Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów : Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów
 

 Legia Akademicka

 

W IV edycji 2020 / 21 Legii Akademickiej poza czterema akademiami wojskowymi czyli Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Wojsk Lądowych, Akademią Marynarki Wojennej i Lotniczą Akademią Wojskową uczestniczy 56 uczelni cywilnych w  tym 3 z Warszawy:

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu zapoczątkowanego w 2017 r.

Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej obej­muje szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne z ogól­nym zało­że­niem reali­za­cji więk­szo­ści tre­ści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku prowadzonym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w jed­nost­kach szkol­nic­twa wojskowego i jed­nost­kach woj­sko­wych w okresie przerwy wakacyjnej. Program teoretyczny i praktyczny (w jednostkach wojskowych) ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów.

 
Aby dołączyć do Legii Akademickiej wystarczy:
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być studentką / stydentem uczeni wyższej,
 • posiadać kwalifikację wojskową lub wyrażać gotowość aby taką kwalifikację uzyskać,
 • niekaralność,
 • dosponować kondycją fizyczną pozwalającą na odbycie ćwiczeń wojskowych
 • złożyć wniosek  (do 29 listopada 2019r) w uczelni SGH w :
 • Dziekanacie Studium Licencjackiego - al. Niepodległości 162, pok. 5 G, parter​, budynek główny.
 • Dziekanacie Studium Magisterskiego - al. Niepodległości 162, pok. 47 G, parter​, budynek główny.


Więcej informacji:
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów: tel. 261 824 058 oraz tel.261 824 040
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: tel. 22 564 9615  
 
Szczegółowe informacje  na temat programu są dostępne na stronach:
 
 
 

 LEGIA AKADEMICKA - MON

 
podlaskie24.pl-legia-akademicka-wraca-do-bialegostoku-legia.jpg

 

  LEGIA AKADEMICKA - facebook

 
baner2.png

 

  WNIOSEK