Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Postępowania awansowe : Postępowania awansowe – Biuro Rad Naukowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Postępowania awansowe
 

 Postępowania awansowe

 

​Zgodnie z paragrafem 56 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Rady Dyscyplin Naukowych są organem właściwym do nadawania stopni naukowych w uczelni.

Szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni naukowych w SGH reguluje Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Przygotowanie rozprawy doktorskiej jest możliwe zarówno w trybie kształcenia doktorantów (szkoły doktorskie), jak i w trybie eksternistycznym. W przypadku doktoratu eksternistycznego osoba ubiegająca się o stopień doktora przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów). Na podstawie art.182. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie. Uczelnia zawiera umowę o pokrycie kosztów postępowania z kandydatem bądź zatrudniającą go uczelnią. Opłatę może przejąć za osobę fizyczną także inna osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym pracodawca kandydata.

Rozpoczęcie procedury dotyczącej nadania stopnia doktora jest podzielone na dwa etapy:

  • I etap (pierwszy etap nie dotyczy osób kształcących się w Szkole Doktorskiej SGH)
    Osoba ubiegająca się o stopień doktora przed wszczęciem postępowania składa wniosek rozpoczynający procedurę (wraz z załącznikami) oraz wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego do Dziekana Kolegium.
  • II etap złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora.
    Warunkiem koniecznym do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora jest złożenie przez kandydata wniosku do przewodniczącego właściwej rady naukowej dyscypliny za pośrednictwem dziekana kolegium, w którym została rozpoczęta procedura. Kandydat zobowiązany jest złożyć rozprawę doktorską w terminie określonym przez dziekana kolegium.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do SGH za pośrednictwem RDN. Rektor lub upoważniony przez niego prorektor właściwy ds. stopni naukowych kieruje wniosek do właściwej rady naukowej, informując jednocześnie dziekana kolegium właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia wnioskodawcy w SGH lub rektora właściwej uczelni, jeśli wnioskodawcą jest osoba spoza SGH.
Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Rady Doskonałości Naukowej.

Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego