Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dostęp do informacji : Dostęp do informacji – Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych - Wydarzenia - Dostęp do informacji
 

 dostęp do informacji

 
​Podstawy prawne działalności Uczelni w zakresie spraw obronnych:

Akty prawne wykonawcze - obronność

Nazwa Odnośnik
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
​Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
​ Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220
 tj. Dz. U. 2012 poz. Nr 461
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. ​ Dz. U. 2002 nr 156 poz. 1301
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 o stanie wyjątkowym ​ Dz. U. 2002 nr 113 poz. 985
​Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ​​ Dz. U. 2002 nr 62 poz. 558
​​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa ​ Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2218
Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych  ​M.P. 2011 nr 44 poz. 482
Zarządzenie Nr 63/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony - traci moc z dniem 4 lutego 2019r

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2019r poz 13 w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego  obowiązku obrony Rzeczypolitej Polskiej (Dz. Urz. MNiSW poz. 13 z dnia  4 lutego 2019r).
 ​Dz. Urz. MNiSW 2011(Dz. Urz. MNiSW poz. 13 z dnia  4 lutego 2019r).
Zarządzenie Nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego   ​Dz. Urz. MniSW z dnia 8
  grudnia 2009
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego ​ Dz.U. 2015 poz. 1829
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. 2009 Nr 106 poz. 883​
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny   Dz. U. 2008 Nr 11 poz. 60​​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ​ Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2136
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa Dz. U. 2009 Nr 210 poz. 1612​
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej  Dz. U. 2007 Nr poz. 724​
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. 2007 Nr 158 poz. 1109​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony ​Dz. U. 2006 Nr 220 poz. 1603
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony  Dz. U. 2004 Nr 16 poz. 152
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju ​Dz. U. 2004 Nr 181 poz. 1872
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ​Dz. U. 2004 Nr 203 poz. 2081
​Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego ​Dz. U. 2004 Nr 200 poz. 2055
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Dz. U. 2004 Nr 229 poz. 2307​
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony ​Dz. U. 2003 Nr 116 poz. 1090

Podstawy prawne działalności Uczelni w zakresie zarządzania kryzysowego:

Akty prawne wykonawcze – zarządzanie kryzysowe

​Nazwa Odnośnik
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym   Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  Dz.U. 2016 poz. 904​
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP  Dz.U. 2016 poz. 1101​
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ​ Dz. U. 2011 Nr 86 poz. 471
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej ​ Dz. U. 2010 Nr 83 poz. 542
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania Dz. U. 2009 Nr 226 poz. 1810​
 
 

Podstawy prawne działalności Uczelni w zakresie ochrony informacji niejawnych:

Akty prawne wykonawcze – ochrona informacji niejawnych


Nazwa Odnośnik
​Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ​Dz. U. 2010 Nr 182 poz. 1228
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego ​Dz. U. 2011 Nr 159 poz. 948
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne ​Dz. U. 2012 Nr 271 poz. 1603
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności ​Dz. U. 2011 Nr 228 poz. 1692
Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych ​Dz. U. 2011 Nr 276 poz. 1631
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych  Dz. U. 2017 poz. 522​​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych   Dz. U. 2012 poz. 683
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW  Dz. U. 2014 poz. 1483​
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa Dz. U. 2010 Nr 258 poz. 1752​
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa ​Dz. U. 2010 Nr 258 poz. 1753
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa ​Dz. U. 2010 Nr 258 poz. 1754
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego  Dz. U. 2017  poz. 2334
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ​ Dz.U. 2018 poz. 217
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
​ Dz.U. 2015 poz. 1743