Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Obronność i bezpieczeństwo : Sygnały alarmowe
Obronność i bezpieczeństwo
 

 Sygnały alarmowe / Alert signals

 

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności stanowi jedno z wielu kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego, w zakresie ochrony ich zdrowia, życia i mienia w obliczu potencjalnych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. Pojęcia alarmu, alarmowania i powiadamiania definiuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96). Zarządzenie to zostało wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.461, z późn. zm.).
Na terenie Polski funkcjonuje jednolity krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania zorganizowany w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych, działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń w tym zakresie.
W ramach krajowego systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania decyzję o ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej. Treningi mogą być prowadzone po ogłoszeniu tego faktu z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Na terenie uczelni treningi prowadzone są na podstawie decyzji Rektora.Nadzór i funkcje koordynujące nad funkcjonowaniem krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania sprawuje Minister Obrony Narodowej przy pomocy centrum dyspozycyjnego, którego rolę pełni Centralny Ośrodek Analizy Skażeń Sił Zbrojnych.Nad funkcjonowaniem systemów alarmowania w terenie sprawują nadzór wojewodowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, którzy są zarazem Szefami Obrony Cywilnej na podległym im terenie.
 
DEFINICJE WYBRANYCH POJĘĆ
 
 • Alarm – sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie powstałe na skutek katastrofy naturalnej lub technologicznej, działań terrorystycznych lub w sytuacji zagrożenia wojennego lub wojny;
 • Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, zakażeniu lub innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania;
 • Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania tych działań;
 • Powiadamianie – przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych sygnałów i informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia, wystąpieniu lub ustąpieniu zagrożenia skażeniem oraz przekazanie sposobu postępowania w danym przypadku.


 
Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania
 
 • Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą syren alarmowych mechanicznych i elektronicznych, których pracą sterują centrale alarmowe PCZK i WCZK. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach, z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na obszarach najgęściej zaludnionych. np.
 • Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.
 • Sygnały alarmowe mogą być także przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi jak: dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp. (ustala to właściwy terenowo szef obrony cywilnej)
 
 
 POSTĘPOWANIE PO USŁYSZENIU SYGNAŁU /ALARMU/

Zapamiętaj!

Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki. Jeżeli nie będziesz miał możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, ukryj się w zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłoną.
 

Do uniwersalnych zasad zachowania się ludzi w sytuacjach zagrożeń, ułatwiających adaptację do trudnych warunków należą:
 • szybkie działanie, ale bez paniki;
 • ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;
 • zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;
 • udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;
 • rozsądne korzystanie z zapasów;
 • słuchanie rad i poleceń osób uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);
 • w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania;
 • wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia. 


 

Po usłyszeniu sygnału:


1.    Osoby znajdujące się w domu powinny :
 • ubrać się,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.,
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego)
 • pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

2.    Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej,
 • prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać,
 • pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia.

3.    Prowadzący pojazdy mechaniczne:
po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do naj-bliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

4.    W strefie zagrożonej skażeniami:
 • nałożyć maskę p. gazową. lub zastępcze środki ochrony przed
 • skażeniami starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90° do kierunku wiatru,
 • omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym,
 • nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń,
 • zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych,
 • nie spożywać produktów żywnościowych.

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych(np.schronów),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

 

Jak dobrze zgłosić zdarzenie?


 

 

 • staraj się zachować „zimną krew”- jeżeli możesz to mów w sposób opanowany i spokojny- nie krzycz, nie panikuj;
 • jeżeli jest to możliwe- nie rozłączaj się zbyt wcześnie pozwól osobie odbierającej Twój telefon zebrać podstawowe i niezbędne informacje, które pozwolą na działanie;
 • podaj Swój numer telefonu oraz imię i nazwisko, aby można było do Ciebie oddzwonić;
 • zawsze powiedz co się stało i gdzie nastąpiło zdarzenie, a także czy ktoś jest ranny/zagrożony.