Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Obronność i bezpieczeństwo : Ewakuacja
Obronność i bezpieczeństwo
 

 Ewakuacja

 
​W przypadku  groźby lub wystąpienia zagrożenia np. terrorystycznego,pożaru, katastrofy budowlanej w okresie pokoju może być zarządzona EWAKUACJA. Ewakuacja  to zaplanowane lub doraźnie zorganizowane wyprowadzenie pracowników i studentów oraz przemieszczenie środków materiałowych z zagrożonych obiektów do wyznaczonych rejonów zbiórki ludzi i składowania sprzętu (rejonów ewakuacji). Obowiązek planowania, organizowania i kierowania przebiegiem ewakuacji spoczywa na administratorach obiektów oraz kierownikach jednostek organizacyjnych, zajmujących pomieszczenia służbowe w tych obiektach.
 
PODSTAWA PRAWNA:

ZASADY OGÓLNE
 

EWAKUACJĘ PROWADZI SIE W CELU:

 
 • Ochrony pracowników i studentów przed niebezpieczeństwami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu. 
 •  
 • Zminimalizowania strat materialnych w zagrożonych obiektach. 
 

EWAKUACJĘ ZARZĄDZA SIE  W PRZYPADKU ZAGROŻENIA:

 
 1. Pożarem – jeżeli nie jest możliwe prowadzenie akcji gaśniczo-ratunkowej i opanowanie pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego;
 2.  
 3. Aktem terrorystycznym (informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego innych materiałów niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzi lub wtargnięciu terrorysty na teren Uczelni);
 4.  
 5. Skażeniem toksycznymi środkami przemysłowymi (jeżeli czas dojścia obłoku skażonego powietrza jest większy niż 15 minut); 
 6.  
 7. Wybuchem gazu spowodowanym awarią instlacji gazowej
 8.  
 9. Powodzią (zatopieniem); 
 10.  
 11. Katastrofą budowlaną
   

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU EWAKUACJI I ALARMOWANIA

 
 1. Alarm jest to sygnał przekazany głosem, osobiście lub telefonicznie, albo w inny sposób, z dowolnego źródła, informujący, że zostało wykryte zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi pożarem, skażeniem, katastrofą naturalną lub technologiczną, działaniami terrorystycznymi bądź innymi zagrożeniami. 
 2.  
 3. Alarmowanie jest to działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych władz, służb i ludności, informującego o wystąpieniu zagrożenia wymagającego podjęcia natychmiastowego działania.
 4.  
 5. Ewakuacja jest to zaplanowane lub doraźne zorganizowane wyprowadzenie ludzi oraz przemieszczenie środków materiałowych z zagrożonych obiektów do wyznaczonych miejsc zbiórki ludzi i składowania sprzętu (rejonów ewakuacji).
 6.  
 7. Powiadamianie jest to przekazywanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych sygnałów lub informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia, wystąpieniu lub ustąpieniu zagrożenia oraz przekazanie sposobu postępowania w danym wypadku.
 8.  
 9. Strefa zagrożenia – miejsca, rejony, obszary, w których występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska spowodowane przez naturalne katastrofy, awarie techniczne, pożary lub inne zagrożenia.
 10.  
 11. Warunki ewakuacji – przedsięwzięcia zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, uwzględniające także zastosowanie odpowiednich technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych polegających na: 
 • zapewnieniu dostatecznej liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
 •  
 • zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych, 
 •  
 • zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymianiu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu,
 •  
 • zapewnieniu oświetlenia awaryjnego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi,
 •  
 • zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów alarmowych, ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Decyzję o rozpoczęciu ewakuacji podemuje Kierownik jednostki organizacyjnej - Rektor na podstawie § 56 ust. 2 pkt 8 statutu SGH, w związku z art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), który dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnianie bezpieczeństwa na terenie SGH.  W  razie jego nieobecności Kanclerz.

 
 
 
 
 
KIEROWANIE EWAKUACJĄ 
 
 
W Uczelni
W przypadku zarządzenia ewakuacji całością działań w Uczelni kieruje Kanclerz (w razie jego nieobecności Zastępca Kanclerza). W sytuacji wymagającej natychmiastowego działania, ewakuację doraźną z obiektów SGH ogłasza i prowadzi całodobowa służba porządkowo – ochronna (portierzy). Osoba ogłaszająca ewakuację powiadamia niezwłocznie Rektora lub Kanclerza o ogłoszonej ewakuacji i postępuje zgodnie z jego poleceniami.
 
W obiektach Uczelni objetych  ewakuacją
 
W obiektach Uczelni działania związane z powiadamianiem i zabezpieczeniem ewakuacji oraz zabezpieczeniem obiektów po ewakuacji realizują Administratorzy Obiektów lub osoby wyznaczone.
 
W jednostkach organizacyjnych
 
W jednostkach organizacyjnych całością działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem i zabezpieczeniem ewakuacji kierują kierownicy jednostek organizacyjnych (w razie nieobecności ich zastępcy), którzy do pomocy angażują wyznaczone wcześniej osoby funkcyjne:  
 • osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji osób z pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę organizacyjną;
 •  
 • osoby odpowiedzialne za ewakuację ważnej dokumentacji i mienia z pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę organizacyjną.  
 
 
Wykazy osób odpowiedzialnych za ewakuację z pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do wiadomości Administratorom Obiektów, w których znajdują się pomieszczenia danej jednostki organizacyjnej. Wszystkie jednostki organizacyjne uczelni w celu sprawnego przebiegu ewakuacji powinny:  
 
 • posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń itp., które mają być zabezpieczone i w jakiej kolejności;
 •  
 • posiadać przygotowane opakowania do przenoszenia, a następnie złożenia dokumentacji i aparatury;
 •  
 • wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania;
 •  
 • przeszkolić i poinformować pracowników w zakresie wykonywanych przez nich czynności w czasie ewakuacji.  
 
 
W czasie ewakuacji przenoszone mienie powinno być zabezpieczone przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.
 
Organizacją ewakuacji kieruje zespół ds. ewakuacji pod przewodnictwem Kanclerza uczelni, natomiast bezpośrednią odpowiedzialność za ewakuację jednostek organizacyjnych ponoszą ich kierownicy.
 
Ewakuacja następuje w przypadku bezpośredniego zagrożenia lub uniemożliwienia działalności jednostki organizacyjnej w miejscu stałej działalności. 
 
 
 
 

ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI I ALARMOWANIA 

 
Sygnały powiadamiania  i alarmowania przekazywane są:
 
 • w systemie łączności telefonicznej wewnętrznej (także komórkowej) z wykorzystaniem centrali telefonicznej Uczelni;
 •  
 • przez wyznaczone osoby funkcyjne;
 •  
 • poprzez bezpośredni kontakt z osobami przebywającymi na terenie objętym ewakuacją;
 •  
 • przez administratorów obiektów i osoby funkcyjne  z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących (megafonów ręcznych).  
 
 
W celu powiadamiania i alarmowania należy wykorzystywać ustalone sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze przekazywane w systemie powszechnym (patrz tablica 2) oraz w systemie wewnętrznym Uczelni (patrz tablica 1). 
 
 

Tabela 1. - Sygnały alarmowe o ewakuacji  przekazywane w systemie wewnetrznym Uczelni  


RODZAJ ALARMU


SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU

 TREŚĆ SYGNAŁU/ALARMU
Ewakuacja ludzi
W wypadku zagrożenia:
 • pożarowego
 • skażeniami
 • terroryzmem
Głosem
(poprzez gońców albo komunikat przekazany telefonicznie lub przez radiowęzeł)
UWAGA! UWAGA!
PRZERWAĆ PRACĘ / ZAJĘCIA
ZARZĄDZAM  EWAKUACJĘ OSÓB Z BUDYNKU
UDAĆ SIĘ NA MIEJSCE ZBIÓRKI

(sygnał powtórzyć trzykrotnie)
Ewakuacja kompleksowa
W wypadku zagrożenia:
 • pożarowego
 • skażeniami
 • terroryzmem
 • katastrofą budowlaną
Głosem
(poprzez gońców albo komunikat przekazany telefonicznie lub przez radiowęzeł)

UWAGA! UWAGA!
PRZERWAĆ PRACĘ / ZAJĘCIA
ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ KOMPLEKSOWĄ Z BUDYNKU
PRZYSTĄPIĆ DO EWAKUACJI
(sygnał powtórzyć trzykrotnie)
Odwołanie alarmu Głosem
(poprzez gońców albo komunikat przekazany telefonicznie)

UWAGA! UWAGA!
ODWOŁUJE SIĘ ALARM
O EWAKUACJI
(sygnał powtórzyć trzykrotnie)
 
  
 
 
Po ogłoszeniu alarmu o ewakuacji należy sprawdzić, czy sygnał dotarł do wszystkich osób przebywających w budynku, a następnie czy wszystkie osoby opuściły obiekt.!!! 
 
 
 
 
 
 
DROGI EWAKUCJI 
 
 
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku powinny być odpowiednio oznakowane. Ma to na celu jednoznaczne wskazanie osobom opuszczającym budynek najkrótszej drogi do wyjścia. Oznakowanie to ma również na celu uprzedzenie osób ewakuowanych o ewentualnych przeszkodach lub utrudnieniach na drodze ewakuacyjnej. Pomaga ono także w dojściu do urządzeń ewakuacyjnych. 
 
 
 • Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego.W zależności od pomieszczeń i oświetlenia drogi ewakuacyjne oznakowane są: 
 •  
  • znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi, 
  •  
  • znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi.
 
 • Znaki ewakuacyjne powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby były widoczne z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, i powinny w sposób wyraźny wskazywać kierunek ewakuacji. Znaki powinny być usytuowane prostopadle w stosunku do kierunku przemieszczania ewakuujących się osób.
 
 • Budynek został wyposażony w obrębie klatek schodowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne z własnym zasilaniem.

 

 • Ewakuacja pracowników i studentów oraz innych osób znajdujących się w budynku odbywa się zgodnie z „Planem przebiegu dróg ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach”, stanowiącym załącznik nr 2 do planu ewakuacji. Drogi ewakuacyjne na planie są ozna¬kowane znakami wskazującymi kierunek ewakuacji.

 • Oznakowanie dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującą normą PN-92/N-01256/02. Znaki ewakuacyjne. Symbole i nazwy znaków ewakuacyjnych zamieszczono w tabeli poniżej.
 
 
 
 

ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI Z ZAGROŻONYCH OBIEKTÓW

 
Ewakuacja może być częściowa w przypadku zagrożenia miejscowego lub całkowita w przypadku zagrożenia kompleksu budynków (rejonu) lub zagrożenia trudnego do oceny.
 
 

Ogólne zasady ewakuacji:

 • ewakuację prowadzić najkrótszymi i bezpiecznymi drogami, korytarzami i klatkami schodowymi do miejsca (rejonu) zbiórki. Należy unikać wind !!!.
 •  
 • W sytuacji odcięcia drogi ewakuacyjnej podjąć decyzję o doraźnym kierunku ewakuacji (na przykład oknami – tylko z parteru).
 •  
 • Zachować następującą kolejność ewakuacji: ludzie, dobra kultury, dokumentacja, mienie Uczelni.
 •  
 • W sytuacji zagrożenia obiektu skażeniami oraz podłożeniem ładunku wybuchowego prowadzić tylko ewakuację ludzi.
 •  
 • w przypadku powstania zagrożenia dla życia ludzi i /lub/ mienia, jeżeli nie jest możliwe opanowanie go w zarodku - należy przeprowadzić ewakuację ludzi i mienia do ustalonych rejonów ewakuacji (w instrukcjach postępowania ratowniczego i ewakuacji pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla poszczególnych obiektów SGH);
 •  
 • w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie;
 •  
 • ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi, rozpoczyna się ją po zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najważniejszej dokumentacji i cennych przedmiotów;
 •  
 • po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić czy wszyscy ludzie opuścili pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt osobom kierującym ewakuacją lub jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji;
 •  
 • kierujący ewakuacją wyznacza osoby odpowiedzialne za jej przebieg, ponadto ustala potrzebę ewakuacji ważnej dokumentacji i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaje ewakuowanego mienia;
 •  
 • klucze od wszystkich pomieszczeń w obiekcie, szczególnie do drzwi na drogach i wyjściach ewakuacyjnych powinny być opisane i przechowywane w miejscu chronionym i dostępnym np.  portierni. 
 

Zasady postępowania po ogłoszeniu decyzji o ewakuacji.

 1. Stosować się do przekazywanych zaleceń kierującego akcją ratunkową.
 2.  
 3. Przystąpić do realizacji wcześniej ustalonych zadań.
 4.  
 5. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.
 6.  
 7. Wyłączyć urządzenia elektryczne, gazowe, wodociągowe zamknąć okna i drzwi (nie zamykać drzwi na klucz).
 8.  
 9. Przygotować do ewakuacji lub zabezpieczyć dane informatyczne, wytypowane mienie, dobra kultury, dokumenty, itp.
 10.  
 11. Zabrać rzeczy osobiste, dokumenty i udać się do wyznaczonego rejonu ewakuacji.
 12.  
 13. Pozamykać okna.
 14.  
 15. Nie zamykać pomieszczeń.
 16.  
 17. Powiadomić kierownictwo akcji o zakończeniu ewakuacji. 
 18.  
 19. W rejonie ewakuacji przebywać do czasu otrzymania informacji co do powrotu  i kontynuacji pracy lub jej zakończenia.
 
 

Zasady postępowania po zakończeniu ewakuacji.

 1. Po zakończeniu ewakuacji obiekt podlega zabezpieczeniu i ochronie.
 2.  
 3. Za ochronę i zabezpieczenie mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiada jej kierownik.
 4.  
 5. W zależności od rodzaju zagrożenia na terenie obiektu pozostają pracownicy ochrony oraz osoby funkcyjne.
 6.  
 7. Ewakuowane do rejonu zastępczego środki materiałowe zabezpiecza się przed kradzieżą zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 8.  
 9. W rejonie zbiórki ewakuowane osoby powinny przebywać do czasu otrzymania informacji o dalszym sposobie postępowania. 
 10.  
 11. Kierownik jednostki organizacyjnej zabezpiecza pomoc sanitarną i socjalną dla osób poszkodowanych. 

 

 

KOLEJNOŚĆ DZIAŁANIA PODCZAS EWAKUACJI

 

Świadek zdarzenia lub odbiorca sygnału /portier, agent ochrony/ zobowiązany jest przekazać natychmiast informacje o zagrożeniu: Rektorowi i Kanclerzowi uczelni

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje Rektor po przeprowadzeniu oceny sytuacji zagrożenia. Następuje:

Zarządzenie ewakuacji
 
przez Rektora, lub w razie nieobecności Rektora, przez Kanclerza - Kierownika Zespołu Kierowania Ewakuacją.
 
Wezwanie organów współdziałających
 
Na polecenie J.M. Rektora /Kanclerza/ Uczelni punkt alarmowania, w zależności od rodzaju zagrożenia przekazuje  informację o zagrożeniu /wystąpieniu pożaru, awarii/ niżej wymienionym instytucjom:
 
 
​Lp. ​NAZWA ​NUMER TELEFONU
​1. Komenda Miejska Policji
​997
​2. ​Pogotowie Ratunkowe ​999
​3 ​Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ​998
​4. ​Agecja Bezpieczeństwa Wenętrznego ​022 5857910 
​5. ​Pogotowie Energetyczne ​991
​6. ​Pogotowie Gazowe ​992
​7. ​Pogotowie Wodociągowe ​994
​8. ​Delegaturę Bura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
​22 646 33 49
 
oraz poleca natychmiastowe przybycie do pracy kadry kierowniczej i osób funkcyjnych.
 
Przygotowanie do przeprowadzenia ewakuacji
 • Jeżeli czas na to pozwala ewakuację poprzedza przygotowanie obiektów do ewakuacji. W tym celu:
 •  
 • Kanclerz stawia zadanie przygotowania do ewakuacji obiektów i rejonów ewakuacji osobom funkcyjnym;
 •  
 • Administratorzy Obiektów przygotowują przydzielone obiekty do ewakuacji – udrażniają drogi ewakuacyjne, odłączają media, unieruchamiają windy;
 •  
 • Pracownicy Firmy Ochroniarskiej zajmują wyznaczone  stanowiska.
 •  
 • W wypadku ograniczonego czasu (np. w sytuacji rozprzestrzeniającego się pożaru w obiekcie) proces przygotowania do ewakuacji skraca się do minimum – ewakuację przeprowadza się w trybie alarmowym.
 

Ewakuacja

 1. Po przyjęciu meldunków o gotowości obiektów  do ewakuacji Kanclerz zarządza przeprowadzenie ewakuacji.
 2.  
 3. Administratorzy Obiektów ( osoby  wyznaczone) ogłaszają ewakuację głosem z wykorzystaniem megafonów, sprawdzają czy sygnał dotarł do wszystkich osób funkcyjnych odpowiedzialnych za ewakuację osób z pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni. Razem z osobami odpowiedzialnymi za ewakuację sprawdzają czy wszyscy opuścili obiekt. Przekazują obiekty pod ochronę wyznaczonym do tego strażnikom.
 4.  
 5. Osoby ewakuowane udają się drogami ewakuacyjnymi do wskazanego przez strażników rejonu ewakuacji (zbiórki) i oczekują na dalsze decyzje.
 6.  
 7. Samochody znajdujące się na terenie zagrożonym są ewakuowane do rejonu ewakuacji samochodów patrolowanego przez strażników. 
 

Odwołanie ewakuacji

Po opanowaniu sytuacji zagrożenia Rektor podejmuje decyzję o zakończeniu ewakuacji i powrocie do miejsc pracy.
Administratorzy Obiektów przejmują obiekty od ochraniających je strażników  i przy-wracają je do stanu normalnego funkcjonowania – uruchamiają windy, włączają odłączone media, zamykają wyjścia ewakuacyjne itp.
 
 
 Do przestrzegania ustaleń zawartych w planie zobowiązani są wszyscy pracownicy i studenci.
 
 
 

 BUDYNEK A

 
 

 BUDYNEK B

 
 

 BUDYNEK C

 
 

 BUDYNEK G

 
 

 BUDYNEK M

 
 

 BUDYNEK W

 
 

 Budynek DS 3 Grosik

 
 

 Budynek DS NR 1 SABINKI