Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Szkolenie obronne : Szkolenie obronne – Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkolenie obronne
 

 Szkolenie obronne

 

PODSTAWA PRAWNA DO SZKOLENIA OBRONNEGO W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Szkolenie obronne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  jest realizowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku  w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015 poz. 1829) na mocy którego w szkoleniu obronnym obligatoryjnie uczestniczą kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ponadto, zgodnie z  § 10 ust. 5 i 6 Zarządzenia nr 63 /2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r.  (Dz. Urz. MNiSW Nr 3 poz 69 z późn. zm.) roku w sprawie zasad planowania, organizacji  i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony   oraz na podstawie § 9 Zarządzenia Rektora SGH nr 13 z dnia 21.02.2012 roku w sprawie zasad planowania, organizacji  i wykonywania zadań  w ramach powszechnego obowiązku obrony szkoleniu obronnemu  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na potrzeby szkolenia obronnego oraz wybranych tematów z zakresu zarządzania kryzysowego, tworzy się następujące grupy szkoleniowe
 • grupa 1: władze Uczelni, dziekani i prodziekani studiów, dziekani i prodziekani kolegiów,  kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki SGH, dyrektor Archiwum SGH;
 • grupa 2: dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych w Uczelni.
Prorektor ds. nauki sprawuje nadzór nad planowaniem, organizacją i przebiegiem szkolenia obronnego w Uczelni. Kierujący Sekcją Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych planuje, organizuje i wykonuje zadania z zakresu szkolenia obronnego w Uczelni. Do obowiązków kierującego Sekcją Planowania Obronnego i Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) opracowywanie planu zamierzeń obronnych w Uczelni oraz jego realizacja;
2) opracowywanie rocznych planów szkolenia z zagadnień obronnych i zarządzania kryzysowego oraz ich wykonawstwo;
3) dokumentowanie ww. przedsięwzięć i działalności szkoleniowej;
4) zapewnianie, we współpracy z kanclerzem, odpowiednich warunków do realizacji zamierzeń obronnych.
Kierujący Sekcją Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych przedstawia do zatwierdzenia Rektorowi, w postaci kwestionariusza, coroczne sprawozdanie dotyczące przygotowań obronnych w SGH. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 kierujący Sekcją Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych przesyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 15 stycznia każdego roku.CEL I OGÓLNE ZASADY SZKOLENIA  W ZAKRESIE OBRONNOŚCI.

1. Zasadniczym celem szkolenia obronnego w Uczelni jest przygotowanie osób i zespołów, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", do kierowania i wykonywania zadań obronnych w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2. Zasadniczy cel szkolenia zamierza się osiągnąć poprzez:
 • nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych;
 • poznanie zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych
3. Cel szkoleniowy osiąga się poprzez dobór problematyki i sposobu szkolenia odpowiedni do potrzeb uczelni i jednostek nadzorowanych, przedstawianie rzeczywistego stanu w zakresie realizacji zadań obronnych i precyzyjne formułowanie regulacji prawnych.
4. Cele i zadania szkolenia obronnego zawarte są planie szkolenia obronnego  na rok kalendarzowy
5. Ustalenia zawarte w ww. planach zobowiązują kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
6. Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę jednostki organizacyjnej - jej strukturę organizacyjno-funkcjonalną, treść zadań obronnych, lokalne zagrożenia, współpracę z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, siłami zbrojnymi oraz innymi podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań obronnych.
7. Szkolenie obronne prowadzi się w formie zajęć teoretycznych, praktycznych i ćwiczeń.


Zgodnie z § 9 ust 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku  w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015 poz.1829)  szkolenie realizuje się z programem szkolenia, w którym ujmuje się w szczególności problematykę:

 • międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa;
 • procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;
 • podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;
 • polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasad funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny;
 • organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów;
 • utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższania;
 • planowania operacyjnego i programowania obronnego;
 • przygotowań gospodarczo-obronnych;
 • realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
 • współpracy cywilno-wojskowej;
 • przygotowań do militaryzacji;
 • ochrony ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
 • ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;
 • ochrony informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań obronnych.