Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych - Zakres obowiązków biura
 

 zadania sekcji

 

Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych jest jednostką administracji ogólnouczelnianej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podporządkowaną Rektorowi. SPOiOIN prowadzi wszystkie sprawy związane z realizacją zadań obronnych i ochroną informacji niejawnych w Uczelni, a w szczególności:

 • planowanie, koordynację i realizację zadań wynikających z przepisów o zarządzaniu kryzysowym, przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach organizacyjnych Uczelni, a także współpraca w tym zakresie z Biurem Dyrektora Generalnego MNiSW oraz z właściwymi organami i podmiotami;
 • przygotowanie zarządzeń i wytycznych oraz kart realizacji do zaplanowanych zadań operacyjnych w Uczelni,
 • planowanie i organizację szkolenia obronnego  z uwzględnieniem zadań wykonywanych w okresie zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny pracowników w Uczelni,
 • przygotowanie  rezerw osobowych  na potrzeby  wykonywanych zadań obronnych, reklamowanie osób z urzędu i na wniosek  od obowiązku pełnienia  służby  wojskowej w razie  ogłoszenia  mobilizacji  i w czasie  wojny,
 • prowadzenie postępowań reklamacyjnych  i powiadamianie  osób  reklamowanych,
 • organizacja i koordynacja przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych,
 • prowadzenie działalności sprawozdawczo – informacyjnej.
 

 zakres obowiązków

 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji Rektora planu ochrony informacji niejawnych w Uczelni, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Uczelni albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie odpowiednio do ABW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu , o którym mowa w pkt 8.
 • inne zadania zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych (DZ.U. Nr 182, poz. 1228 z dnia 5 sierpnia 2010 r.).
  Powyższe zadania Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje przy pomocy wyodrębnionej komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanej „pionem ochrony” – powołanej Zarządzeniem Rektora nr 24 z 31 marca 2011 roku.

Do podstawowych zadań Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych należy:
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów w Uczelni,
 • udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym,
 • wydawanie materiałów osobom do tego  uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania,
 • egzekwowanie zwrotu materiałów,
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w Kancelarii oraz w Uczelni,
 • inne zadania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r., w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. nr 276, poz. 1631 z późn. zm.).

Obowiązki Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pełni Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych.


Do podstawowych zadań Specjalisty ds. Planowania Obronnego należy:

 • organizowanie, inicjowanie, przygotowanie oraz współudział w opracowaniu planu operacyjnego funkcjonowania Uczelni w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",
 • opracowywanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia i działania stałego dyżuru i zespołu kierowania,
 • planowanie, organizacja i udział w szkoleniu obronnym, treningach i ćwiczeniach składu osobowego stałego dyżuru, zespołu kierowania oraz pracowników, którzy mają obowiązek wykonywania zadań obronnych w Uczelni,
 • współpraca z właściwymi WKU i WSzW w zakresie dotyczącym reklamowania z urzędu i na wniosek,
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz Policją  i Państwową Strażą Pożarną w zakresie realizacji zadań obronnych,
 • współpraca z Wydziałem Spraw Organizacyjnych Biura Dyrektora Generalnego MNiSW w zakresie planowania operacyjnego  i organizacji szkolenia obronnego,
 • opracowywanie sprawozdań i meldunków z działalności obronnej.