Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów : Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów
 

 Legia Akademicka

 
UWAGA: W związku z nieuzyskaniem odpowiedniej ilości kandydatów do udziału w programie Legia Akademicka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nie organizuje szkolenia teoretycznego w ramach projektu 2019/2020.

Projekt  finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o program „Edukacja wojskowa studentów w ramach  Legii Akademickiej – cześć teoretyczna.
Na podstawie zawartego 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza rozpoczęcie kolejnego naboru zgłoszeń do projektu

LEGIA AKADEMICKA” (w roku akademickim 2019/2020).

Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu zapoczątkowanego w 2017 r.

Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej obej­muje szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne z ogól­nym zało­że­niem reali­za­cji więk­szo­ści tre­ści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku prowadzonym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w jed­nost­kach szkol­nic­twa wojskowego i jed­nost­kach woj­sko­wych w okresie przerwy wakacyjnej. Program teoretyczny i praktyczny (w jednostkach wojskowych) ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów.

 
Aby dołączyć do Legii Akademickiej wystarczy:
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być studentką / stydentem uczeni wyższej,
  • posiadać kwalifikację wojskową lub wyrażać gotowość aby taką kwalifikację uzyskać,
  • niekaralność,
  • dosponować kondycją fizyczną pozwalającą na odbycie ćwiczeń wojskowych
  • złożyć wniosek  (do 29 listopada 2019r) w uczelni SGH w :
  • Dziekanacie Studium Licencjackiego - al. Niepodległości 162, pok. 5 G, parter​, budynek główny.
  • Dziekanacie Studium Magisterskiego - al. Niepodległości 162, pok. 47 G, parter​, budynek główny.


Więcej informacji:
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów: tel. 261 824 058 oraz tel.261 824 040
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: tel. 22 564 9615  
 
Szczegółowe informacje  na temat programu są dostępne na stronach:
 
 
 

 LEGIA AKADEMICKA - MON

 
podlaskie24.pl-legia-akademicka-wraca-do-bialegostoku-legia.jpg

 

  LEGIA AKADEMICKA - facebook

 
baner2.png

 

  WNIOSEK