Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Biuro Szkoły Doktorskiej : Zasady studiowania
Biuro Szkoły Doktorskiej
 

 zasady studiowania

 
ORCID​ numer elektronicznego identyfikatora naukowca 

Doktoranci, którzy rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej w SGH, w terminie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia, powinni złożyć w Dziale Nauki oświadczenie o posiadanym nr elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID.

Zarządzenie Rektora                        Wzór oświadczenia

WYBÓR PROMOTORA

Zgodnie z §​ 14 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, do 14 dni przed końcem roku kalendarzowego doktorant powinien złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej wniosek o powołanie promotora/promotorów. Wniosek powinien być zaakceptowany przez kandydata na promotora. W roku akademickim 2020/21 wniosek o powołanie promotora należy złożyć do 17 grudnia​. Wniosek powinien być złożony w wersji papierowej w Biurze Szkoły Doktorskiej (pok. 35, ul. Madalińskiego 6/8).

​Pobierz wniosek o powołanie promotora

ZALICZANIE PRZEDMIOTÓW

Instrukcja Dziekana Szkoły Doktorskiej w sprawie zaliczenia zajęć - semestr zimowy 2020/2021

Oceny są dostępne po adresem usosweb.sgh.waw.pl 
Dostęp jest możliwy po zalogowaniu loginem w domenie @sgh.waw.pl


INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY (IPB)

IPB ​powinien być złożony nie później niż 12 miesięcy od podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. 4 miesiące przed upływem tego terminu doktorant powinien przedłożyć dziekanowi projekt IPB. Projekt IPB powinien być zaakceptowany przez promotora/promotorów. 


SPRAWOZDANIE DOKTORANTA

Sprawozdanie doktoranta składane jest corocznie do 30 września, w sytemie: https://sprawozdania.sgh.waw.pl​


Doktorant przed końcem IV semestru, jest zobowiązany jest zdać egzaminy kierunkowe. Egzaminy kierunkowe nie są wliczane do rozliczenia w ramach roku akademickiego. 

Egzaminy program ekonomia:

Analiza mikroekonomiczna
Analiza makroekonomiczna
Analiza ilościowa w ekonomii
Analiza głównych kierunków rozwoju ekonomii

Egzaminy program ekonomia w języku angielskim:

Microeconomics 
Macroeconomics

Egzaminy program finanse:

Finanse i bankowość
Ryzyko w finansach

Egzaminy program nauki i polityce i administracji​:

Państwo i jego instytucje
Państwo i jego polityki

 
Egzaminy program nauki i zarządzaniu i jakości:

Nurty i koncepcje zarządzania organizacjami
Nowe trendy w marketingu

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

Ocena jest przeprowadzana po IV semestrze kształcenia w Szkole Doktorskiej, jednak nie później niż
w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia V semestru​. Komisja przeprowadza ocenę realizacji IPB,  w szczególności w oparciu o przedłożone sprawozdanie doktoranta, opinie promotora (promotorów) w przedmiocie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, rozmowę z doktorantem oraz inne dokumenty przedłożone przez doktoranta.ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Zgodnie z § 27​ Regulaminu Szkoły Doktorskiej podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy.

Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia. 


 

 Pozostałe informacje

 
​DOM STUDENCKI
 
Zgodnie z § 35 pkt 2) Regulaminu świadczeń dla studentów stanowiącego załacznik do zarządzenia nr 56 Rektora z dnia 18.10.2019 roku, doktoranci w Szkole Doktorskiej mogą ubiegać o zakwaterowanie w Domu Studenckim. Zasady przyznania zakwaterowania są określone w § 38 Regulaminu świadczeń dla studentów. Wnioski są dostępne w systemie usosweb.


KREDYT STUDENCKI

 
Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce, doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:
1) kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
2) kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.
 

 
STYPENDIUM MINISTRA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów
i wybitnych młodych naukowców, doktorant może otrzymać stypendium ministra. Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać m.in doktorant wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.​ Więcej informacji znajduje się w Rozporządzeniu.
 
 

 

 PROCEDURA NADANIA STOPNIA DOKTORA

 
Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku  kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 
Zgodnie z § 27​ ust. Regulaminu Kształćenia w Szkole Doktorskiej, podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy.


Jednostką odpowiedzialną za administracyjno-organizacyjną obsługę rad naukowych oraz realizację czynności związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych jest Biuro Rad Naukowych.​

 
 
​​
 

Regulamin świadczeń dla studentów.png

baner_kredyty.png

Rozporzadzenie_MNiSW_stypendium_ministra.pdf


Baner_stypendia dla młodych naukowców_zmieniające.png