Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mentoring SGH : Regulamin Programu Mentoringowego
Mentoring SGH
 

 Regulamin Programu Mentoringowego SGH

 
​Regulamin 5. edycji Programu Mentoringowego SGH

 

§ 1 Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Mentoringowym SGH w roku akademickim 2021/2022, zwanym dalej „Programem”.

2. Program Mentoringowy SGH jest inicjatywą łączącą studentów i absolwentów SGH. Ma on za zadanie wspieranie rozwoju utalentowanych studentów oraz pomoc w świadomym planowaniu i realizowaniu przez nich własnej drogi zawodowej, dzięki budowaniu relacji z absolwentami SGH (mentorami), którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem towarzyszą studentom (mentees) w procesie rozwoju.

3. Organizatorami Programu są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Samorząd Studentów SGH. Jednostką realizującą Program ze strony uczelni jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

4. Program będzie realizowany od 2 grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r.

5. Program będzie realizowany w formule hybrydowej. Realizacja wybranych elementów Programu poprzez spotkania uczestników Programu na żywo będzie miała miejsce, o ile okoliczności umożliwią przeprowadzenie ich w bezpieczny sposób.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

§ 2 Informacje o uczestnikach

1. Mentorami w Programie mogą zostać absolwenci SGH, którzy:

a. ukończyli studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie lub podyplomowe w SGH oraz od momentu ukończenia studiów posiadają co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy lub też posiadają co najmniej tytuł doktora oraz minimum 5-letni staż naukowy i/lub dydaktyczny od momentu obrony doktoratu. Preferowane jest doświadczenie managerskie.

b. przesłali formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie i wyrazili niezbędne zgody;

c. otrzymali informację o przyjęciu do Programu w charakterze Mentora.

2. Mentees w Programie są Studenci SGH, którzy:

a. wyróżniają się swoimi wynikami w nauce, talentami, działalnością społeczną lub innymi aspektami. Preferowane są osoby będące studentami III roku studiów licencjackich lub studentami studiów magisterskich;

b. odbywają studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym;

c. przesłali formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie i zostali zakwalifikowani do etapu rozmów;

d. odbyli rozmowę rekrutacyjną i otrzymali informację o przyjęciu do Programu w charakterze Mentee;

e. nie brali udziału w poprzedniej edycji Programu.

 

§ 3 Zasady działania Programu

 

1. Zgłoszenia do Programu Mentoringowego w SGH w roku akademickimi 2021/2022 będą przyjmowane od 18 do 29 października 2021 r.

2. Mentorzy są zapraszani do udziału w Programie i wybierani przez pracowników Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. Mentees aplikują do Programu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie weryfikację dokonywaną przez organizatorów.

3. Organizatorzy na podstawie aplikacji dokonują doboru par Mentor-Mentee, starając się o jak najlepsze dopasowanie potrzeb i oczekiwań studenta ze wsparciem oferowanym przez danego absolwenta. Liczba par Mentor-Mentee biorących udział w Programie będzie zależała od liczby przesłanych aplikacji oraz możliwości utworzenia odpowiednich par.

4. Program odbywa się w formule hybrydowej, z wykorzystaniem MS Teams do spotkań online. Studenci posiadają konta e-mail umożliwiające korzystanie z niego, zaś absolwentom zakwalifikowanym do udziału w Programie zostaną założone odpowiednie konta, które dadzą taką możliwość.

5. Na Program składają się min. 2 wspólne wydarzenia dla wszystkich Mentorów i Mentees  (Inauguracja Programu w grudniu 2021 r. oraz zakończenie Programu w czerwcu 2022 r.), a w okresie pomiędzy nimi m.in. 5 indywidualnych spotkań w dobranych parach Mentor-Mentee, m.in. 3 spotkania dyskusyjno-networkingowe w podgrupach mentorów i mentees oraz min. 2 szkolenia i min. 1 sesja interwizyjno-superwizyjna dla mentorów.

6. Zasady współpracy pomiędzy Mentorem a Mentee:

a. Ustalenie kontraktu podczas pierwszego spotkania

b. Czas pojedynczej sesji mentor - mentee: co najmniej 45 – 60 min.

c. Liczba spotkań: min. 5 w okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r.

d. Forma kontaktu: spotkania na żywo (rekomendowana) lub online – w zależności od preferencji danej pary.

e. Forma przekazywania materiałów: elektronicznie.

7. Raportowanie w Programie Mentoringowym:

a. W czasie trwania programu – krótka informacja od mentora i mentee podsumowująca status procesu przekazywana do organizatorów na ich prośbę, nie częściej niż 1x2 m-ce.

b. Na koniec Programu (czerwiec) - wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (SGH).

2. SGH spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej przy formularzach zgłoszeniowych do Programu.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby zaangażowane w charakterze Mentorów i Mentees w Program Mentoringowy deklarują:

a. aktywne uczestnictwo w Programie, regularne spotkania i zaangażowanie w projekt;

b. korzystanie na potrzeby Programu z MS Teams udostępnionego przez organizatorów;

b. wspólną pracę nad wyznaczonymi celami Mentees i realizację związanych z tym zadań;

c. rzetelne raportowanie w czasie Programu, jak i po jego zakończeniu;

d. zgodną współpracę z organizatorami przy realizacji Programu i zastosowanie się do decyzji organizatorów w sytuacjach konfliktowych,

e. realizację postanowień ustalonego wspólnie kontraktu.

2. Rezygnacja z udziału w Programie jest możliwa na podstawie pisemnie przekazanej informacji wraz z uzasadnieniem decyzji.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wybranych osób do roli mentora w trybie indywidualnym niezależnie od naboru.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia uczestników z Programu w trakcie jego trwania w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub działania sprzecznego z celami Programu.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie  przez Mentee z przyczyn innych niż losowe, zostanie on skreślony z listy uczestników Programu i nie będzie mógł aplikować do kolejnych jego edycji.

6. Wszyscy uczestnicy Programu mają obowiązek przekazywać organizatorom informacje o zmianie danych kontaktowych.​