Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Elektroniczna legitymacja pracownicza

2014-02-04 kategoria: informacja 

Treść Zarządzenia Rektora Nr 52 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji pracowniczej pracownikom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz określenia jej wzoru

 

„Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Pracownikom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na czas trwania stosunku pracy, wydawana jest elektroniczna legitymacja pracownicza, zwana dalej legitymacją. Legitymacja potwierdza zatrudnienie w Uczelni.
2. Legitymacja, o której mowa w ust. 1, nie zastępuje legitymacji służbowej wydawanej nauczycielom akademickim na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 
§ 2
1. Na blankiecie legitymacji formatu ID-1 umieszczane są:
1) imię i nazwisko pracownika;
2) fotografia pracownika;
3) numer legitymacji.
2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 3
1. Legitymacja jest indywidualnym dokumentem identyfikującym pracownika, którego nie należy udostępniać osobom trzecim.
2. Za działania osób trzecich z wykorzystaniem legitymacji odpowiedzialność ponosi pracownik, chyba że osoba trzecia weszła w posiadanie legitymacji bez winy pracownika.
3. Legitymacja identyfikuje pracownika w szczególności w systemach informatycznych, teleinformatycznych i bibliotecznych, a także przy dostępie do pomieszczeń oraz urządzeń znajdujących się w Uczelni.
4. Legitymacja może pełnić funkcję karty miejskiej ZTM Warszawa.
 
§ 4
1. Legitymacje wydaje Dział Spraw Pracowniczych.
2. Pierwszy egzemplarz legitymacji zostanie przekazany nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym kolegiów przez Kancelarię Główną za pośrednictwem biur kolegiów. Pozostali pracownicy są zobowiązani odebrać legitymację bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych.
3. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany danych zawartych w legitymacji;
2) uszkodzenia, zniszczenia albo utraty legitymacji.
 
§ 5
1. Pierwszy egzemplarz legitymacji wydawany jest nieodpłatnie.
2. Nieodpłatnie wydaje się nową legitymację z powodu zmiany danych w niej zawartych.
3. Duplikat legitymacji wydawany jest odpłatnie przez Dział Spraw Pracowniczych w przypadkach określonych w § 4 ust. 3 pkt 2.
4. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 20 zł.
6. Legitymacje i duplikaty wydaje Dział Spraw Pracowniczych za pokwitowaniem, z tym że wydanie duplikatu następuje po złożeniu dowodu uiszczenia opłaty.
 
§ 6
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty legitymacji pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Spraw Pracowniczych lub Zespół Pomocy Użytkownikom w celu zablokowania legitymacji.
2. Na wniosek, o którym mowa w § 5, Dział Spraw Pracowniczych wydaje duplikat legitymacji.
 
§ 7
1. Pracownik jest zobowiązany zwrócić legitymację w Dziale Spraw Pracowniczych w przypadku ustania stosunku pracy.
2. Odpowiedzialność za zablokowanie legitymacji w momencie ustania stosunku pracy ponosi Dział Spraw Pracowniczych.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”
 
 
  
Zdjęcie do elektronicznej legitymacji pracowniczej:
  1. Zdjęcie musi być kolorowe, bez nakrycia głowy oraz bez okularów jeśli posiadają ciemne szkła.
  2. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, powinno być dobrej jakości (z dobrej komórki lub cyfrowego aparatu fotograficznego jest wystarczające).
  3. Zdjęcie należy wykonać na jasnym tle, a osoba na zdjęciu powinna być ubrana w sposób wyraźnie odróżniający się od tła (ubiór ciemniejszy w tonacji).
  4. Sylwetka może stykać się jedynie z dolną krawędzią zdjęcia (głowa ani włosy nie powinny być „ucięte”).
  5. Poniżej przykład. Proszę z grubsza naśladować układ postaci.
 
przykladowe_zdjecie.JPG
 

 Zdjęcia prosimy wysyłać na adres: kadry@sgh.waw.pl

Archiwum