Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych : Lustracja
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych
 

 Lustracja

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie, dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi  organami  w okresie  od  dnia  22 lipca  1944r.  do  dnia  31 lipca  1990r.,  zwanego  dalej „oświadczeniem lustracyjnym”

Na podstawie w/w ustawy  art. 4 pkt 18 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy osoby: rektora, członka rady uczelni, członka senatu, członka kolegium elektorów ora z osoby będącej członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( tj. członek rady naukowej). Ponadto osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej art. 4 pkt 44 lit. b) oraz audytor wewnetrzny art. 4 pkt 51.

 • Osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni, zgodnie z § 43 Statutu SGH:
   • prorektor,
   • dziekan kolegium,
   • prodziekan kolegium,
   • dziekan studium,
   • prodziekan studium,
   • dziekan szkoły doktorskiej,
   • prodziekan szkoły doktorskiej,
   • dyrektor instytutu,
   • wicedyrektor instytutu,
   • kierownik katedry albo zakładu,
   • dyrektor albo kierownik innej jednostki ogólnouczelnianej albo międzykolegialnej, realizującej zadania naukowe lub dydaktyczne, a także ich zastępcy,
   • kanclerz i jego zastępcy,
   • kwestor i jego zastępcy.
Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do w/w osób  jest Rektor. (art.8 pkt 17,41 ustawy). Oświadczenie  lub informację o złożeniu oświadczenia składa się bez wezwania Rektora, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, lub stanowiska, przesyłając wypełniony druk wg wzoru poniżej. Rektor, któremu składane są oświadczenia lub informacje lustracyjne, przekazuje je niezwłocznie ( art. 7 ust. 5 ustawy) do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (j.t. Dz.U.2017 r. poz.2186)

Organem właściwym do odebrania oświadczenia lustracyjnego od osoby kandydującej na funkcję rektora  uczelni publicznej jest właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru - kolegium elektorów (art.8 pkt 17 lit. c ustawy). Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.  

Uwaga!
W przypadku, gdy kandydat składał już oświadczenie lustracyjne, składa informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia ( art 7 ust. 3 i 3a ustawy). Należy podkreślić, że za każdym razem w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej osoba kandydująca powinna złożyć stosowny dokument, nawet w przypadku ponownego kandydowania na tę samą funkcję.

Wypełnione  i podpisane oświadczenie lustracyjne / informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,  należy  składać w zaklejonej kopercie oznaczonej własnoręcznie do IM Rektora SGH:
 • imieniem i nazwiskiem,
 • dopiskiem „oświadczenie lustracyjne” lub "informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego"
 • data złożenia oświadczenia.

 
Ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
 tych dokumentów (tekst jednolity) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tu uzyskasz informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.   
 Bez nazwy-1.jpg

Załączniki do strony:
 
ikona_word.gifOświadczenie lustracyjne
Wzór wypełnienia oświadczenia lustracyjnego
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Wzór wypełnienia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPN_logo.png