Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Biuro Rektora : Patronat Rektora
Biuro Rektora
 

 PATRONAT JM REKTORA – INFORMACJE

 
​​
INSTRUKCJA:
 
Pamiętaj o dochowaniu terminu ubiegania się o patronat honorowy. Wnioski należy składać co najmniej na cztery tygodnie przed planowanym wydarzeniem.
 
W celu usprawnienia procedury ubiegania się o patronat honorowy przygotowaliśmy skróconą instrukcję oraz formularz wniosku:
 1. Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami przyznawania patronatu honorowego dostępnymi poniżej.
 2. Uważnie przeczytaj wymagania na temat informacji, jakie powinien zawierać wniosek (część II pkt. 4).
  • dokładne informacje na temat planowanego wydarzenia i jego cel;
  • data wydarzenia, a w przypadku przedsięwzięć o charakterze ciągłym (np. konkursów) – harmonogram przedsięwzięcia;
  • dokładna informacja na temat gości uczestniczących w wydarzeniu, zwłaszcza w przypadku uczestnictwa przedstawicieli biznesu i polityk;
  • korzyści promocyjne dla SGH wynikające z objęcia przez Rektora patronatem honorowym przedsięwzięcia;
  • opis planu promocji wydarzenia (wykorzystanie nośników reklamowych, strona www);
  • informacje o wszystkich innych patronach przedsięwzięcia (instytucje, sponsorzy, media);
  • informacje na temat organizatora wydarzenia;
  • imię, nazwisko, dokładne dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji przedsięwzięcia wraz z jej funkcją, własnoręczny podpis.
    
   UWAGA Brak którejkolwiek z powyższych informacji we wniosku spowoduje jego negatywne rozpatrzenie.
    
 3. Pobierz i wydrukuj wniosek i dokładnie go wypełnij zgodnie z powyższymi wymaganiami, dołącz załączniki. Dokumenty drukuj dwustronnie.
 4. Szczególnie dokładnie opisz plan promocji wydarzenia - pozwoli to nam na przekazanie Ci logotypów SGH odpowiednich dla wykorzystywanych w promocji nośników reklamowych.
 5. Wypełniony dokument złóż w Rektoracie lub prześlij go do Rektoratu pocztą. Formularz wniosku ma na celu usprawnienie procedury ubiegania się o honorowy patronat. Jednak możesz posłużyć się własnym pismem - wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego – wydrukowanym na papierze firmowym organizatora wydarzenia. W takim wypadku dopilnuj, aby zawierało ono wszystkie informacje wymienione w części II pkt. 4 zasad przyznawania patronatu honorowego.
 6. Wnioskujący podpisujący się pod prośbą o patronat honorowy oświadcza tym samym, że zapoznał się z zasadami związanymi z przyznawaniem Patronatu Honorowego JM Rektora SGH.
 7. Po uzyskaniu zgody JM Rektora SGH na objęcie patronatem honorowym wydarzenia, otrzymasz z Rektoratu odpowiednią informację, a następnie odpowiednie logotypy SGH pocztą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 8. Po wyeksponowaniu ich w projektach materiałów promujących wydarzenie, prześlij projekty materiałów z logotypami SGH do akceptacji Zespołu Promocji: promocja (w domenie sgh.waw.pl).
 9. Po uzyskaniu akceptacji możesz przystąpić do druku materiałów promocyjnych z logo SGH i publikacji logo SGH na stronie przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym.
 10. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rektora SGH. Masz prawo powoływania się na ten fakt we wszystkich pismach związanych z organizacją przedsięwzięcia, np. w przypadku starania się o pozyskiwanie sponsorów, innych patronów.
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU

 
I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Patronat JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nad wydarzeniem jest honorowym wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego wydarzenia.
 2. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uczelni, spójne z jej profilem ekonomicznym, istotne dla rozwoju nauki. Patronatem Rektora  mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizacji studenckich i stowarzyszeń studenckich funkcjonujących w SGH, przedsięwzięcia naukowe organizowane przez Kolegia SGH, wspólne przedsięwzięcia organizowane przez SGH wraz ze środowiskiem biznesowym, przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym z udziałem SGH.
 3. Patronatem nie są obejmowane przedsięwzięcia, w których udział uczestników wiąże się z opłatą.
 4. Rektor zastrzega sobie prawo do konsultacji merytorycznych przy przedsięwzięciu obejmowanym patronatem honorowym, a także do wskazania prelegentów i osób reprezentujących SGH w przedsięwzięciu (np. przedstawicieli SGH do panelu dyskusyjnego).
 5. W przypadku wydarzenia odbywającego się na terenie SGH Rektor zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń SGH na potrzeby organizacji wydarzenia.
 6. Ostateczną decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym podejmuje Rektor. W przypadku przedsięwzięć studenckich Rektor może scedować decyzję o objęciu patronatem honorowym przedsięwzięcia na Prorektora ds. dydaktyki i studentów. W takim wypadku przedsięwzięcie może zostać objęte patronatem przez Prorektora.
 7. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od odmowy objęcia patronatem honorowym.
 8. O patronat może się ubiegać wyłącznie główny organizator wydarzenia.
 
 II. WARUNKI PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO REKTORA
 1. Prośby o objęcie danego przedsięwzięcia patronatem honorowym Rektora należy dostarczyć w formie pisemnej na papierze firmowym do Rektoratu najpóźniej na cztery tygodnie przed planowaną realizacją przedsięwzięcia. Pod uwagę w tym przypadku brana jest data wpłynięcia prośby. Wnioski nadesłane bądź złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Autor prośby powinien wykazać w piśmie szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla uczelni oraz korzyści dla uczelni z objęcia przez Rektora patronatem honorowym danego przedsięwzięcia.
 3. Organizator powinien skorzystać z wzoru wniosku będącego załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
 4. Pismo o objęcie patronatem honorowym powinno zawierać:
  a) dokładne informacje na temat planowanego wydarzenia i jego cel;
  b) datę wydarzenia, a w przypadku przedsięwzięć o charakterze ciągłym (np. konkursów) – harmonogram przedsięwzięcia;
  c) dokładną informacje na temat gości uczestniczących w wydarzeniu, zwłaszcza w przypadku uczestnictwa przedstawicieli biznesu i polityki;
  d) korzyści promocyjne dla SGH wynikające z objęcia przez Rektora patronatem honorowym przedsięwzięcia;
  e) opis planu promocji wydarzenia (wykorzystanie nośników reklamowych, strona www);
  f) informacje o wszystkich innych patronach przedsięwzięcia (instytucje, sponsorzy, media);
  g) informacje na temat organizatora wydarzenia;
  h) imię, nazwisko, dokładne dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji przedsięwzięcia wraz z jej funkcją, własnoręczny podpis.
 5. Brak którejkolwiek z informacji w pkt. 4 powoduje, że prośba zostanie rozpatrzona negatywnie.
 6. W przypadku wydarzenia organizowanego przez pracowników naukowo-dydaktycznych SGH prośba powinna zostać opatrzona pozytywną opinią Dziekana odpowiedniego Kolegium.
 7. W przypadku wydarzenia organizowanego przez studenckie koła naukowe SGH prośba powinna zostać opatrzona pozytywną opinią opiekuna koła.
 8. Rektor może skierować prośbę do jednego z prorektorów, który decyduje o objęciu patronatem danego przedsięwzięcia. Wówczas przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem odpowiedniego Prorektora SGH.
 9. Zarówno Rektor jak i Prorektorzy w sprawie patronatów mogą zasięgnąć opinii Rzecznika Prasowego SGH.
 10. Rektor może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz przedstawić warunki, po spełnieniu których patronat honorowy może zostać  przyznane.
 11. Decyzja dotycząca objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub decyzja odmowna przekazywana jest autorowi prośby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 
III. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZYZNANYM PATRONATEM
 1. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby wydarzenie przebiegało zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami.
 2. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Rektora SGH zobowiązuje się do eksponowania logotypów SGH oraz informacji o patronacie honorowym Rektora SGH nad przedsięwzięciem we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z przedsięwzięciem, w tym w materiałach konferencyjnych i w materiałach informacyjnych dla mediów.
 3. Logotypy SGH udostępnia Zespół Promocji z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Projekty materiałów z wykorzystanym logotypem organizator przedsięwzięcia zobowiązuje się przedstawić do wglądu i akceptacji Zespołu Promocji przed publikacją tychże materiałów. Przedstawienie do wglądu oraz akceptacja odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 4. Organizator zobowiązuje się dotrzymać realizacji świadczeń promocyjnych wymienionych w piśmie z prośbą o patronat, o których mowa w rozdziale II pkt. 3 d i 3 e pod sankcją odebrania patronatu honorowego.
 4. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo do dystrybucji materiałów promocyjnych podczas wydarzeń objętych patronatem honorowym przez JM Rektora SGH.
 
IV. PRZYWILEJE W ZWIĄZKU Z PRZYZNANYM PATRONATEM
 
Organizator przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem honorowym Rektora SGH ma prawo do powoływania się na ten fakt we wszystkich pismach związanych z organizacją przedsięwzięcia, np. w przypadku starania się o pozyskiwanie sponsorów, innych patronów.
 
 V. ODEBRANIE PATRONATU HONOROWEGO
 1. W uzasadnionych przypadkach Rektor SGH zastrzega sobie prawo do wycofania decyzji o objęciu danego przedsięwzięcia patronatem honorowym. W szczególności Rektor może wycofać się z decyzji o udzielaniu patronatu honorowego w przypadku prowadzenia przez organizatora wydarzenia działań o charakterze promocyjnym dotyczącym konkretnych usług czy produktów firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Rektora lub w przypadku lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.
 2. O odebraniu patronatu honorowego organizator przedsięwzięcia informowany jest niezwłocznie drogą pisemną lub elektroniczną.
 3. W przypadku odebrania patronatu honorowego organizator przedsięwzięcia zobowiązuje się do bezzwłocznego zaprzestania informowania o objęciu przez Rektora SGH patronatem honorowym danego przedsięwzięcia.

Pobierz wniosek o patronat JM Rektora SGH​​