Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Biuro Szkoły Doktorskiej : Stypendium doktoranckie
Biuro Szkoły Doktorskiej
 

 Stypendium doktoranckie

 
Zgodnie z art 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej otrzymuje doktorant nieposiadający stopnia doktora.

Okres wypłacania
Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. Stypendium będzie wypłacane również w okresach wakacyjnych.

Do tego okresu, nie wlicza się:
 • okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.  
Wysokość i wypłata stypendium

Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 
 • 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa; 
 • 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa. 
Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni określa Minister 
w drodze rozporządzenia. W 2019 roku wynosi ono 6 410 zł (brutto). 

Wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną będzie wynosić około: 
 • przed oceną śródokresową: 2104,65 netto ​
 • po ocenie śródokresowej: 3242,29 netto. 

Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (57% wynagrodzenia profesora).  

 
W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w art. 209 ust. 4  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie. 

https://www.zus.pl​

Wypłata stypendium będzie następowała do 10 dnia każdego miesiąca.
 

Zwiększenie wysokości stypendium 

Wysokość stypendium doktoranckiego może zostać zwiększona. Decyzję w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego podjemuje prorektor właściwy do spraw szkoły doktorskiej na wniosek dziekana Szkoły Doktorskiej.

Zwiększone stypendium doktoranckie otrzymać może dwóch doktorantów każdego roku kształcenia, w każdym programie, w którym prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej. Rektor może zwiększyć liczbę stypendiów na wniosek dziekana Szkoły Doktorskiej​.

 
OGLOSZENIE KONKURSU W ROKU 2022/2021

Na podstawie § 8 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej, Dziekan Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na przyznanie zwiększonego stypendium doktorskiego. 

Wnioski o zwiększone stypendium doktoranckie
(wraz z załącznikami) należy składać do

dnia 31 października 2021:

 • w postaci skanu na adres mailowy Biura Szkoły Doktorskiej (bsd@sgh.waw.pl)​ oraz

 • ​w formie papierowej w Biurze Szkoły Doktorskiej (liczy się data stempla pocztowego).


Zwiększenie wysokości stypendium - orzeczenie
o niepełnosprawności

Doktorant posiadający:
 • orzeczenie o niepełnosprawności, 
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo 
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
​otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209 ust. 4 pkt 1  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce.


Zatrudnienie doktoranta

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
 • ​​w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
 • któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.
Wcześniejsze złożenie rozprawy 

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy​, z zastrzeżeniem, że okres pobierania stypendium nie może przekroczyć 4 lat.

Zaprzestanie wypłacania stypendium

Wypłata stypendium ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony
z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin pobierania stypendium.

Składki na ubezpieczenia / opodatkowanie

Zgodnie ze stanowiskiem ZUSwszyscy doktoranci Szkół Doktorskich są objęci ubezpieczeniem społecznym, tj. odprowadzane są składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Chętni doktoranci mogą także opłacać składkę chorobową. Składki są odprowadzane obowiązkowo, bez względu na posiadanie innego tytułu do ich odprowadzenia.

Składkę zdrowotną opłaca się tylko w przypadku nieposiadania innego tytułu do ubezpieczenia – np. umowa o pracę lub zgłoszenie do ubezpieczenie przez członka rodziny.

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane. 

 
 
 

 Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego