Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Obronność i bezpieczeństwo : Reklamowanie
Obronność i bezpieczeństwo
 

 Reklamowanie

 
Procedurę reklamowania normuje rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (DzU Nr 210 poz. 2136 z późn. zm.)

Istotą reklamowania jest zwolnienie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, w celu zapewnienia zasobów osobowych, stabilnej i kompetentnej obsady na stanowiskach pracy związanych z  wykonywaniem  zadań obronnych w Uczelni w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa. § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia MNISW  z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej .

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadza się reklamowanie wobec osób, kórych powołanie do służby wojskowej groziłoby  zakóceniem funkcjonowania  bezpieczeństwa i obrony uczelni. Osoby te realizują  zadania określone z POF w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz w instrukcji dotyczącą procedur postępowania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w przypadku wprowadzenia na terenie kraju stopni alarmowych.                                                                                                             


Reklamowanie przeprowadza sie z urzędu i na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej (Rektora).

Reklamowanie prowadzone z urzędu dotyczy osób zatrudnionych na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie reklmowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; lub na wniosek pracodawcy w stosunku do pracowników realizujących zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

 
Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób, które zostały zwolnione z obowiązku pełnienia tej służby w drodze reklamowania. Art 116 ust.1 ustawy z  dnia  21  listopada  1967  r.  o  powszechnym  obowiązku  obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459)
 
W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania.

Zawiadomienia  i  wnioski  sporządza  się  w  dwóch  egzemplarzach  i  przesyła  do  wojskowego  komendanta uzupełnień  właściwego  ze  względu  na  miejsce  pobytu  stałego  albo  pobytu  czasowego  trwającego  ponad  trzymiesiące osoby podlegającej reklamowani