualny feedback.
 
Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:
  • wie, z jakich elementów składa się prezentacja oraz jak ją konstruować
  • posiada wiedzę na temat różnorodnych technik wizualizacji podczas prezentacji
  • poznał sposoby radzenia sobie z tremą oraz wie, jak odpowiednio dobierać strój do okoliczności prezentacji
  • opanował szerokie słownictwo pozwalające moderować dyskusję, spotkanie
  • zna szeroki wachlarz kluczowego słownictwa w celu przeprowadzenia prezentacji oraz przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w miejscu pracy
Ponadto po zrealizowaniu programu przedmiotu student miał możliwość prezentacji przed kamerą, dzięki czemu nabiera obycia z tym medium.
 
 
Interaktywne przygotowanie do zawodu (Interaktive Berufsvorbereitung (I) oraz Interaktive Berufsvorbereitung (II)) ECTS 3.0
 
Autor oferty: mgr Agnieszka Kamińska, dr Joanna Roczniak
 
UWAGA! Zajęcia prowadzone są jednocześnie w dwóch równoległych grupach przez dwie lektorki.
 
Zajęcia mają na celu ćwiczenie umiejętności językowych, analitycznych oraz kooperacyjnych studentów w sytuacjach interaktywnego reagowania w kontekście przyszłej pracy, z zastosowaniem nowoczesnych techniki medialnej.
 
Agenda przedmiotu zawiera następujące moduły: 1) prowadzenie spotkań i dyskusji 2) prezentacja wyników pracy, 3) prowadzenie negocjacji, 4) praca projektowa, 5) studium przypadku (case study), 6) komunikacja interkulturowa.
 
Celem zajęć jest używanie języka niemieckiego w miejscu pracy i przybliżenie studentom sytuacji biznesowych oraz jak najlepsze przygotowanie do możliwych reakcji w podobnych warunkach.
 
 
Rozumienie ze słuchu i konwersacje na podstawie filmów, reportaży i nagrań audio (Entwicklung der Fertigkeiten Hörverstehen und Konversation mit Hilfe von Filmen, Reportagen und Hörtexten) ECTS 3.0
 
Autor oferty:  mgr Sylwia Bochenek-Roik
 
Celem zajęć jest rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem oraz mówienie na podstawie obejrzanych filmów, czy reporatży. Zajęcia służą takżę rozwijaniu słownictwa z zakresu języka ogólnego. Studenci mają okazję obejrzeć kilka znanych filmów niemickich, a także zapoznać się z wybranymi elementami kultury niemieckiej.
 
 
Etykieta w biznesie międzynarodowym (Businessetikette international) ECTS 3.0
 
Autor oferty: mgr Sylwia Bochenek-Roik
 
Studenci uczestniczący w zajęciach nabywają wiedzę i umiejętności z szeroko rozumianej etykiety w biznesie w Polsce, Niemczech oraz wybranych krajach świata. Przyczynia się to do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz miękkich (soft skills). Znajomość reguł savoir-vivre`u jest bowiem niezbędna w każdym śrdowisku zawodowym.
 
 
Financial Markets: Structure, Institutions and Instruments oraz Business Gurus ECTS 3.0
 
Autor oferty: dr Agata Głogowska-Mikołajczyk
 
Celem kursów nie tyko zapoznanie i/lub utrwalenie słownictwa oraz wyrażeń stosowanych odpowiednio przez specjalistów z dziedziny finansów oraz zarządzania. Równie ważną częścią obu kursów jest umiejętność prowadzenia w języku angielskim sporów merytorycznych w tym m.in. taktownego, acz stanowczego wyrażania krytyki oraz stanowiska odmiennego w dyskusji. Przygotowanie do tego rodzaju zajęć wymaga od studentów pracy z dużą ilością oryginalnych materiałów źródłowych, co przygotowuje ich do korzystania z fachowej, obcojęzycznej literatury podczas pisania prac zarówno licencjackich jak i magisterskich. Kursy cieszą się szczególną popularnością wśród studentów z innych krajów (ponad ½ uczestników każdej grupy). Zapewnia to szerszą płaszczyznę dyskusji i wymiany poglądów w kwestiach będących przedmiotem kursów. Zatem kursy nie mają wyłącznie charakteru związanego stricte z nauczaniem języka angielskiego.
 
 
English for Personal Finance oraz English for Human Resources ECTS 3.0
 
Autor oferty: dr Agata Głogowska-Mikołajczyk
 
Kursy mają na celu przygotowanie studentów do merytorycznych rozmów tj. z zastosowaniem specjalistycznej terminologii na tematy związane z problemami dotyczącymi zarządzania finansami z perspektywy osoby prywatnej w przypadku pierwszego z kursów oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przypadku drugiego.
 
 
English for Advertising and Marketing ECTS 3.0
 
Autor oferty: mgr Beata Majczak
 
Kurs oparty na analizie wybranych fragmentów nowych publikacji z dziedzin marketingu koncentrujący się głównie na nowych metodach i zmieniającym się podejściu do marketingu w dobie social media. Łączy elementy językowe ze zdobywaniem wiedzy, aktywnością twórczą i prezentacjami.
 
 
Legal English for Commerce ECTS 3.0
 
Autor oferty:  mgr Beata Majczak
 
Celem kursu jest rozwijanie kompetencji w zakresie języka prawniczego na poziomie średnio-specjalistycznym. Zawiera on ciekawe elementy common law i systemu anglosaskiego, z naciskiem na prawo spółek, kontraktów i umów, elementy języka prawa handlowego.
 
 
Introduction to Finance and Accounting ECTS 4,5
 
Autor oferty: mgr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.
 
Celem kursu jest wprowadzenie oraz efektywne zastosowanie słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości w dyskusjach, prezentacjach, negocjacjach oraz spotkaniach biznesowych. Zajęcia zawierają komponent audiowizualny. Szczególny nacisk został położony na tematy obejmujące rachunkowość finansową, sprawozdania finansowe, raporty roczne, rachunkowość zarządczą, strategiczną rachunkowość zarządczą, rynki finansowe, rynek akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, rynek surowców, rynki pieniężne oraz zagadnienia etyki w finansach. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich w języku polskim i angielskim, studentów programu Erasmus oraz umów bilateralnych.
 
 
Introduction to Corporate Banking and Financial Analysis ECTS 3,0
 

Autor oferty: mgr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.

Celem kursu jest wprowadzenie oraz efektywne zastosowanie słownictwa z zakresu bankowości korporacyjnej oraz analizy finansowej klientów instytucjonalnych w międzynarodowym środowisku bankowości korporacyjnej. Tematyka zajęć obejmuje rodzaje produktów kredytowych skierowanych do klientów korporacyjnych, prawne formy zabezpieczeń, umowę kredytową oraz instrumenty finansowania działalności spółek w handlu międzynarodowym. Szczególny nacisk został położony na przygotowanie wniosku kredytowego dla klienta korporacyjnego zawierającego analizę ekonomiczno-finansową spółki oraz przedstawienie wniosku na Komitecie Kredytowym centrali banku. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich w języku polskim i angielskim, studentów programu Erasmus oraz umów bilateralnych.

 
Introduction to Retail Banking & Insurance ECTS 3,0
 
Autor oferty: mgr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.
 
Celem kursu jest wprowadzenie oraz efektywne zastosowanie słownictwa z zakresu bankowości detalicznej i ubezpieczeń w dyskusjach, prezentacjach, negocjacjach oraz spotkaniach biznesowych. Szczególny nacisk został położony na zagadnienia związane z rodzajami kont i produktów kredytowych skierowanych do klienta detalicznego, rozliczeniami bezgotówkowymi, rozwojem bankowości internetowej oraz zastosowaniem nowych technologii w bankowości detalicznej i private banking. Drugim komponentem kursu są zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń, a w szczególności rodzajami ubezpieczeń, polis ubezpieczeniowych oraz reasekuracją. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich.
 
 
International & Strategic Human Resource Management ECTS 3,0
 
Autor oferty: mgr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.
 
Celem kursu jest wprowadzenie oraz efektywne zastosowanie słownictwa z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym. Szczególny nacisk został położony na podejścia do formułowania strategii przedsiębiorstwa i strategii HR. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia źródeł przewagi konkurencyjnej zgodnie z teorią zasobową przedsiębiorstwa, strategiczne planowanie zasobów ludzkich, strategiczne procesy rekrutacji i selekcji pracowników, strategiczne szkolenia i rozwój, strategiczne zarządzanie talentami, strategiczne zarządzanie karierą, systemy wynagrodzeń i ocenę efektywności pracy. Dodatkowo kurs obejmuje zagadnienia strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w zmieniającym się otoczeniu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w formułowaniu strategii HR. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich.
 
 
Psychology in Business & Organizational Behaviour ECTS 3,0
 
Autor oferty: mgr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.
 
Celem kursu jest wprowadzenie oraz efektywne zastosowanie słownictwa z zakresu psychologii w biznesie i zachowań organizacyjnych. Tematyka zajęć obejmuje m.in. zagadnienia inteligencji emocjonalnej, kompetencji psychologicznych i prakseologicznych, sposobów uczenia się i rozwoju, osobowości, przywództwa, motywacji w miejscu pracy, coaching, mentoring, zachowań w grupie, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji w grupach oraz dynamiki grupowej, jak również zarządzanie zmianą oraz planowanie i zarządzanie własną karierą zawodową. Dodatkowo tematyka zajęć obejmuje zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, kulturę organizacji w dobie wielokulturowości oraz zagadnienia gender. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich.
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.