Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Biuro Szkoły Doktorskiej : Zasady studiowania
Biuro Szkoły Doktorskiej
 

 zasady studiowania

 
ORCID​ numer elektronicznego identyfikatora naukowca 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Doktoranci, którzy rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej w SGH, w terminie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia, powinni złożyć w Dziale Nauki oświadczenie o posiadanym nr elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID.

Zarządzenie Rektora                        Wzór oświadczenia

PhD students who start their education at the Doctoral School at SGH, within 14 days from the commencement of education, should submit to the Department of Science a declaration on their electronic ORCID number.


WYBÓR PROMOTORA
APPOINTMENT OF A SUPERVISOR

Zgodnie z §​ 14 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, do 14 dni przed końcem roku kalendarzowego doktorant powinien złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej wniosek o powołanie promotora/promotorów. Wniosek powinien być zaakceptowany przez kandydata na promotora. W roku akademickim 2022/23 wniosek o powołanie promotora należy złożyć do 15 grudnia​. Wniosek powinien być złożony w wersji papierowej w Biurze Szkoły Doktorskiej (pok. 35, ul. Madalińskiego 6/8).

​Pobierz wniosek o powołanie promotora_2022_23


ZALICZANIE PRZEDMIOTÓW

Oceny są dostępne po adresem usosweb.sgh.waw.pl 
Dostęp jest możliwy po zalogowaniu loginem w domenie @sgh.waw.pl


INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY (IPB)
INDIVIDUAL RESEARCH PLAN (IRP)

IPB ​powinien być złożony nie później niż 12 miesięcy od podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. 4 miesiące przed upływem tego terminu doktorant powinien przedłożyć dziekanowi projekt IPB. Projekt IPB powinien być zaakceptowany przez promotora/promotorów. SPRAWOZDANIE DOKTORANTA
REPORTS FILED BY PhD STUDENTS

Sprawozdanie doktoranta składane jest corocznie w sytemie: https://sprawozdania.sgh.waw.pl​


Reports file by PhD Students is annually submitted in the system: https://sprawozdania.sgh.waw.pl​


EGZAMINY KIERUNKOWE

Doktorant przed końcem IV semestru, jest zobowiązany jest zdać egzaminy kierunkowe. Egzaminy kierunkowe nie są wliczane do rozliczenia w ramach roku akademickiego. 

Egzaminy program ekonomia:

Analiza mikroekonomiczna
Analiza makroekonomiczna

Egzaminy program ekonomia w języku angielskim:

Microeconomics 
Macroeconomics

Egzaminy program finanse:

Finanse i bankowość
Ryzyko w finansach

Egzaminy program nauki i polityce i administracji​:

Państwo i jego instytucje
Państwo i jego polityki

 
Egzaminy program nauki i zarządzaniu i jakości:

Nurty i koncepcje zarządzania organizacjami
Nowe trendy w marketingu

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

Ocena jest przeprowadzana po IV semestrze kształcenia w Szkole Doktorskiej, jednak nie później niż
w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia V semestru​. Komisja przeprowadza ocenę realizacji IPB,  w szczególności w oparciu o przedłożone sprawozdanie doktoranta, opinie promotora (promotorów) w przedmiocie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, rozmowę z doktorantem oraz inne dokumenty przedłożone przez doktoranta.


ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Zgodnie z § 27​ Regulaminu Szkoły Doktorskiej podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy.

Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia. 


 

 Pozostałe informacje

 
​DOM STUDENCKI
 
Zgodnie z § 35 pkt 2) Regulaminu świadczeń dla studentów stanowiącego załacznik do zarządzenia nr 56 Rektora z dnia 18.10.2019 roku, doktoranci w Szkole Doktorskiej mogą ubiegać o zakwaterowanie w Domu Studenckim. Zasady przyznania zakwaterowania są określone w § 38 Regulaminu świadczeń dla studentów. Wnioski są dostępne w systemie usosweb.


KREDYT STUDENCKI

 
Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce, doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:
1) kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
2) kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.
 

 
STYPENDIUM MINISTRA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów
i wybitnych młodych naukowców, doktorant może otrzymać stypendium ministra. Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać m.in doktorant wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.​ Więcej informacji znajduje się w Rozporządzeniu.
 
 

 

 PROCEDURA NADANIA STOPNIA DOKTORA

 
Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku  kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 
Zgodnie z § 27​ ust. Regulaminu Kształćenia w Szkole Doktorskiej, podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy.


Jednostką odpowiedzialną za administracyjno-organizacyjną obsługę rad naukowych oraz realizację czynności związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych jest Biuro Rad Naukowych.​

 
 
 

 Podgląd obrazu

 
​​
baner_regulaminSZD.png 

Regulamin świadczeń dla studentów.png

baner_kredyty.png

Rozporzadzenie_MNiSW_stypendium_ministra.pdf


Baner_stypendia dla młodych naukowców_zmieniające.png